Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 5yeni e-konomi

Vergi

Yabancılara Ödenen Reklam Hizmet Bedellerine Vergi Kesintisi Kimi Vergiliyor?

Vergi Usul Kanununun 11 nci maddesinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde 476 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti veren veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık eden tam veya dar mükellef gerçek kişilere veya sadece dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler %15 oranında gelir veya kurumlar vergi kesintisine tabi hale getirilmiştir. Tam mükellef kuruma yapılan ödemeler için stopaj oranı sıfır olarak belirlenmiştir.

KDV İndiriminde İki Yıllık Hak Ne Zaman Uygulanacak?

Yüklenilen bir KDV tutarının hesaplanan KDV tutarından indirimi malum 3065 Sayılı KDV Kanununun 29/3 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Uzun süredir uygulanmakta olan 3. fıkrasında; indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilmekteydi. Söz konusu bu uygulama birkaç konu için (elektrik, su ve telefon faturaları gibi) esnetilmiş olmasına rağmen İdarece oldukça katı uygulandığı da bir gerçektir.

Dar Mükellef Kurumdan Alınacak Olan Reklam Hizmeti

18.12.2018 tarih ve 476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3’üncü maddesiyle birlikte dar mükellefiyete tabi kurumlar için, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %15 stopaj kesintisi yapılmasına karar verilmiş bulunulmaktadır.

6183 Sayılı AATUHK Uyarınca Marka ve Patent Üzerine Haciz Uygulanması

Bilindiği gibi, 6183 sayılı Kanunun ihalenin neticesi fesih ve tescil kenar başlıklı 99. maddesi uyarınca artırımın feshi için menfaati ihlal edilmiş herkes tarafından artırımın sonucunun ilgililere tebliğini takip eden günden itibaren 7 gün içerisinde icra mahkemesine şikayet başvurusunda bulunabilir.

Elektronik Gazete, Dergi ve Kitaplar Niye Cezalandırılıyor?

Poşetlenerek satılanlar dışındaki tüm gazete ve dergiler ister kâğıt ortamında ister elektronik ortamda olsun, 2007/13033 sayılı Kararname çerçevesinde %1 oranında katma değer vergisine tabi tutulmaktaydı.

Yıl Bitmeden Bağış Yapmanın Avantajları

2015 yılında vizyona giren “Ted 2” filminde canlı bir insan gibi davranan oyuncak ayı Teddy’nin bir oyuncak mı yoksa bir insan mı olduğu konusu mahkemeye taşınmış ve ünlü bir avukatı canlandıran usta oyuncu Morgan Freeman’ın filmdeki şu repliği çok dikkat çekmişti: “Bir insan ile bir madde arasındaki en önemli fark, insanın çevresine faydalı bir varlık olması ve başkalarına faydası dokunuyor olmasıdır.”

Banka Sistemindeki Yüksek Tutarlı Nakit Hareketlerinin Hukuki Sonuçları

Bilindiği üzere, Ekonomik gelişim sürecinde banka sistemi üzerindeki hareketlerin finansal sektörde izler bırakarak devam ettiği görülmektedir. Banka sistemi verilerinden yola çıkılarak yapılan toplu vergi incelemelerinde pek çok kimsenin vergi kaydı olmadığı hatta herhangi bir şirkette ortaklığının bulunmadığı görülmektedir.

İnternet Ortamında Reklamverenler Ödemelerden %15 Stopaj Yapacak

Resmi Gazete’de bugün yayımlana 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile internet ortamında reklam verenler reklamı yayınlayanlara ya da yayınlamaya aracılık edenlere yapacakları ödeme sırasında %15 oranında kesinti yapacaklar ve muhtasar beyanname ile vergi dairesine ödeyecekler.

Dijital Yayınların KDV’si Artırıldı

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı il; %8 olan e–kitabın KDV’si %18’e %1 olan e-dergi ve e-gazete’nin KDV’si %18’e çıkarıldı.

Dijital Ekonominin Vergilendirilmesi Sorunsalına Genel Bir Bakış

Dijital ekonomi kavramı ilk kez Don Tapscott tarafından kaleme alınan ve 1995 yılında yayınlanan Dijital Ekonomi: Bilişim Ağına Dayalı Zeka Çağında Umut ve Tehlike (The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence) adlı kitabında kullanılmıştır.

Hangi Mesaj Vergi Uyumunu Arttır?

2017 yılında Nobel Ekonomi Ödülünü kazanan Richard H. Thaler ve Cass R. Sunstein dünya çapında meşhur olan kitapları NUDGE, Türkçeye “DÜRTME” olarak çevrilmişti.

Şirketlerin Birleşme/Devir/Nevi Değişikliğinde Ücretlilerin Vergi Matrahının Tespiti

13/1/2011 tarih ve 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte, anonim şirketlere çok büyük avantajlar sağlanmıştır. Örneğin, önceden en az 5 ortakla kurulabilen anonim şirketler artık tek ortaklı olarak da kurulabilmekte, hatta mevcut anonim şirketler de tek ortaklı hale dönüşebilmektedir.

Vergi Usul Kanunu’na Göre Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller, İlanen Tebliğ Şekilleri ve Uygulaması

Tebliğin ilanla yapılacağı haller, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103. maddesinde düzenlenmiş olup, 7061 sayılı Kanunun 18. maddesi ile değişikliğe gidilmiştir. Vergi Usul Kanunun 103. maddesinde tebliğin ilanla yapılacağı haller tek tek sayılmış olup, ilanların şeklini, muhteviyatını ve neticelerini aynı Kanunun 104, 105 ve 106. maddelerinde belirtilmiştir. Söz konusu maddelere istinaden Maliye Bakanlığı tarafından 345 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır.

EPGİS: Renkli Alanlar, İlan ve Reklam Vergisi’ne Dâhil Değil

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’na (EPGİS) yapılan açıklamada, yazı ve resimlerden bağımsız olarak yalnızca renk kullanılan alanlardan İlan ve Reklam Vergisi hesaplanamayacağı, logonun (yazı ve resmin) kapladığı alan dışındaki boyalı alandan vergi alınamayacağı açıkça vurgulandı. EPGİS üyeleri, Gelir İdaresi’nin bilgi notunu Sendika merkezinden temin edebiliyor.

Ödeme Emri Tebliği ile İlgili Mükelleflerin Yaşadıkları Sorunlar

Uygulamada vergi idareleri tarafından asıl amme borçlusu mükelleften tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan borçlarla ilgili olarak şirket müdürleri, yönetim kurulu üyeleri ve en son aşamada şirket ortakları hakkında takip ve tahsil yolları sürdürülebilmektedir.

İkale Sözleşmeleri ve Gelir Vergisi Kesintisi Sorunu

Bilindiği gibi ikale sözleşmesi: İşçi ve işveren yapacakları bir anlaşmayla, mevcut iş ve çalışma ilişkisini ve dolayısıyla belirsiz süreli iş sözleşmesini her zaman sona erdirebilirler. İşte sözleşmeyi sona erdirme anlaşmasına “ikale sözleşmesi” denilmektedir.