Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 4yeni e-konomi

Vergi

Muhtasar Beyanname Verilmesi İçin Personele Ödeme Zorunlu mudur?

Bilindiği gibi, 193 sayılı GVK’nun 94.md. hükmüne göre muhtasar beyanname verilebilmesi için mutlak surette nakden veya hesaben ödeme yapılmış olması zorunludur.

Bilişim Sektörünü Vergilendirmede 2018 Yılı Nasıl Geçti?

Bilgi işlem ve telekomünikasyon sektöründe yani bilişim sektöründe (ICT) bir yıl daha geride kaldı. Doğası gereği yenilikçiliğe ve yakınsamaya çok açık olan sektörümüz hem yurtta hem de dünyada parlak bir yılı geride bıraktı.

İkinci El Araç Alımında Dikkat! MTV I Sayılı Tarifede Düşük Satır Numarasında Vergilendirilen Araçları Tercih Edin

7061 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle yapılan değişiklik sonrasında 05.12.2017 tarihinden itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanununda yapılan değişiklikle motorlu araçların vergilendirilmesinde yaş ve silindir hacminin yanında aracın taşıt değeri de dikkate alınacaktır.

Eksik Vergi İncelemesi ve Hukuki Sonuçları

Yeterli bir vergi incelemeye dayanmayan ve başka firmalar hakkında düzenlenmiş başka raporları esas alan bir Vergi İnceleme Raporuna (VİR) dayalı yapılan cezalı tarhiyat hukuka uygun düşmemektedir.

Kaçak Lahdin Türkiye’ye Getirilmesinde ABD Vergi Kanunlarının Katkısı

Bay AZGIN AKAR, tarihsel mirasın korunması ve kaçakçılığın önlenmesi ile ilgili mücadelenizi biliyorum. Adımı vermeyeceğim. Ben Brooklyn Müzesi’nde görevli bir arkeoloğum! Kaçakçılığa karşıyım! Brooklyn Müzesi’nde, Türkiye’den birkaç yıl önce kaçırılmış dev bir mermer lahit ver! Gördünüz mü bilmiyorum! Görmediyseniz ilgilenmenizi öneririm!

7061 Sayılı Kanunla Tebliğ Usullerinde Yapılan Değişikliklerin Vergi İncelemeleri ve Mükellef Açısından Değerlendirilmesi

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler ile tebliğ hükümlerinde bilinen adresler ve tebliğ evrakının teslimi konuları daha açık ve kesin sonuçlara ulaştıracak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Makalede, yapılan değişikliklerin vergi incelemelerine ve uygulamalarına etkisi, mükellefler yönünden karşılaşılacak sorunlar ve çözüm önerilerine değinilmiştir.

Vergi Ödemeleri Raporunda Türkiye 80. Sırada

Dünya Bankası ile PwC tarafından hazırlanan ve her ülkede işletmelerin vergi yasalarına uyumu açısından vergi sistemlerini değerlendiren Vergi Ödemeleri Raporunun 2019 yılı sayısı geçtiğimiz aylarda yayınlandı. Raporda, ülke sıralamaları analiz edilmiş ve teknolojinin vergi idarelerini ve vergi politikalarını nasıl etkilediği değerlendirilmiştir.

Gayrimenkul Sermaye İradında Ayrıntılarıyla Gerçek Gider Kalemleri

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinin birinci fıkrasında, maddede bentler halinde sayılan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olarak vergilendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Muhasebe ve Mali Müşavirlik Kullanıcı Kodu Şifre ve Parolaları Bloke Edilebilir mi?

Bilindiği gibi, 3568 sayılı yasaya göre unvan ve ruhsat almış YMM, SMMM gibi meslek mensuplarının kullandıkları şifre, parola, kullanıcı kodu veya mühürlerine Gelir İdaresi tarafından zaman zaman kısıtlama veya engel getirilmiş olduğuna rastlamaktayız. Bu kısıtlamalar genellikle bir inceleme raporuna dayalı olarak getirilmiş olduğu gibi bazen bir yargı kararına istinaden de getirilmiş bulunabilir.

Sigaranın Vergilendirilmesindeki Değişiklikler ve Yaratması Muhtemel Sonuçlar

Son çıkan Cumhurbaşkanı Kararı ile sigaradaki nispi vergi oranı %63’ten %67’ye çıkarılmış, maktu vergi tutarı 0,42 olarak devam ettirilmiş, asgari maktu vergi ise sıfırlanmıştır. Bu değişikliğin sigara fiyatları bakımından nasıl bir sonuç doğurması beklenir?

BIST’teki Yabancı Yatırımcıların Kâr Paylarında Stopaj Sorunu

Geçmişte Maliye ile Hazine ilgili siyasetçilerimizin sıklıkla kullandığı bir kavram vardı: Proaktif olmak.

Vergi Mahkemesinde Davanın Kaybedilmesi Hali ve İkincil İhbarname

Vergi uyuşmazlıklarında sıkça karşılaştığımız konulardan bir tanesi de, vergi mahkemesi kararına göre veya diğer yargı organlarının kararlarına göre düzenlenen ihbarnameler (bildirimler) vergi mahkemesinde dava konusu edilebilecek midir?

2019 Yılı Gelir Vergisi Uygulamasında Geçerli Maktu Had Ve Tutarlar

Türk Vergi Sisteminde gerçek kişilerin elde etmiş olduğu gelirlerin vergilendirilmesini esas alan ve dolaysız vergiler grubunda yer alan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda bazı kazanç ve iratların vergilendirilmesinde her yıl uygulanacak olan bazı maktu had ve tutarlar bir Genel Tebliğle takvim yılı başında belirlenmektedir.

Bütçe Gelirlerinde Dikkati Çeken Kurumlar Vergisi Performansı

Kasım ayı bütçe sonuçları açıklandı. En önemli sürpriz kurumlar vergisi tahsilatında gerçekleşti. Sonuçlara göre;

Yabancılara Ödenen Reklam Hizmet Bedellerine Vergi Kesintisi Kimi Vergiliyor?

Vergi Usul Kanununun 11 nci maddesinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde 476 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti veren veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık eden tam veya dar mükellef gerçek kişilere veya sadece dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler %15 oranında gelir veya kurumlar vergi kesintisine tabi hale getirilmiştir. Tam mükellef kuruma yapılan ödemeler için stopaj oranı sıfır olarak belirlenmiştir.

KDV İndiriminde İki Yıllık Hak Ne Zaman Uygulanacak?

Yüklenilen bir KDV tutarının hesaplanan KDV tutarından indirimi malum 3065 Sayılı KDV Kanununun 29/3 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Uzun süredir uygulanmakta olan 3. fıkrasında; indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilmekteydi. Söz konusu bu uygulama birkaç konu için (elektrik, su ve telefon faturaları gibi) esnetilmiş olmasına rağmen İdarece oldukça katı uygulandığı da bir gerçektir.