Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Google Ads

Vergi

E-Arşiv Fatura Kapsamında Olmayıp 1 Ocak’tan İtibaren 5 Bin ve 30 Bin Lira Üzerindeki Satışlar İçin e-arşiv Fatura Düzenleyecek Mükelleflere GİB’den Rahatlatan Açıklama

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde GİB portalinden e-arşiv fatura düzenlenmesi gerekiyor.

Vergi Kayıp ve Kaçağını İhbar Edenlere Ödenen İhbar İkramiyesi

1982 Anayasasının 73. maddesine göre; herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. En genel tanımıyla vergi; kamu harcamalarını finanse etmek, ekonomik ve sosyal hayatı düzenlemek içincebri, nihai, karşılıksız olarak gerçek ve tüzel kişilerin kazançları, harcamaları ve servetleri üzerinden alınan parasal bir yükümlülüktür.