Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 9

Google Ads

Vergi

E-Arşiv Fatura Kapsamında Olmayıp 1 Ocak’tan İtibaren 5 Bin ve 30 Bin Lira Üzerindeki Satışlar İçin e-arşiv Fatura Düzenleyecek Mükelleflere GİB’den Rahatlatan Açıklama

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde GİB portalinden e-arşiv fatura düzenlenmesi gerekiyor.

Vergi Kayıp ve Kaçağını İhbar Edenlere Ödenen İhbar İkramiyesi

1982 Anayasasının 73. maddesine göre; herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. En genel tanımıyla vergi; kamu harcamalarını finanse etmek, ekonomik ve sosyal hayatı düzenlemek içincebri, nihai, karşılıksız olarak gerçek ve tüzel kişilerin kazançları, harcamaları ve servetleri üzerinden alınan parasal bir yükümlülüktür.

Şehir İçi Yolcu Taşımacılığında Hasılat Esaslı Vergilendirme Modeline Merhaba!

Bilindiği üzere 23.03.2019 tarihli ve 30723 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 25 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 1998 yılında mülga olan götürü usulde ticari kazancın tespiti şeklindeki vergilendirme usulüne benzer yeni bir vergilendirme yöntemiyle daha tanışmış olduk, ‘Hasılat Esaslı Vergilendirme.’