Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

Mükellef Hakları

Zamanaşımına Uğramış Vergi Borcu Nedeniyle Mükellefin Banka Hesabına E-haciz Uygulanamaz

Bilindiği üzere, Vergi borcunu ortadan kaldıran veya sonlandıran nedenlerden biri de zamanaşımıdır. (1) Zamanaşımı özel hukukta ve kamu hukukunda önemli bir yeri olan müessesedir. Zamanaşımı vergi hukuku uygulamasında önemli  bir kurum olup; vergi borçları  yönünden 213 sayılı VUK’un 113. maddesinde ve kamu  alacakları  açısından ise, 6183 sayılı AATUHK’nın 102. maddesinde düzenlenmiştir. 

Vergi Usul Kanunu Çerçevesinde Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu

İdare, vergi mükellefiyeti veya sorumluluğu temsilciler veya idare edenler tarafından yerine getirilen mükelleflerden kaynaklı alacağını tahsil edememe riskine binaen 213 sayılı VUK’ un ilgili maddeleri ile kanuni temsilcilere birtakım yükümlülükler getirmiştir. Makalemizde, kanuni temsilcilerin sorumluluğuna yönelik 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yapılan düzenlemeleri açıklamaya çalışacağız.

Güncel Yargı Kararları Işığında Yapılandırmanın Hukuki Durumu ve İhlali Sonrasında Yaşanan Hukuki Tartışmalar

Son yirmi yıllık sürece baktığımızda 2003 yılında 4811 sayılı Kanun ile başlayan vergi ve diğer kamusal nitelikte alacakların (idari para cezaları, SGK prim borçları vb.) yapılandırılması süreci 2011 yılında 6111 sayılı Kanun, 2014 yılında 6552 sayılı Kanun, 2016 yılında 6736 sayılı Kanun, 2017 yılında 7020 sayılı Kanun ile devam etmiş ve son olarak 2018 yılında 7143 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir.

Vergi Mükellefleri, Vergi İncelemesi Öncesinde Hangi Tür Düzeltici Beyanda Bulunabilirler?

Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri ve ayrıca Vergi Dairesi İşlem Yönergesi hükümlerine göre düzeltici mahiyette Gelir, Kurum, Geçici, KDV ve diğer vergi beyanları verilebilmektedir. Düzeltici vergi beyanları asıl beyanname önceki aşamalarda müddeti içerisinde vergi dairesine verildikten sonra kayıtların incelemesi sonucunda mükelleflerce sonradan elektronik ortamda vergi dairesine yollanmaktadır.