Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 2yeni e-konomi

Sosyal Güvenlik

Hastalık Nedeniyle İşten Çıkarmada Savunma Almak Zorunlu Mu?

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (I) numaralı bendinin (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. 

İşten Ayrılış Bildirgesindeki Ayrılış Nedeninde Yapılan Hata Nasıl Düzeltilir?

İşten ayrılan sigortalının işsizlik sigortası ödeneğine hak kazanması için , sigortalıların hizmet akitlerinin 4447 sayılı Kanunu’nun 51. Maddesinde belirten nedenlere dayalı olarak sona erdirilmiş olması gerekmektedir.

Gizlilik İlkesi Eşitlik İlkesinden Önce Gelir mi?

Ücret zam bilgilerini gizli tutmak bir çok şirketin uyguladığı bir ilke. Bu prensibi ihlal eden çalışanı işten çıkartmaya varacak derecede yaptırım uygulayan şirketler  var. Bu konu işçi ve işveren arasında ihtilaf yaratmakta.

Performans Nedeniyle İşten Çıkarma Hakkında İşveren Ve Çalışanların Bilmesi Gerekenler

Çalışan ve işveren arasındaki önemli ihtilaf konularından biri de, performans nedeniyle işten çıkarmadır. Performans düşüklüğü işten çıkarmak için geçerli neden olabilir mi? Performans Yargıtay kararlarında nasıl tanımlanıyor? Performans nedeniyle işten çıkarmanın geçerli olması için dikkate alınması gereken kriterler nelerdir? İşte Yargıtay’ın aşağıda belirttiğimiz güncel içtihadı, bu ve benzer soruların cevabı için işveren ve çalışanlara adeta bir rehber niteliğinde:

Yüksek Öğrenimi Bitiren Sağlık Yardımından Yararlanmaya Devam Eder mi?

6663 sayılı Kanunla getirilen ve 10/02/2016 tarihinden itibaren geçerli olan düzenlemeye göre, yüksek öğrenimden mezun olanlar 25 yaşını geçmemek şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecektir.

Özel Muayenehane Hekimlerinin Düzenlediği İstirahat Raporlarına İstinaden Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödenir mi?

Sağlık Uygulama Tebliğinde, “İş Yeri Hekimlikleri, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan özel poliklinikler, “Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşları” birinci basamak özel sağlık kuruluşu olarak tanımlanmıştır.

İşveren Hangi Eski İşçilerini İşe Almak Zorunda?

Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek,

İşçiye Hangi Hallerde Ücretli Mazeret İzni Verilir?

İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.

Eski İşyerinde Tekrar Çalışma Halinde Yıllık İzin Nasıl Hesaplanır?

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri borçlanarak emekliliğe saydırmak mümkün mü?

Tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri  SGK açısından borçlanarak hizmetten saydırmak, beraat  veya mahkumiyet ayırımına göre değişmektedir.

Alt İşverenlerin Değişmesi Kıdem Tazminatı Hakkı Doğurur mu?

İşyeri devri, işyerinin tamamının veya bir bölümünün hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devri olarak tanımlanabilir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 6. maddesinde, işyerinin bir bütün olarak veya bir bölümünün hukukî bir işleme dayalı olarak başkasına devri halinde mevcut iş sözleşmelerinin devralana geçeceği düzenlenmiştir

İşe İadede Arabuluculuk Ve Dava Süreci İşçi Rehberi

İş Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu ve Arabuluculuk Asgari  Ücret Tarifesi gibi, farklı kaynaklarda düzenlenmiş olan işe iade süreci konusunda, basit ve anlaşılır bilgileri bu rehberde ele alacağız.

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Çalıştığını İşçi Nasıl İspat Edecek?

Ulusal bayram ve genel tatillerde çalışıldığının ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, yazılı delil niteliğindedir.

Stajyer Ücretleri Devletten

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca, on ve daha fazla personel çalıştıran işletmelerin, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırmak zorunluluğu bulunmaktadır.

İşe Giriş Bildirgesinde 2018 Yılı Ceza İndirim Uygulaması

5510 Sayılı Yasa'nın 102. maddesi uyarınca, 5510 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların işe giriş bildirgelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi halinde, bir sigortalı başına bir asgari ücret oranında idari para cezası uygulanmaktadır.

İşten Ayrılış Bildirgesinde 2018 Yılı Ceza İndirim Uygulaması

5510 Sayılı Yasa'nın 102. maddesi uyarınca, 5510 sayılı Yasa'nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların işten ayrılış bildirgelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi halinde, bir sigortalı başına bir asgari ücretin onda biri oranında idari para cezası uygulanmaktadır.