Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 1yeni e-konomi

Google Ads

Vergi

Vergisini Düzenli Ödeyenlere BONUS Olanağı

08/03/2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 Sayılı Kanun'la Gelir Vergisi Kanunu'nun mülga mükerrer 121'inci maddesi yeniden düzenlenerek getirilen vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 8/3/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla, anılan “vergi indirimi“ 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

İkinci El Taşıt ve Taşınmaz Ticareti Yapanların (Oto Galericilerinin ve Emlakçıların) KDV ile İmtihanı – 2

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu madde 23’de yer alan, ‘f) İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır

İkinci El Taşıt ve Taşınmaz Ticareti Yapanların (Oto Galericilerinin ve Emlakçıların) KDV ile İmtihanı-1

Resmi Gazete’de 6 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan 7104 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6. maddesi ile KDV Kanunun özel matrah şekillerini düzenleyen 23. maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (f) bendi (g) bendi şeklinde düzenlenerek;