Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Mükellef Hakları

Adım Adım Vergi İncelemesi

Hepimizin bildiği ve tahmin ettiği üzere mükelleflerin Mali İdare ile muhatap olduğu en stresli dönemler vergi incelemelerine tabi tutuldukları dönemlerdir. Bunun bilincinde olan idare ise son yıllarda incelemelerin şeffaflaştırılması adına mükellef lehine olacak şekilde ciddi adımlar atmıştır.

Son Yasal Düzenlemeler Doğrultusunda Vergi İnceleme Sürecinde Mükelleflerin Hakları

Gündemin nabzını tutan yazı ve yazarlarla okuyucuya ulaşan VERGİALGI (www.vergialgi.net) sitesinde, 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan “Vergi İnceleme Sürecinde Mükellefin Temel Hakları Nelerdir?” adlı köşe yazımız yoğun bir ilgi görerek en çok okunanlar arasına girmişti.

Özelgeler ve Mükellefe Sağladığı Haklar

Özelge daha bilinen adıyla mukteza, mükelleflerin vergilemeye ilişkin tereddüte düştükleri bir konuda Vergi İdaresi’nden yazıyla açıklama talep etmeleri üzerine verilen görüşlerdir. Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 413. maddesinde kanunun yürürlüğe girdiği yıllardan bu yana yer alan bir hükümdür. Öteden beri bilinen şekliyle özelgenin mükellefe sağladığı koruma, özelge verilen konuda tarhiyat istenilmesi halinde kanun hükmü gereği ceza uygulanmasını engellemesiydi.

Vergi İnceleme Sürecinde Mükellefin Temel Hakları Nelerdir?

Vergi kanunları ile vergileme işlemlerinde verginin taraflarına (vergi idaresi-mükellef) bazı görev ve sorumluluklar verilmiş bazı haklar da tanınmıştır. Vergilemeye ilişkin mevzuat genel olarak incelendiğinde bir tarafta verginin alacaklısı durumundaki devletin daha çok vergilendirme yetkisi ve bu yetkileri nasıl kullanacağı, diğer tarafta ise mükellefin ödev ve yükümlülüklerinin neler olduğu görülmektedir.

Konutunuzu Satarken, Daha Önce Ödediğiniz Banka Kredisi Faizini ve Kur Farkını Gider Olarak Dikkate Alabilir misiniz?

İnşaat sektörü son yıllarda Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumuna gelmiştir. Artık insanlar barınma ihtiyacının yanında yatırım amacı ile de konut satın almaktadırlar.

Anayasa Mahkemesi Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğunu Hakkaniyet Noktasına Çekti

Anayasa Mahkemesi, 03.04.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 19.03.2015 tarihli ve E: 2014/144, K:2015/29 sayılı kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun mükerrer 35’inci maddesinin 5’inci ve 6’ncı fıkralarını Anayasa’nın 2 inci maddesine aykırı bularak iptal etmiştir.

Ortaklık Payının Devri İle Vergi Borcundan Kurtulmak Mümkün mü?

Günümüzde şirket kurmak bir o kadar kolay olmakla beraber “Çalışmıyorum arkadaş.” diyerek işyerini kapatmak bir o kadar zordur. Gerek T.T.K. gerek vergi kanunları şirket kapatmayı bir takım kurallara bağlamıştır. Yani bir nevi “Atsan atılmaz satsan satılmaz.” bir durum söz konusudur.

Vergi Tekniği Raporları Mükellefle Paylaşılmalı mı?

Bilindiği üzere gerçekleştirilen vergi incelemeleri sonucu tarh edilmesi gereken verginin söz konusu olması halinde incelemeye tabi olan mükellefler hakkında vergi inceleme raporları düzenlenmektedir.

I. Ulusal Mükellef Hakları Sempozyumunda Paylaşılanlar

I. Ulusal Mükellef Hakları Sempozyumu Uludağ Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın işbirliğiyle 13 Aralık 2014 tarihinde Bursa’da gerçekleştirildi.

Kasko Firmalarınca Gasp Edilen Engelli Hakları

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7’nci maddesinin (2) numaralı bendinde, engelli vatandaşlarımız için belirli şartlarla getirilmiş özel tüketim vergisi (ÖTV) ödemeksizin taşıt aracı alma hakkı mevcuttur. Ancak bu hakkın kullanımıyla ilgili olarak öteden beri pek çok problemler yaşanmış, bunların bir kısmı yasal olarak, bir kısmı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) inisiyatifi ile çözülebilmiştir.

Vergi Davalarında Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru

2010 Anayasa değişiklikleri ile temel hak ve özgürlüklerin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu kabul edilmiştir. Bireysel başvurunun Türk Hukukuna dahil edilmesinin en önemli amaçları, AİHM'de Türkiye aleyhine açılan davaları azaltmak ve insan hakları ihlallerini iç hukuk yoluyla çözüme kavuşturmaktır.

Vergi Size Engel Olmasın! Engelliler İçin Vergisel Avantajlar Nelerdir?

10-16 Mayıs tarihleri arası Engelliler Haftası. Fiziki, akli ve ruhî ve dezavantajları nedeniyle gündelik hayata katılmada zorluk çeken kişilerin, sadece bir hafta değil, sürekli toplumun gündeminde olması gerekiyor.

#Çay Vergisi

Vergilendirme, bir maliye politikası aracı olarak da kullanılmaktadır. Ancak, vergilerin bunun ötesinde etkileri olabilmektedir.

Vergisini Erken Ödeyene İndirim: Neden Olmasın?

İçerisinde bulunduğumuz Mart ayında vergiye ilişkin ana gündem maddesi gelir vergisinin beyan dönemidir. Elde ettiği geliri beyan etmek durumunda olan gelir vergisi mükellefleri, beyannamelerini Mart ayının 25. günü akşamına kadar vermeleri gerekmektedir.

Güle Güle 2008. Hoş Geldin 2014

Haklısınız acısıyla tatlısıyla, netliğiyle karışıklığıyla hep birlikte 2013’ü yolcu ederken 2014’ü karşılıyoruz. Ancak vergi mükellefiyseniz ve 2008 yılına ilişkin olarak vergi dairesince, vergi inceleme elemanlarınca ve takdir komisyonlarınca tarh edilmemiş vergi ve ceza varsa, 2008 yılı 31 Aralık 2013 itibariyle zamanaşımına uğramış oluyor.

İdare, Haciz ve İhtiyati Hacizde Mahkeme Kararlarını Hemen Uygulayacak

Hukuk devleti ilkesinin en temel özelliklerinde biri idarenin tüm işlemlerini hukuka bağlı olarak yerine getirmesidir.