Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 6yeni e-konomi

Google Ads

Vergi

7061 Sayılı Kanunla Tebliğ Usullerinde Yapılan Değişikliklerin Vergi İncelemeleri ve Mükellef Açısından Değerlendirilmesi

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler ile tebliğ hükümlerinde bilinen adresler ve tebliğ evrakının teslimi konuları daha açık ve kesin sonuçlara ulaştıracak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Makalede, yapılan değişikliklerin vergi incelemelerine ve uygulamalarına etkisi, mükellefler yönünden karşılaşılacak sorunlar ve çözüm önerilerine değinilmiştir.

Muhasebe ve Mali Müşavirlik Kullanıcı Kodu Şifre ve Parolaları Bloke Edilebilir mi?

Bilindiği gibi, 3568 sayılı yasaya göre unvan ve ruhsat almış YMM, SMMM gibi meslek mensuplarının kullandıkları şifre, parola, kullanıcı kodu veya mühürlerine Gelir İdaresi tarafından zaman zaman kısıtlama veya engel getirilmiş olduğuna rastlamaktayız. Bu kısıtlamalar genellikle bir inceleme raporuna dayalı olarak getirilmiş olduğu gibi bazen bir yargı kararına istinaden de getirilmiş bulunabilir.

Yabancılara Ödenen Reklam Hizmet Bedellerine Vergi Kesintisi Kimi Vergiliyor?

Vergi Usul Kanununun 11 nci maddesinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde 476 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti veren veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık eden tam veya dar mükellef gerçek kişilere veya sadece dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler %15 oranında gelir veya kurumlar vergi kesintisine tabi hale getirilmiştir. Tam mükellef kuruma yapılan ödemeler için stopaj oranı sıfır olarak belirlenmiştir.

KDV İndiriminde İki Yıllık Hak Ne Zaman Uygulanacak?

Yüklenilen bir KDV tutarının hesaplanan KDV tutarından indirimi malum 3065 Sayılı KDV Kanununun 29/3 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Uzun süredir uygulanmakta olan 3. fıkrasında; indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilmekteydi. Söz konusu bu uygulama birkaç konu için (elektrik, su ve telefon faturaları gibi) esnetilmiş olmasına rağmen İdarece oldukça katı uygulandığı da bir gerçektir.