Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 2yeni e-konomi

Google Ads

Vergi

Şehir İçi Yolcu Taşımacılığında Hasılat Esaslı Vergilendirme Modeline Merhaba!

Bilindiği üzere 23.03.2019 tarihli ve 30723 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 25 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 1998 yılında mülga olan götürü usulde ticari kazancın tespiti şeklindeki vergilendirme usulüne benzer yeni bir vergilendirme yöntemiyle daha tanışmış olduk, ‘Hasılat Esaslı Vergilendirme.’

Müstahsil Makbuzu Düzenlemesi İle İlgili Bilinmesi Gerekli Püf Noktalar

Birinci  ve  ikinci  sınıf  tüccarlar  ile  kazancı  basit  usulde  tespit  edilenler  ve defter  tutmak  mecburiyetinde  olan  çiftçiler, gerçek  usulde vergiye tabi olmayan  çiftçilerden  satın  aldıkları  malların  bedelini  ödedikleri  sırada  iki nüsha  müstahsil  makbuz  tanzim  etmeye  ve  bunlardan  birini  imzalayarak  satıcı  çiftçiye  vermeye  ve  diğerlerini  ona  imzalatarak  almaya  mecburdurlar.

Danıştay’ca Verilen Bozma Kararları ve Ödeme

Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 112. maddesinde “özel  ödeme zamanları” belirtilmiştir. Maliye Bakanlığı konuyla ilgili olarak  yayımladığı  bir iç  genelgede ortaya çıkabilecek tereddütleri ortadan kaldırmaya çalışmıştır.(1) Buna göre, Danıştay  tarafından  verilen bozma kararları üzerine  ilgili  vergi mahkemesi  tarafından  yeniden  verilen kararlarda, bozulan kısım aynen onaylanmakta veya  önceki verilen  kararda ısrar edilmektedir.

Madalyonun İki Yüzü: Yeniden Değerleme Oranı Uygulaması

Yeniden değerleme müessesesi bilindiği gibi vergi mevzuatımızdan, enflasyon düzeltmesi müessesesinin kabulü ile birlikte 01.01.2004 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Ancak pek çok kanunda, tarife, oran, miktar yahut tutarların endekslenmesinde yeniden değerleme oranının kullanılıyor olması sebebiyle, Vergi Usul Kanunu’na Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın her yıl yeniden değerleme oranını belirleyerek, ilan etmesine ilişkin düzenleme korunmuştur.