Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Makaleler

Ödenecek KDV’ Çıkarmamak Mümkün mü?

Yarı mamul olarak aldığımız etiket kağıdına ölçü ve şekil kazandırarak mamül haline getiriyoruz, Alış faturası ile satış faturası arasındaki (işçiliğimize ait) kar marjının çoğu vergiye gitmektedir. Bu durum normal midir?…..Emeğimizle, işçiliğimizle oluşan kazancımızın büyük miktarını vergi olarak çıkmasını adil bulmuyorum” şeklindeki soruya cevap olmak üzere kaleme aldığım yazıyı siz değerli VERGİALGI okurlarıyla paylaşmak istiyorum.

Ücretlerde Yabancı İşveren İkinci İşveren Sayılır mı?

Malum olduğu üzere her yıl gelir vergisi mükellefleri için Mart ayı beyannameleri verildiği ve hesaplanacak vergilerin de ilk taksitlerinin ödendiği aydır. Bu nedenle eskilerin söylediği “mart ayı dert ayı” “mart kapıdan baktırır kazma kürek sattırır” ata sözleri her ne kadar iklim ile alakalı olsa da günümüzde gelir vergisi mükellefleri için de ayrı bir anlam taşımaktadır.

Vergi Müfettişi Mükellefin Dijital Bilgilerini Çaldırırsa veya Kaybederse

Vergi Müfettişi X İstanbul’da Vergi Denetim Kurulu’nda 3 yıldır çalışmaktadır. İnceleme yaptığı mükelleften bütün satışlarını, alışlarını ve defter kayıtlarının tamamını bir CD’ye kaydederek Excel formatında getirmesini talep eder.

Ücretliler Hangi Durumda Beyanname Verecekler?

2014 yılında bir ve/veya birden fazla işverene tabi olarak çalışan ücretliler tarafından; tevkifata tabi tutulmak suretiyle elde edilen ve belirlenen sınırını aşan ücret gelirleri ile tevkifata tabi tutulmadan elde edilen ücretler için 1-25 Mart 2015 tarihlerinde Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilecektir.

Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin Zorunluluk 2015 Yılında İtibaren Yürürlüğe Girdi

Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanununun 175, mükerrer 242 ve 257’inci maddeleri çerçevesinde kendisine tanınna yetki çerçevesinde 431 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğini (ilerleyen kısımlarda “Tebliğ” olarak anılacaktır) yayımlamıştır.

Defter Belge İbrazında Zamanaşımı Bilmecesi

Defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmesi pek çok özellikli durumu bünyesinde barındırmaktadır. Bu özellikli durumlardan birisi de zamanaşımı süresinin bitmesine kısa bir süre kala mükellefe tebliğ edilen defter belge isteme yazıları hakkındadır.

Konutlarda KDV Uygulaması

Konutlarda KDV uygulaması konut fiyatını belirleyen önemli bir unsurdur.

Kasa ve Ortaklar Cari Affında Son Tarih: 31.12.2014

Kamuoyunda “Torba Kanun” olarak anılan 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”un 74’üncü maddesiyle getirilen düzeleme ile bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine; kayıtlarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacak tutarlarını, % 3 oranında bir vergi ödenmesi karşılığında, kayıtlardan çıkarma imkânı getirilmiştir. İlgili mükellefler, 31.12.2014 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltme imkânına sahiptir.

Teknik İflas ve Sonuçları

Öncelikle “teknik iflas” nitelik itibariyle bir şirketin gerçekten iflas etmesi anlamına gelmez Ancak gerekli tedbirler zamanında alınmadığında istenmeyen i bir şekilde şirketin sona ermesine neden olabilir. Bu nedenle “teknik iflas” konusu üzerinde biraz daha dikkatle durulması gerektiği düşünülmektedir.

Evde Yapılan El İşi Lif, Patik, Mantı, Tarhana vb. Faaliyetler ve Vergi

Kimi zaman aile bütçesine katkı kimi zaman da aile bütçesinin ta kendisi olan faaliyetler vardır. Bunlar evde el işi ile üretilen lif, patik, havlu, örtü, yemeni kenarı, şal, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünlerin üretilip satılması gibi faaliyetlerdir.

İade Hakkı Tanınan/Tanınmayan İşlemlerde Kullanılan ATİK Nedeniyle İadesi Gereken KDV

İadesi gereken KDV’nin hesabında kural olarak; iade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine giren ve indirilemeyen KDV tutarlarının dikkate alınması gerekmektedir.

Okul Servis Ücreti Gider Olarak İndirilebilir mi?

Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ailelerde ellerinden geldiğince ve güçlerinin yettiğince bir takım giderler yaparak çocuklarını okullara gönderdiler.

Geç Gelen Faturaların KDV İndirimi

Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Mükellefleri, mal ve hizmet ifaları nedeni ile ortaya çıkan KDV’den yüklenilen KDV’yi indirip aradaki müspet farkı vergi dairesine ödemekte, menfi farkı ise bir sonraki döneme devretmekte veya yasal şartları mevcutsa iade almaktadırlar.

5 Soruda Elektronik Defter

E-defter: Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veyaTürk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

Kasa Hesabı ve Ortaklar Cari Hesabı Affı İle İlgili Bazı Noktalar

Kamuoyunun merakla beklediği ve Meclisin tatil döneminde dahi yoğun mesai sarfetmesine neden olan torba yasa 11 Eylül tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Yasanın getirdiği kasa ve ortaklardan alacaklar hesaplarını düzeltme imkanı ile ilgili Tebliğ Taslağı da 16 Eylül’de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlandı.

Son Tüketiciler Adına Düzenlenen Faturalarda TC Kimlik Numarası Yazılmalı mıdır?

Hastanede, postanede, bankada, okulda yapılan günlük hayatımızdaki resmi/gayri resmî nitelikli pek çok işlem TC Kimlik numarası temelinde gerçekleşmektedir. Kapımıza bir kargo paketini teslim etmek üzere getiren görevli, teslimat makbuzuna paketi teslim alanın TC kimlik numarasını yazmadan paketi vermemekte veya bir mağazadan tüketici sıfatıyla yaptığımız alış verişe ilişkin fatura düzenlenmesi durumunda yine TC kimlik numarasını söyleme/belirtme dayatması ile karşı karşıya kalınmaktadır.