Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

Araştırmalar

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Elektronik Tebligat Düzenlemesinin Anayasaya Aykırılığı Sorunu

Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır” düzenlemesinin İstanbul Dokuzuncu Vergi Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı görülerek somut norm denetimi yolu ile Anayasa Mahkemesinden iptali istenilmiş, Anayasa Mahkemesi oy çokluğu ile yasa maddesinin Anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir.

Koronavirüsün Ekonomik Zararlarının Giderilmesinde Ücretliler ve Kendi İşinde Çalışanlar İçin Tedbir Paketi Önerileri

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik aktivitenin yavaşlaması hatta bazı sektörlerde durması karşısında şirketleri desteklemek adına birtakım öneriler sunuldu. Bu konudaki önerilerimizi biz de geçen hafta DÜNYA Gazetesinde “Virüs nedeniyle ekonomi aniden durursa vergisel açıdan alınabilecek tedbirler nelerdir?” başlıklı yazımızla gündeme getirmiştik.

Türk Şirketlerinin Halka Arz Performansı Yeterli mi?

Türkiye bakımından süreci değerlendirdiğimizde en başta ülke kredi notunun düşüklüğünün ve kamunun borçlanma piyasasında yarattığı “crowding out” etkisinin yanı sıra, politik, sosyal ve hukuki faktörlerin de etkisi ile özel sektör şirketlerinin özellikle de reel sektör şirketlerinin yeterince borçlanma aracı ihraç edemediği, çok az sayıda ihraç edilen özel sektör borçlanma araçlarının ise aktif bir ikinci el piyasasının oluşamadığı görülmektedir.

Vergi Hukukunda “Non Bis İn İdem” ve Kamu Güveni İlkeleri Birbiriyle Çelişiyor mu?

Kamu güveni, hukukun kanıtlama gücü tanıdığı şeylerle alakalı her türlü şekil, alamet, işaret, nişan vb. gibi simgelere olan genel güvendir. Toplumun inanma ve bireyin aldatılmama hakkı, kamu güveninin temel unsurudur. Zira kamu güvenine karşı işlenen suçlar da Türk Ceza Kanun’unda (TCK)  “sahtecilik” suçları (Madde 197- 212)  çatısı altında toplanmaktadır.