Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 2

Google Ads

Vergi

Akaryakıt Pompalarına Bağlanan Ödeme Kaydedici Cihazlarda Yeni Dönem

Akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan mükellefler için ilk olarak 30.11.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “58 seri no’lu KDV Mükelleflerinin ÖKC Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ” ile akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanması gerektiği ifade edilmiştir. O tarihten günümüze kadar çok sayıda tebliğ ve sirküler ile uygulamanın başlama tarihleri ertelenmiş, uygulamanın esasları hakkında yeni düzenlemeler yapılmıştır.

İndirimli Orana Tâbi Teslim ve Hizmetlerden Kaynaklanan KDV İadesi Taleplerinde Sorunlar

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11/1-a maddesinde, ihracat teslimlerinin vergiden istisna olduğu düzenlenmiş; "Vergi İndirimi" başlıklı 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında indirilecek verginin ne şekilde iade edilebileceği genel olarak düzenlenerek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek konusunda yetki verilmiştir.

Mükelleflere Samimi Bir Tavsiye: Geçmişe Dönük e-Fatura Düzenlerken 7 Gün Sınırına Dikkat!

Mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin iş ve işlemlerinin kaydedilmesi, gerekenlerin belgelendirilmesi kanuni bir zorunluluk. Bu zorunluluk çerçevesinde daha önce fiziki ortamda düzenlenen defter ve belgeler bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte neredeyse tamamen elektronik ortama taşındı. Söz konusu gelişmeler mükellefler ve vergi idaresi açısından iş ve işlemler ile muhafaza maliyetlerini azaltsa da mükellefler açısından yeni riskleri doğurmaktadır.

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Düşünülen Muafiyetin Uygulama Şekli Konusunda Bir Öneri

Kayıt dışı ekonominin kontrol altına alınması, belge düzeninin yerleştirilmesi ve vergilendirmede gerçek kazancın esas alınmasının sağlanması amaçlarıyla 4369 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme sonucu, götürü usulde ticari kazanç tespit yöntemi tamamen kaldırılmış ve yerine belirli şartları taşıyan mükelleflerin ticari kazançlarının basit usulde tespit edilmesi yöntemi getirilmiştir.

Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde “Arabuluculuk” Müessesesi Getirilebilir mi?

Bu aralar özellikle sosyal medyada bazı serbest muhasebeci mali müşavirler (SMMM) ile yeminli mali müşavirler (YMM) arabuluculuk yapma hakkının kendilerine de verilmesi gerektiği yönünde paylaşımlarda bulunmaktadırlar. Özel hukuk alanında barışçıl bir çözüm yolu olarak bulunan arabuluculuk müessesesi 2012 yılında yasalaştı ve 2013 yılından itibaren de “ihtiyari arabuluculuk” olarak uygulanmaya başlandı ve sonrasında da dava açmanın ön şartı olarak uygulamaya devam etmektedir.

Esnaf Muaflığı Kapsamında İnternet Üzerinden Satış Yapanlar Ticari Hesap Açabilir mi?

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9’uncu maddesinin 10’uncu bendine 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile gelen bir düzenleme ile, ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların “esnaf muaflığı”ndan faydalanılabilmesi imkanı getirilmiştir.