Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

2019 Beyanname İlk Yardım Masası

Huzur Hakkı Ücretleri İçin Beyanname Verilmesinin Şartları

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre huzur hakkı ödemeleri ücret kapsamında gelir vergisi tevkifatına tabi bulunmaktadır. Aynı Kanunda; yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler de ücret olarak vergilendirilmektedir.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları Faiz Gelirleri ile Alım-Satım Kazançları Nasıl Beyan Edilecek?

Devlet tahvili ve Hazine bonoları faiz gelirleri ve alım-satım kazançları Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabidir.

Tevkifatlı İşyeri Kirasının Beyanında İade Edilecek Vergi Çıkabilir

2018 Yılında Elde edilen Menkul Sermaye İratlarının Mart/2019’da Beyanı

2018 Yılında elde edilen menkul sermaye iratları için yıllık beyanname vermesi gerekenler 1-25 Mart 2019 tarihleri arasında beyanname vereceklerdir. Ödenecek gelir vergisini ise Mart ve Temmuz/2019 aylarında iki eşit taksitte ödeyeceklerdir.

2018’de Elde Edilen Menkul Sermaye İratlarının 2019’da Beyan Durumu Nasıl Olacak?

Gerçek kişilerce 2018 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının bir kısmı GVK’nın geçici 67. maddesine göre tevkifata tabi olduğundan tutarı ne olursa olsun beyan edilmezler. Bir kısmı ise beyan edilecek gelir toplamının 2018 yılı için 34.000 TL’yi aşması halinde, diğer bir kısmı ise vergi kesintisine ve istisnaya tabi olmadıkları için 1.800 TL’yi aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edilecektir.

Mart/2019’da Verilecek Beyannameden Neler İndirilebilecek?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre 2018 yılında elde edilen ticarî kazanç, ziraî kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan dolayı beyanı gereken gelir toplamı Yıllık Beyanname ile 1-25 Mart 2019 tarihleri arasında beyan edilecektir.

Hazır Beyan Sistemi Üzerinden Beyanname Vermek Çok Kolay

Bilindiği üzere, 2018 yılında gelirin konusuna giren; ticarî kazanç (basit usulde tespit edilen ticari kazançlar hariç), ziraî kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratları elde eden gerçek kişi tam/dar mükellefler, aksine bir düzenleme olmadığı sürece 1-25 Mart/2019 ayında Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vereceklerdir.

Banka Kredisiyle Alınan Evin Kira Gelirinden Banka Faizi, Satın Alma Bedelinin %5’i ve Kirada Oturulan Evin Kirasının İndirimi

2018 yılında kira geliri elde eden mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) ya Gelir Vergisi Kanununda sayılan gerçek giderleri indirim konusu yapacaklar; ya da gerçek giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından %15'ini götürü gider olarak indirebileceklerdir. Bu tercih mükelleflere bırakılmakla beraber götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.

Kimler 2018’deki Ücret Geliri İçin Mart/2019’da Beyanname Verecek?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre ücret gelirlerinin genel vergilendirme şekli, ücretin işverenler tarafından nakden veya hesaben hizmet erbabına ödenmesi sırasında tevkif suretiyle yapılmak olup belli şartlar ve limitler dahilinde ise Mart/2019’da yıllık beyanname verilmesi söz konusu olmaktadır.

Kira Gelirinin Beyanında Emsal Kira Bedeli Uygulaması Nedir?

Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde, mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerin gayrimenkul sermaye iradı olduğu belirtilmiştir.

Kâr Payları İçin Mart/2019’da Beyanname Verilmesinin Şartları

Gelir Vergisi Kanununda sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde edilen kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlar, menkul sermaye iradı olarak tanımlanmıştır.

Mart/2019’da Mesken ve İşyeri Kira Geliri İçin Kimler Beyanname Verecek?

Kira gelirinden dolayı vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan (GMSİ’dan dolayı mükellefiyeti bulunan gerçek kişi sayısı Aralık/2018 tarihi itibariyle 1.982.524 kişidir-www.gib.gov.tr/vergi istatistikleri) veya ilk defa mükellefiyet kaydı açtıracak olan gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, 2018 yılında elde ettikleri ve beyan edilmesi gereken mesken/işyeri kira gelirleri için 1-25 Mart 2019 tarihlerinde yıllık beyanname vereceklerdir.

Gelir Vergisinden İstisna Edilen Ticari Kazançlar

Gelir Vergisi Kanunu’nda sayılan gelir unsurlarından bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratlar, aksine hüküm olmadıkça, mükellefler tarafından yıllık beyanname ile beyan edilir. Beyan edilmesi gereken gelirlerin yılık beyannamede toplanarak beyan edilmesi zorunludur.

2018’de Elde Edilen Telif Hakkı/İhtira Beratı Kazancı İçin Yıllık Beyanname Verilecek mi?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesine göre; müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikâye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı...

Basit Usulde Ticari Kazançlar Şubat/2019’da Defter-Beyan Sisteminden Beyan Edilecek

Gelir Vergisi Kanununa göre, ticari kazancı basit usulde tespit olunan gelir vergisi mükellefleri, 2018 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini Defter-Beyan Sistemi üzerinden 1-25 Şubat 2019 tarihleri arasında vereceklerdir.