Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

Muhasebe ve Denetim

Farklı ve Özellikli Denetim Alanı-Bilgi Teknolojileri (BT) Denetimi

Dünyadaki bu VUCA (Volatility, Uncertainity, Complexity, Ambiguity- Değişkenlik, Belirsizlik, Karmaşıklık, Muğlaklık) ortamında denetimin ve denetimin etkinliğinin önemi artmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak; Bilgi Teknolojilerinin iş ortamındaki kullanımının ve -yeni teknolojilerle birlikte- iş sitemlerinin karmaşıklığının artması geleneksel denetim yöntemlerinin yansıra yeni bir denetim yönetimin ya da disiplinine ihtiyacı doğurmuştur. Bu denetim yöntemidisiplini Bilgi Teknolojileri Denetimidir.

KÜMİ FRS – MSUGT – BOBI FRS – TMS /TFRS Karşılaştırmaları-2

Vergialgı.net platformunda 13 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “KÜMİ FRS – MSUGT – BOBI FRS – TMS /TFRS KARŞILŞATIRILMALARI – I” başlıklı yazımızda Türkiye’deki tüm finansal raporlama çerçevelerinin (TMS/TFRS – BOBI FRS – MSUGT ve KÜMİ FRS) karşılaştırmalarını vermeye başlamıştık. Bu haftaki yazımızda aynı başlıklı konunun ikinci kısmını irdelemeye çalışacağız.

TMS 23- Borçlanma Maliyetlerinin UFRS ve VUK Kapsamında Değerlendirilmesi

Finansal raporların anlaşılır, tutarlı, tarafsız ve karşılaştırılabilir nitelikte sunulması, bu raporları kullanan kişi ve kurumların sağlıklı kararlar almalarında önemli rol oynamaktadır. Bunun sağlanması bakımından, muhasebe ve raporlamanın yüksek kalitede ve küresel düzeyde belirlenmiş standartlara uygun olarak yapılmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası uygulamalardaki farklılıkların da giderilmesi gerekir.

GDS 3000 ve AA1000 – Güvence Denetim Standartları

Sürdürebilirlik ile finansal ve finansal olmayan bilgiler ile geçmiş ve geleceğin raporlaması olan entegre raporlarda yer alan bilgilerin güvenilirliğinin sağlanması bu raporlardan faydalananların bakımından önem arz etmektedir. Yatırımcıların entegre rapor ile ilgili karar alma hedeflerini sağlaması için bu raporda yer alan bilgilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda rapor ile ilgili itimat mekanizmasının inşa edilmesi kaçınılmazdır.

İşletmelerde Şerefiye ve Muhasebeleştirilmesi

Modern endüstri hayatında özellikle geçen yüzyılın sonlarından itibaren firmalarda büyüme ve gelişme eğilimi gözlenmektedir. Firmalar için büyüme yollarından biri de başka firmalarla bütünleşmek, diğer bir deyişle birleşme yoluna gitmektir. Birleşmeler birleşen firmaların kaynaklarını daha verimli kullanmaları sonucunu doğurur. Bu sayede firmalar düşük kapasite kullanımı gibi bir sorununu giderebilir. Birleşmenin ilk aşaması olan iktisap esnasında iktisap edilen tanımlanabilir varlık ve borçların makul değerinde iktisap edenin payının iktisap maliyetine farkı Şerefiye olarak mali tablolara alınır. Bir maddi olmayan duran varlık olan şerefiye iktisap tarihinden itibaren iktisap edilen işletmenin kalan faydalı ömrü süresince itfa edilir.

Kilit Denetim Konuları ve Yenilenen Bağımsız Denetim Raporları

Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanması süreci olan bağımsız denetim sonucunda mutlaka denetim sonuçlarının rapora bağlanması zorunluluğu bulunmaktadır.

Ülkemiz İçin Yeni Finansal Raporlama Standardı: KÜMİ FRS

Türkiye’de 2005 yılından itibaren halka açık işletmeler ve Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) için uygulanmaya başlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) ek olarak 2018 yılı itibariyle uygulamaya konulan bağımsız denetime tâbi olup TFRS uygulamayan işletmelerin finansal tabloları açısından geçerli olan Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları (BOBİ FRS) finansal raporlama çerçevesi haline gelmiştir.