Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Araştırmalar

Şeker Dosyası

Türkiye'de şeker fabrikaları sadece şeker üretmez. Çevrelerinde kooperatifler örgütlenir, pancarın küspesi yem olur ve hayvancılık gelişir.

Fiber Ağlarla Örmek Anayurdu Dört Baştan

Cumhuriyetimizin 100. yılı hedeflerinden biri olan “HER YERDEN HERKESE GENİŞBANT” hedefi ise ana yurdu fiber ağlarla örmek anlamına geliyor. Ve sonuçta fiber ağlarla örülecek yurdumuzun her köşesinde halkımızın bilişime erişimi de yine millet olarak gururumuz olacak.

Vergi Harcamaları ve 2016 Vergi Harcamaları Raporu

Vergi hukukunda birçok tanımı olan vergi harcamasını en genel manada tahsilinden vazgeçilen vergi gelirleri olarak tanımlamak mümkün olmakla beraber, birçok ülkede geniş veya dar kapsamlı olarak farklı şekillerde uygulanabilmektedir.

Yeni Bilirkişilik Sistemi Uygulamaya Girdi

2016 yılında TBMM tarafından kabul edilerek yürürlüğe giren 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile uygulamaya yön veren Bilirkişilik Yönetmeliği 3.8.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Uzun yıllardır Türk Yargı Sisteminde yer alan bilirkişilik kurumu yaşanan sıkıntılar sebebiyle Adalet Bakanlığı tarafından Yargı Reformu Stratejisi kapsamında büyük bir reforma tabi tutulmuş ve müstakil bir Kanun olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığı Yetkilileri Vergi İncelemesi İçin Tarafınızdan Bilgi Veya Belge Talep Ettiğinde Hangi Yolu İzlemelisiniz?

Devlet adına Vergi İncelemesi yapmaya yetkili olanlar 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 135. maddesinde sayılmıştır.

Nüfus Cüzdanınız Kaybolmuş ya da Çalınmışsa

Nüfus cüzdanları kaybolan veya çalınan kişilerin kendi adlarına mükellefiyet tesis edilmesini engellemek için vergi dairelerine nüfus cüzdanları için müracaat etmelerine gerek yoktur.

Vergi Denetiminde İhbar Müessesesi ve Etkinliği

Vergi kayıp ve kaçakçılığının önlenmesi için yapılan düzenlemelerden biri de ihbarcıya ikramiye ödenmesidir. İhbarcıya bir nevi teşvik, ödül, ikramiye verilmesinde asıl amaç, vergi kayıp ve kaçağının tespiti veya önlenmesidir.

6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun Genel Değerlendirilmesi

TBMM tarafından kabul edilen ve 24.11.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 03.11.2016 tarih ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile bilirkişilik müessesesi yeniden şekillenmiş ve özel bir Kanun olarak hukuk sistemimizdeki yerini almıştır.

Türk Vergi Hukukunda Pişmanlık ve Islah Müessesesi

Türk Vergi Hukukunda 1950 yılından buyana var olan ve mükelleflere tanınan özel haklardan bir olan pişmanlık ve ıslah uygulaması, hem Vergi İdaresine hem de mükelleflere süresinde beyan edilmeyen vergilerin beyanı ve ödemesi konusunda kolaylık sağlayan bir sistemdir. Mükellefler, kanuni süresinde beyan etmedikleri beyannamelerini süresinden sonra vermeleri ve ödenecek verginin çıkması durumunda, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi de ödemek durumunda kalmaktadırlar.

Vergi ve Cezada İdari Başvuru Yolu: Uzlaşma

Uzlaşma uygulaması ilk olarak Türk Vergi Sistemine 1963 yılında girmiştir. İlk halinde sadece tarhiyat sonrası uzlaşma yer alırken, daha sonra 1986 yılında tarhiyat öncesi uzlaşma kurumu yürürlüğe girmiştir. Vergi İdaresi tarafından mükellefler hakkında yapılan tarhiyatlarda mükelleflerin idari başvuru yolları uzlaşma, dava açma, cezalarda indirim ve idari mercilere başvurudur.

İnternet Kavramı ve Türkiye'de İnternete İlişkin Düzenlemeler

İnternet, günümüzde tüm bireyler hatta nesneler için vazgeçilmez bir unsur olup, üretim ve hizmet sektörü için gerekliliğini her geçen gün daha da arttırmaktadır. İnternetin bir bölgede birkaç saat kesilmesinin, o bölge için adeta hayatın durması anlamına geleceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu kesintinin Ulusal ya da Global ölçekte yaşandığını düşünmek ancak kaos ya da kabus olarak nitelendirilebilir.

Evrensel Hizmet

Evrensellik ilkesinin telekomünikasyon sektörü içinde gelişmesi tesadüf değildir. Bu sektör çok yüksek batık maliyeti, aksak rekabete dayalı piyasa düzeni ve hizmetlerinin ‘kamu hizmeti’ kabul edilen dışsallığının yoğun olduğu hizmetlerden oluşması gibi sebeplerle evrensellik kavramını içinde geliştirmiştir. Serbest pazar ekonomilerinin olmazsa olmazı olan özelleştirmeler, ‘her yere gitmeyebilme’ hakkı sayesinde daha da cazip kılınmaya çalışılmıştır.

KDV İadeleri

KDV iadelerinin, dayanağı olan yasa hükümlerine göre 5 farklı işlem grubundan kaynaklandığını görüyoruz. Bunları; tam istisnalardan, indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden, tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlerden, fazla veya yersiz uygulanan vergilerden ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan iadeler olarak sayabiliriz.

Denetim Mesleğinin Ülkemizdeki Serüveni, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ülkemizde muhasebe(1) mesleğinin geçmişi çok uzun yıllara dayanmakla birlikte, mesleğin kimler tarafından ve ne şekilde icra edileceğini kurallara bağlayan bir yasanın çıkması için 1989 yılına kadar beklememiz gerekti. Anılan yılda yayımlanan 3568 sayılı yasayla (2) mesleğimiz, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir olmak üzere fonksiyonel olarak birbirini tamamlayan iki parçaya ayrıldı. Böylece, muhasebe mesleği ile uğraşanlar ilk defa örgütlü olarak bir araya gelerek kamu tüzel kişiliğini haiz bir çatı altında toplandı.

Türkülerde Vergiler

Başlığa bakıldığında “türküler” ile “vergi” arasında nasıl bir ilişki olabilir ki şeklinde düşünülebilir. Ancak türkülerimizin, diğer tüm toplumsal olgularla olduğu gibi vergi ile de ciddi ve sıkı bir ilişkisi vardır.

Türk Vergi Sistemi Büyümeyi Ne Kadar Destekliyor?

Ülkemizin vergi sistemi kaynakların yatırım, üretim ve tüketim arasında etkin bir şekilde yönlendirilmesini sağlayarak ekonomik büyümeye olumlu bir katkı yapar nitelikte midir? Gelin bu sorunun yanıtını birlikte araştıralım.