Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 2

Google Ads

Sosyal Güvenlik

İşyeri Devrinde İşyeri, İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesi Vermek Gerekir Mi?

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, işyeri bildirgesi ile Kuruma (SGK) bildirilmek zorundadır.