Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Sosyal Güvenlik

İşçi İstifa Ettiği Halde Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Talep Edebilir?

İşçi aşağıda belirtilen haller nedeniyle istifa ederse, o işyerinde en az bir yıllık kıdemi olması koşuluyla kıdem tazminatı talep etme hakkı vardır:

İşveren Eşit Davranmazsa Ne Kadar Tazminat Öder?

İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.

Sigara Meslek Hastalığının Teşhisini Zorlaştırabilir.

Meslek hastalığına tutulduğu sağlık kurulu raporu ile belirlenen sigortalıya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sürekli iş göremezlik geliri bağlanmaktadır (5510 sayılı Kanun Madde 16).

Yaşlılık Aylığı Bağlanması Neden Gecikebilir?

5510 sayılı Kanunu’nun 4/a maddesi kapsamında, eski ifadeyle SSK kapsamında yaşlılık aylığı bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuran sigortalıya maaş işlemi aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı uzamaktadır.

Kötüniyet Tazminatından Hangi İşçiler Yararlanamaz?

İşçinin sözleşmesini feshetme hakkını kötüye kullanan işveren, 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi uyarınca, bildirim sürelerinin üç katı tutarında tazminatı işçiye ödemek zorundadır. Söz konusu tazminata uygulamada kötü niyet tazminatı denilmektedir.

İşten Ayrıldıktan Sonra İş Göremezlik Ödeneği Alınabilir Mi?

Bir işverene iş sözleşmesi bağlı olarak çalışan işçinin iş sözleşmesi kendisi tarafından veya işveren tarafından feshedildikten sonra hastalanırsa, hastalığına bağlı olarak SGK’ dan geçici iş göremezlik ödeneği alabilir mi?

İşyerini Kapatan İşveren SGK Primlerini Geri Alabilir Mi?

İşyerini kapatan veya devreden işveren emeklilik için gerekli yaş haddini doldurmasına rağmen, emeklilik için gerekli olan sigortalılık süresine ve prim ödeme gün sayısına ulaşamazsa, SGK’ ya başvurması halinde ödemiş olduğu malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerini geri alabilir.

Elektrik Arızası Nedeniyle SGK ya Bildirge Göndermek Mümkün Olmazsa

İşverenin işyeri dosyasının bulunduğu bölge, il, ilçe veya mahallede elektrik ve iletişim alt yapısında meydana gelen arızalar sebebiyle işverence SGK’ ya verilmesi gereken bildirgelerin verilmesi mümkün olmazsa işveren cezalı duruma düşer mi?

İşyerinin Başka Adrese Taşınması Halinde Yapılacak SGK Bildirimleri Nelerdir?

İşyerinin başka ildeki adrese veya aynı il içinde başka adrese taşınması ayırımına göre SGK işlemleri farklılık göstermektedir. A-Farklı ildeki adrese taşınma B-Aynı il içinde başka adrese taşınma

İşyeri Devrinde İşyeri, İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesi Vermek Gerekir Mi?

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, işyeri bildirgesi ile Kuruma (SGK) bildirilmek zorundadır.

Putin Emeklilik Yaşını Dünya Kupası Başlarken Yükseltti.

Emekli olmak için gerekli yaş haddinin yükseltilmesi Katma değer vergi oranının artırılması.

İki Tazminat Çakışırsa Hangisi Ödenir?

Aynı fesih sebebine bağlı olarak hem kötü niyet tazminatına, hem de eşit davranma borcuna aykırılık tazminatına hak kazanan işçiye her iki tazminatın verilip verilmeyeceği veya biri ödenecekse hangisinin ödeneceğine ilişkin sorunun cevabını Yargıtay şöyle vermektedir;

Ramazan Bayramında Çalışmayı Kabul Etmezsem Ne Olur?

Bayramda işçinin çalışmayı kabul etme zorunluluğu olup olmadığına ilişkin düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu’nun 44. Maddesinde düzenlenmiştir.

SGK Hangi Durumda İşverene İhtarname Göndermeden İdari Para Cezası Uygulayamayacak?

İş Güvencesinde İşyerinde Çalışan  İşçi Sayısı Nasıl Belirlenir?

İşe iade davası açma hakkı iş güvencesi kapsamında olan işçilere   tanınmıştır.

Yeni İşe Girenler Az Primle Nasıl Emekli Olabilirler?

1.5.2008 tarihinden sonra işe giren 4/a kapsamında (eski deyimle SSK’lı)  olan sigortalıların  yaşlılık aylığından faydalanmaları kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları ve adlarına en az 7200 gün prim bildirimi koşullarına bağlıdır.  7200 gün prim şartını yerine getiremeyenlere de, daha az primle yaşlılık aylığı bağlanma imkanı sağlanmıştır. Kadın ve erkek sigortalılar için ayrı ayrı açıklayalım.