Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 4yeni e-konomi

Google Ads

Sosyal Güvenlik

Prim Borcu Olan Malullere Sağlanan Kolaylık

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25’inci maddesine göre sigortalıların veya işverenlerin malullük durumunun tespiti için Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk istemesi halinde, en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla sigortalıların sevkleri yapılmakla birlikte, bunlardan prim borcu olanların maluliyet tespitine ilişkin masrafları kendilerince karşılanmaktaydı.

Asgari İşçilikte Yeni Düzenleme

İhale konusu işlerde Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili ünitesince yapılan araştırma sonucunda Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliğinin 110 uncu maddesine göre tespit edilen ve SGK ‘ya bildirilmediği anlaşılan asgari işçilik miktarı üzerinden, gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlarca yapılan özel nitelikteki inşaat işyerlerinde ise Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 111 inci maddesi uyarınca hesaplanan prim tutarı, aksine bir tespit olmaması hâlinde, faaliyet süresinin son ayına mal edilerek tahakkuk ettirilmek suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek üzere işverene tebliğ olunmaktadır.