Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

Vergi

Dünyada ve Türkiye’de Davranışsal Kamu Politikalarının Vergiye Gönüllü Uyumun Artırılmasında Kullanılması-I

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde gündeme gelen davranışsal ekonomi, bir disiplin olarak ilk defa 2002 yılında Daniel Kahneman’ın “Psikolojik araştırmalarda ortaya çıkan bulguların ekonomi bilimine entegrasyonu ve belirsizlik karşısında karar verme” çalışmasıyla aldığı Nobel Ekonomi Ödülü ile gündeme gelmiş ve daha sonra dünya çapında gelişmeye başlamış ve 2017 yılında Richard Thaler’a “Ekonomi ve davranışsal ekonomi üzerindeki psikolojik etkiler ile ilgili analizler” çalışmasıyla verilen Nobel Ekonomi Ödülü ile gelişmenin kamu üzerinde büyük etkileri olduğu tescillenmiştir.

Şirket Birleşme ve Satın Almalarında Damga Vergisi

Şirket birleşmeleri ve satın almaları (İngilizcesi “merger and acquisitions” M&A) aslında bir hisse devridir. Satın almada şirketin mevcut ortakları hisselerinin bir kısmını veya tamamını satarken, şirket birleşmelerinde şirket hisseleri başka bir şirket tarafından devralınır ve mevcut ortaklara ellerindeki devredilen şirketin hisselerine karşılık devralan şirketin hisseleri verilir. Konuya damga vergisi açısından bakacağımızdan her iki durumu da hisse devri olarak değerlendirebiliriz.

İşveren Tarafından Çalışana Fazla Ödenen AGİ’nin Geri Alınma Süreci

5615 sayılı Ka­nunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen düzenleme ile ücre­tin ger­çek usulde ver­gi­len­di­ril­me­sin­de getirilen “As­gari ge­çim in­di­ri­mi” uygulaması 2008 yılından bu yana uygulanmaktadır. Ücret gelirlerinin diğer gelir unsurlarına göre vergilendirilmesinde vergi hukukunda yer alan “ayırma kuramı” gereğince sağlanan avantajlardan bir tanesi olan asgari geçim indirimi uygulaması, çağdaş vergi kanunlarının çoğunda yer alan ve mükellefin medeni halini de vergileme yönünden dikkate alan bir sistemdir.

Yeniden Değerlemede Mükellefin Hakkı Kısıtlanıyor mu?

İşletmelerin varlıklarının bilançodaki değerleri enflasyonun etkisiyle aşınır. Bu aşınmayı önlemek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Enflasyonun varlıkların kayıtlı değerlerindeki etkisini azaltmak adına mevzuatımızda bir zamanlar mevcut olan “yeniden değerleme” uygulaması 2003 yılındaki bir yasal düzenlemeyle kaldırılmış ve yerine “enflasyon düzeltmesi (muhasebesi)” getirilmiştir.