Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 6

Google Ads

Vergi

Şüpheli Alacakların Değerlemesine İlişkin Hatırlatmalar

2020 yılı, Koronavirüs salgını nedeniyle evrensel olarak tüm insanlık üzerinde önemli izler bıraktı. Olmaz dediklerimiz oldu ve neredeyse tüm dünya vatandaşları olarak her birimiz sokakta cerrahi maskelerle dolaşır olduk. Bu süreçte günlerce evden çıkmadığımız zamanlar oldu. Yakınlarımızla olan ilişkilerimizin şekli, alışkanlıklarımız, bağlılıklarımız ve bağımlılıklarımız bambaşka yerlere evirildi.

Tarih Sahnesinde Kullanılan İlk Hava Taşıtı Balonun Vergisi

Tarih sahnesinde kullanılan ilk hava taşıtının ne olduğunu biliyor musunuz? İnsanoğlu, ilk olarak uçurtma ile insan ve yük taşımaya çalışmış olsa da, genel kabul gören ilk kullanışlı hava taşıtının balon olduğu kabul edilmektedir. Balon, ısıtılmış hava ya da havadan hafif bir gazla (helyum, hidrojen vs.) doldurulan, atmosferde uçabilen, genellikle sepetli hava taşıtı olarak bilinir.

Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Yıllık Beyanname Üzerinden Hesaplanan Gelir Veya Kurumlar Vergisinden Mahsubu İçin Ödeme Şartı Var mıdır?

Gelir Vergisi Kanununun 121 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 44. maddelerinde; beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan Gelir/Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kesilmiş bulunan vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan gelir/kurumlar vergisine mahsup edileceği, mahsubu yapılan miktarın gelir/kurumlar vergisinden fazla olması halinde aradaki farkın vergi dairesince mükellefe bildirileceği ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine red ve iade olunacağı belirtilmiştir. 

Değersiz ve Vazgeçilen Alacaklar Uygulamasından Hareketle TTK Uyarınca Sermayenin Kaybı ve Borca Batıklık: Tereddütler, Tavsiyeler

anaat verici bir vesikaya ve kazai bir hükme dayanarak veya dayanmadan; yurtiçi ve/veya yurtdışındaki firmalara iştirak eden veya ortak olan kişilerin; iştiraklerinden/ortaklarından mevcut alacaklarından vazgeçilmesi hallerinde; (borca batıklık/teknik iflas haline istinaden Zarar Telafi Fonu uygulaması, finansal sıkıntılarının karşılanması, faaliyetlerin sekteye uğramaması, iştirak edilen firmanın geçmiş yıl zararlarının alacaklardan karşılanması

Serbest Meslek Faaliyetinde Kullanılan Araçların Giderlerinin İndiriminde Son Durum

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre serbest meslek kazancı, bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır. Gelir Vergisi Kanunu’nda mesleki kazancın tespitinde indirilecek giderler ayrıntılı olarak sayılmıştır.

Ekim-Sayım-Kasım

Zirai kazanç elde eden çiftçilerimizden gerçek usulde vergilendirilenlerin her yıl Kasım ayında diğer vergisel ödevlerine ek olarak ‘Ekim ve Sayım’ beyanında bulunması gerektiği çok az bilinen, vergi paydaşlarının biraz uzak durduğu bir müessesedir. Bu konunun özellikle tarımın önemli bir geçim kaynağı olduğu ülkemizde günden güne daha da ilgi uyandıracağı düşüncesi ve bu ödevin öneminin kavranmasına ilişkin bir basamak ilave etmek, bu çalışmamızın ana temasını oluşturmaktadır.

Canlı Hayvan Ticareti Yapıldığı İddiasıyla Gerçek Usulde Vergi Kaydı Açılması İşlemi ve Danıştay’ın Bozma Kararı

Canlı hayvan ve tarım ürünleri satıldığı iddiasıyla düzenlenen tutanak üzerine müstakbel mükellef söz konusu işlemin iptali istemiyle vergi mahkemesine iptal davası açmıştır. Vergi mahkemesi açılan dava ile ilgili red kararı vermiştir. Söz konusu karar daha sonra Danıştay 9. Dairesi nezdinde temyiz edilmiştir. Danıştay 9. Dairesi tarafından 05.11.2018 tarih ve E:2016/5453-K:2018/6575 sayılı kararı ile bozulmasına karar verilmiştir.