Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 6yeni e-konomi

Sosyal Güvenlik

Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Yapılan Hata

Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif şartlara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir.

İşten Ayrıldıktan Sonra Meslek Hastalığınız Ortaya Çıkarsa Ne Yapmalısınız?

İşten ayrıldınız. Meslekten kaynaklandığına şüphe ettiğiniz bir hastalığınız işten ayrıldıktan sonra ortaya çıktı. Meslek hastalığı ile ilgili haklardan (geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması vb.) yararlanmak için ne yapmalısınız?

İşe Başlamak İçin İki veya Dört Günlük Sürelere Dikkat!

Bu yazımızda, işe iade davasının sonuçlanmasından sonraki süreç ile ilgili işveren ve işçilerin karşılaştıkları bazı sorunlara Yargıtay tarafından getirilen çözümlere değineceğiz. Önce, işe iade davası sürecini İş Yasası hükümlerine göre, kısaca özetleyelim.

Limited Şirket Ortağı Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Limited şirket ortağı aynı zamanda bu şirkette hizmet akdiyle çalışırsa, işçilik çalışmalarından dolayı kıdem tazminatı alabilir mi? Cevap hem evet hem hayır. Nasıl mı?

Resmi Nikâhı Olmayan Eşin İş Kazası Tazminatı Alması Mümkün mü?

Sigortalının iş kazası sonucu ölümünden dolayı kusurlu işveren aleyhine maddi ve manevi tazminat istemiyle nikâhsız eş de dava açabilir. Tazminat alabilir. Gerekçesini Yargıtay Kararından okuyalım:

İşçilik Faturaları Dolayısıyla İnceleme Talep Edilmesi

İnşaat ve ihale konusu işlerle ilgili olarak ilişiksizlik belgesinin alınma sürecinde, işçilik faturaları olduğu gerekçesi ile inceleme talep edilmesi halinde bilinmesinde fayda bulunan bazı hususlara değineceğiz.

SGK’nın İdari Para Cezası Uygulaması Yanlış

Bu yazımızda, taşeron çalıştıran işverenleri ilgilendiren önemli bir konuyu ele alacağız. Alt işverenin (taşeronun ) işlemiş olduğu fiillerden dolayı uygulanması gereken SGK idari para cezalarından işverenin de sorumlu tutulması mümkün mü?

Birlikte Uygulanmayacak Teşvikleri Biliyor musunuz?

İstihdamı ve yatırımları özendirmek için bir çok SGK prim teşviki çıkarıldı. Teşviklerden birlikte yararlanmak mümkün. Ancak, bazı teşvikler birlikte uygulanmaz.

Beş Ayrı Ödemeye Hak Kazanabilirsiniz

Geçerli neden olmaksızın, işten çıkarılan iş güvencesi kapsamındaki işçi işe iade davası açarsa, lehine kesinleşen mahkeme kararına rağmen işe başlatılmazsa aşağıda belirtilen beş ayrı ödemeye hak kazanır: 1- Açıkta geçirilen sürelere ilişkin en fazla dört aylık ücrete kadar ödeme.

Çalışanın Eşi İşverenle Rekabet Edebilir mi?

Şirketlerde çalışan kişiler görevleri icabı edindikleri bilgilerden faydalanarak kendilerine veya başkalarına kişisel çıkar sağlayacak eylemlerde bulunamazlar. İşverene işçinin sadakat borcuna aykırılık teşkil eden bu tür eylemlerden ötürü işçinin iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II maddesi uyarınca tazminatsız feshedilebilir.

SGK Borçlarından Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Dikkat!

Sigorta prim borçlarından şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu, 5510 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 1.10.2008 tarih öncesi ve sonrası farklıdır.

İmalat Sektöründe Asgari İşçilik Denetimi İçin Tüyo

Devamlı işyerlerinde SGK müfettişleri tarafından yapılan asgari işçilik denetimi sonucunda işin yürütümü için gerekli asgari işçilik miktarı bildirilmemiş ise bildirdiğiniz tutar ile denetim sonucu tespit edilen asgari işçilik tutarı arasındaki fark prim, gecikme zammı ve idari para cezası ile sizden tahsil edilir.

SGK Cezalarında %81 İndirim Almak İçin Dikkat!

5510 sayılı Yasa’nın 102. Maddesine göre; işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ve işten ayrılış bildirgesinin süresi içinde verilmemesi halinde idari para cezaları uygulanmaktadır. Şayet süresi içinde bildirgeleri vermediyseniz, cezalarda önemli indirim elde etmek için acele edin. 30 günlük ilave süreyi geçirmeyin.

Şirket Ortakları İş Kazası Geçirirse

Hep işverene bağlı olarak hizmet akdiyle çalışanların iş kazası geçirmeleri konusunu işliyoruz. Peki, ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ortakları iş kazası geçirirlerse, SGK’ ya iş kazası bildiriminin hangi sürede yapılması gerekecek?

Başkasının İşçisini Ayartırsanız

İş hayatı. Rekabet. Malum. Her işveren en iyi işçiyi ister. Piyasayı tanıyan veya iş becerisi yüksek bir çalışanı işe aldınız. Buraya kadar tamam. Ama bu çalışan size pahalıya mal olabilir. Nasıl mı? Şöyle; bu çalışan çalıştığı eski iş yerinde sözleşmesinin bitmesinden önce veya bildirim süresine uymaksızın işi bırakıp sizin yanınızda çalışmaya başlamışsa sorumlu olabilirsiniz. Yani eski işveren sizi ve bu işçiyi sorumlu tutabilir.

İş Müfettişinin Raporuna İtiraz Etmeniz Gerekmez

Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri ile işçi şikayetlerini incelemekle görevli bölge müdürlüğü memurları tarafından tutulan tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. İş müfettişleri tarafından düzenlenen raporların ve tutulan tutanakların işçi alacaklarına ilişkin kısımlarına karşı taraflarca otuz gün içerisinde yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir.