Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Ticaret Hukuku

Suç İşleyen Şirketlere Kayyım Atanması

Son yıllarda şirketlere kayyım atandığına dair haberlere sıklıkla rastlamışsınızdır. Uygulamada ve hatta bazı yargı kararlarında “kayyum” denilse de, yasal düzenlemelerde yer alan ve doğru olan kavram “kayyım”dır.

Aile Anayasası Önemini Yitiriyor mu?

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan bir söyleşide Aile Anayasası’nın hukuki yaptırımının olmadığı, centilmenlik anlaşması seviyesinde kaldığı, çok işlevsel olmadığı, uygulanabilirliği açısından eleştiriler aldığı yönündeki beyanları okuyunca, uygulamada bazı sıkıntılar ve tereddütler yaşandığını düşündüm.

Şirketler Topluluğunda Hâkim Teşebbüsün Tacir Sayılması Sorunu

Ülkemizde uzun yıllardır var olmasına rağmen, şirketler topluluğuna dair kurallar 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Ticareti Terk Suçu

Ticareti terk etme suçu, İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kanunun 44’üncü maddesi uyarınca, ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktifini, pasifini, alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren...

Kamu Sermayeli Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeleri

Bilindiği üzere; 28 Mart 2013 tarihli ve 6455 sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 79. maddesi ile TTK’nın 359. maddesine “Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu anonim şirketlerde, sayılan tüzel kişiler veya bunların gerçek kişi temsilcileri yönetim kuruluna seçilebilir.

Genel Kurul Karar Defteri Tutulmazsa Ne Olur?

Yazılarımızda zaman zaman mükellefler tarafından tutulması gereken defterlerin sadece vergi mevzuatında sayılan defterlerden ibaret olmadığını, Türk Ticaret Kanunu’nun da vergi kanunlarında yer almayan birtakım defterlerin tutulmasını zorunlu tuttuğunu ve bu defterlerin tutulmaması halinde ağır para cezalarının sözkonusu olabileceğini izah etmeye çalışıyoruz.

Limited Şirkette Pay Senedi Çıkarmak Ortağa Vergisel Avantaj Sağlar mı?

Bilindiği üzere, 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu anonim şirketler tarafından çıkarılacak olan hisse senetlerini kapsamlı bir şekilde düzenlendiği halde, sözkonusu şirketlere hisse senedi bastırma zorunluluğu getirmemişti.

Tek Ortaklı Anonim Şirketin Cazibesi

Eski Ticaret Kanunu’nda “anonim şirketin kurulması için şirkette pay sahibi en az beş kurucunun bulunması şarttır.”

TTK’nın Uygulanmadan İşlevini Kaybeden Düzenlemelerinden Biri

Yazılarımızda sıklıkla dile getirdiğimiz üzere, anonim şirket pay sahipleri ile yönetimleri tarafından işlevi ve konumu yeterince kavranamasa da, anonim şirketlerde yasal olarak bulunması gereken zorunlu organlardan birisi genel kuruldur.

Şirketin Kuruluş Sözleşmesini Sadece Noter mi Onaylar?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2012 tarihinden günümüze kadar ülkemizde 250 binin üzerinde ticaret şirketi kurulmuştur. Eski Ticaret Kanunu gibi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun da anonim, limited, kolektif ve komandit şirketlerin kuruluş sözleşmelerindeki imzaların sadece noterce onaylanmasını şart koşmasından dolayı, bu şirketlerin kuruluş sözleşmeleri noterler huzurunda imzalanmıştır.

Holding Şirket Kurmak İçin Ne Beş Şirket Ne de Beş Ortak Gerekir!

Bundan yedi yıl önce 17 Nisan 2010 tarihinde kaleme aldığımız ve DÜNYA Gazetesi'nde yayımlanmış olan yazımızda "Kamuoyunda, holding şirket kurabilmek için en az beş şirketin bulunması gerektiği yönünde yaygın bir kanı vardır.

Ticari Defterler Hangi Hallerde Sahibi Lehine Delil Olur?

Bilindiği üzere, ticari defterlerin ispat kuvveti ve hangi hallerde sahibi lehine, hangi hallerde aleyhine delil olacağı 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nun 82 ilâ 86’ncı maddelerinde düzenlenmişti.

Kamusal Sermayeli Şirketlerin Denetimi

Bilindiği üzere, kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar tacir (tüzel kişi tacir) sayılmaktadır. Bu çerçevede, Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan veya sonradan iştirak edilen ticaret şirketleri ile tüzel kişiliği olmayan ticari işletmelerin tacir olduklarında şüphe yoktur. Bahsi geçen kamu tüzel kişileri ise genellikle hâkim ortak şeklinde anonim ve limited şirketlere iştirak etmektedirler.

Şirket Sayılarındaki Farkın Sebebi

15 Mayıs 2017 tarihinde VERGİALGI internet sitesinde yayımlanan “123 Bin Şirket Buharlaştı!” başlıklı yazımızda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından aylık olarak ilan edilen Veri Bültenlerine göre 2017 yılı Mart ve Nisan ayındaki anonim ile limited şirket sayısının önceki aylara göre 123 bin 26 az olduğunu yazmıştık.

123 Bin Şirket Buharlaştı!

Bildiğiniz üzere, ülkemizde en fazla rağbet edilen ticaret şirketi türü limited şirkettir. Bunu anonim şirketler takip etmektedir. Her ikisi de sermaye şirketi sayılan bu şirketlerin tercih edilmesinin altında yatan en önemli sebep ise ortakların sınırlı sorumluluğudur.

Anonim Şirkette Hamiline Yazılı Pay Senetleri

Anonim şirketlerce sıklıkla merak edilen konulardan birisi pay senedi, eski tabirle hisse senedi bastırma yükümlülüğüdür. Eski Ticaret Kanunu, anonim şirketler tarafından çıkarılacak pay (hisse) senetlerini oldukça detaylı bir şekilde düzenlendiği halde, anonim şirketlere pay senedi çıkarma zorunluluğu getirmemişti. Bu nedenle, birçok anonim şirkette paylar kayden takip edilmekte, hisse senedi çıkarılmasına istisnaî haller dışında pek rastlanılmamakta idi.