Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 24yeni e-konomi

Vergi

2017 Yılında Uygulanacak Vergi Cezaları Belli Oldu

27 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 476 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile 2017 yılında uygulanacak had, tutarlar ve vergi cezaları belli oldu.

Hurda Sabit Kıymetlerin Tesliminde İlave Edilecek KDV Sürprizi!

Gelir Vergisinde 2017 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarları Belirlendi

KOBİ’lere Kan: %10 Oranında Gelir ve Kurumlar vergisi vd.

Tek Mükellefli Vergi: Haberleşme Vergisi

Size hiç mantıklı geliyor mu bilemeyiz ama bir vergi düşünün ve bu verginin bir tek mükellefi olsun. Bu bir şaka değil, değerli VERGİALGI okuyucuları. Her çıkan vergi yasasında klasikleşmiş bir gerekçe yer alır: “Verginin tabana yayılması temel amaçlarımızdan biridir.” Bu amacı dikkate aldığımızda tek mükellefli haberleşme vergisine ikinci bir mükellefin eklenmesi durumunda mükellef sayısı bir anda %100 artmış olacak! Böylelikle de verginin tabanı %100 oranında genişlemiş olacak.

Yeni Yılda Kimler e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmek Zorunda?

e-Arşiv Fatura uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibrazını kapsayan bir uygulamadır.

295 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

20.8.2016 tarih ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 20. maddesinde değiştirilen “Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlarda İstisna” uygulamasına ilişkin,

Yurtdışı Kredilerde Vergi

İşletme sermayesinin ne kadarlık kısmının krediler, ne kadarlık kısmının ise ortaklardan sağlanan öz sermaye ile karşılanacağı şirketlerin önemli kararlarından biridir.

Aynî Sermaye Koyma İşlemlerinin KDV Karşısındaki Durumu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerine göre ticaret şirketlerine nakdi değerlerin yanı sıra ayni değerler de sermaye olarak konulabilmektedir. Bu işlem ise vergisel anlamda birçok farklı sonuç doğurmaktadır. Biz bu yazımızda işlemi yalnızca KDV yönüyle değerlendireceğiz.

İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya Faturalarının e-Fatura Olarak Düzenlenmesi Zorunluluğu 1 Temmuz 2017’ye Ertelendi

15 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 475 sayılı VUK Genel Tebliği ile; e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerin ihracat ve yolcu beraberi eşya faturalarının e-Fatura olarak düzenlenebilmesine esas itibariyle 1/1/2017 itibariyle başlanabilecek olmakla birlikte,

Maliye’ye Bir Öneri: Önceden Doldurulmuş Veraset Beyannamesi

Kurumların kıdemli çalışanları, mesela 40 yıla yakın bir süredir kurumda çalışanlar, hem kurumun hafızası hem de geçmişi ile geleceği arasındaki köprüdürler.

Vergi İncelemesinde 10 Yıl Öncesinden Tespitler ve Öneriler

Günümüzde, gelişmiş ya da gelişmekte olan gelir idareleri incelendiğinde üç temel fonksiyonun ana hizmet fonksiyonu olarak ortaya çıktığı görülmektedir.

Vergi Artışı Sonrası Sigara Fiyatları Ne Olabilir?

Dünkü Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile sigara ve alkollü içkilerden alınan maktu vergi tutarları, sigarada %27, alkollü içkilerde %10 oranında artırılmıştır. Bu bir paket sigarada 7 kr vergi artışı anlamına gelmektedir.

Elektronik Para ve Ödeme Hizmetlerinin Vergilendirilmesi

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Gider Vergileri Tebliğ taslağı 6493 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve bu Kanun hükümlerine göre faaliyette bulunan elektronik para ve ödeme kuruluşları ve bunlarca yapılan ödeme hizmetlerinin vergilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesini amaçlamaktadır.

Yeni Bir Torba Vergi Yasası Tasarısı Meclis’e Sunuldu

Vergi ve diğer konularla ilgili yeni bir torba yasa “Damga Vergisi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı başlığı” altında Hükümet tarafından Meclise sunuldu.

Yurt Dışı Varlıkların Getirilmesi Hususunda Tebliğ Taslağı Yayınlandı

Yurt dışındakiı Varlıkların Af Kapsamında Türkiye’ye getirilmesi ile ilgili tereddütlü konuları açıklığa kavuşturmak üzere hazırlanan Tebliğ taslağı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesine konulmuştur. Taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve öneriler 01.12.2016 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Gelir İdaresine aktarılabilecektir.