Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 1

Google Ads

Vergi

Vergi Yargısında Birleştirme Kararı ve Yaşanan Hukuki Sorunlar

Çalışmamızda; aynı maddi veya hukuki sebepten kaynaklanan veya biri hakkında verilecek kararın diğerini etkileyecek niteliğe sahip (sebep-sonuç ilişkisi bulunan) işlemlerin tek dava dilekçesine konu edilebilmesine ilişkin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (İYUK) 5’inci maddesi düzenlemesinin hukuki belirlilik ve kanuni hâkim ilkeleri yönünden bir takım hukuki sakıncalarının bulunup bulunmadığı;

E-Fatura Yerine E-Arşiv Fatura Düzenleyenlere Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesi Hukuki mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 257 nci maddesinin 3 numaralı bendi ve mükerrer 242 nci maddesine istinaden aldığı yetkilere dayanarak; e-fatura, e-defter, e-arşiv, e-irsaliye, e-bilet, e-müstahsil makbuzu, e-serbest meslek v.b. e-uygulamalara yönelik; 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ 19/10/2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Salgın, Gelir Dağılımındaki Bozulma ve Dayanışma Vergisi

1980’ler sonrasında yaşanan liberalleşme ve küreselleşme, 90’lı yıllarda internetin hayatımıza girmesi ve 2000’ler sonrasındaki teknolojik gelişmeler ile birlikte dünya küçük bir köy haline gelmiş, ancak bu hızlı dönüşümün yan etkileri de olmuştur. Bu yan etkilerden belki de en önemlisi gelir dağılımındaki bozulmadır. Zengin ile fakir arasındaki gelir farkı her geçen gün artmaktadır.

Asgari Ücretin Vergiden İstisna Edilmesi Çözüm mü?

Aralık ayı geldiğinde her yıl yapılan asgari ücretin tespit pazarlığı basında yerini alır ve asgari ücretten kesilen stopajın (gelir vergisinin) kaldırılması konusundaki tartışmalar da alevlenir. Teknik detaylara geçmeden şu kısa açıklamayı yapayım. Asgari ücret dahil ücretlerde gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır, ancak Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde düzenlenen asgari geçim indirimine isabet eden gelir vergisi çalışanlara iade edilir.

Özel Ödeme Zamanlarına Özet Bir Bakış

Vergi ödemelerine dair süreler, ödemeye konu her bir vergi türüne ilişkin kendi özel kanunda ayrıca düzenlenmiştir. Ancak öyle birtakım durumlar söz konusu olmaktadır ki, o durumlarda özel kanunlarda belirtilen ödeme zamanlarının kullanılması mümkün olmamaktadır. Bu tür durumlarda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Özel Ödeme Zamanları” başlıklı maddesi uygulama alanı bulmaktadır. Yazımızda özel ödeme zamanlarını okuyucuyu kanun metni ile yormaksızın, kısa ve açıklayıcı örnekler vermek sureti ile izah etmeye çalışacağız.