Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

Mükellef Hakları

İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannamelerine Açılan Davalarda Mülkiyet Hakkının İhlali

Uygulamada, mal ve hizmet alımında bulunduğu firmanın sahte fatura düzenlediği yönünde tespitler bulunmasından dolayı kendilerinin kod listesine alınma baskısı altında serbest iradelerini yansıtmayan ve düzeltme beyannameleri vermek durumunda bırakılan mükellefler tarafından, söz konusu işlemlere karşı açılan davalar neticesinde, vergi mahkemelerince davanın esası yönünden incelenme yapılmadan kararlar verilerek, davalar reddedilmektedir. Diğer taraftan, kanuni süresinden sonra verilen beyannamelere ihtirazi kayıt konulmak suretiyle dava açma hakkının tanınıp tanınmayacağı hususunda ise içtihat farklılıkları bulunmaktadır.

Zamanaşımına Uğramış Vergi Borcu Nedeniyle Mükellefin Banka Hesabına E-haciz Uygulanamaz

Bilindiği üzere, Vergi borcunu ortadan kaldıran veya sonlandıran nedenlerden biri de zamanaşımıdır. (1) Zamanaşımı özel hukukta ve kamu hukukunda önemli bir yeri olan müessesedir. Zamanaşımı vergi hukuku uygulamasında önemli  bir kurum olup; vergi borçları  yönünden 213 sayılı VUK’un 113. maddesinde ve kamu  alacakları  açısından ise, 6183 sayılı AATUHK’nın 102. maddesinde düzenlenmiştir. 

Vergi Usul Kanunu Çerçevesinde Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu

İdare, vergi mükellefiyeti veya sorumluluğu temsilciler veya idare edenler tarafından yerine getirilen mükelleflerden kaynaklı alacağını tahsil edememe riskine binaen 213 sayılı VUK’ un ilgili maddeleri ile kanuni temsilcilere birtakım yükümlülükler getirmiştir. Makalemizde, kanuni temsilcilerin sorumluluğuna yönelik 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yapılan düzenlemeleri açıklamaya çalışacağız.

Güncel Yargı Kararları Işığında Yapılandırmanın Hukuki Durumu ve İhlali Sonrasında Yaşanan Hukuki Tartışmalar

Son yirmi yıllık sürece baktığımızda 2003 yılında 4811 sayılı Kanun ile başlayan vergi ve diğer kamusal nitelikte alacakların (idari para cezaları, SGK prim borçları vb.) yapılandırılması süreci 2011 yılında 6111 sayılı Kanun, 2014 yılında 6552 sayılı Kanun, 2016 yılında 6736 sayılı Kanun, 2017 yılında 7020 sayılı Kanun ile devam etmiş ve son olarak 2018 yılında 7143 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir.