Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 9

Google Ads

Vergi

Gelir Vergisi Uygulamasına 7194 Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

05.12.2019 tarihinde TBMM’de kabul edilerek kanunlaşan ve Cumhurbaşkanınca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla üç adet yeni vergi ihdas edilmiş, ayrıca kamuoyunda hep tartışılan bazı ücret istisnaları sınırlandırılmış, sporcuların daha fazla vergi ödemesi sağlanmış, serbest meslek kazançlarında önemli bir yere sahip olan telif kazançları istisnasına da belirli bir limiti geçerse sınırlama getirilmiştir.

Gelir Vergisi Tarifesi Vergi Dilimleri Hatalı mı Belirleniyor?

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinde; 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin vergi dilimi tutarlarının her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların yüzde 5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Cumhurbaşkanının, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.

Anayasa Mahkemesi'nin VTR Kararı

Değerli okurlar, 7 Mayıs 2020 tarihindeki yazımda, vergi incelemeleri sonrasında düzenlenen Vergi Tekniği Raporları (VTR)’nın mükelleflere tebliğ edilmemesini Danıştay’ın esaslı bir şekil hatası olarak görmeyip savunma hakkını kısıtlamadığı yönündeki içtihadını değerlendirmiştim. 29.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/12198 başvuru numaralı kararı ile Anayasa Mahkemesi (AYM) de benzer bir yönde içtihat tesis etmiştir.