Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 27yeni e-konomi

Vergi

Bankadan Ödeme Zorunluluğunun Bulunmadığı Durumlar

Kayıt dışı ekonomi ve vergi kayı-kaçağıyla mücadelede kullanılmak üzere tatbik edilen enstrümanlardan biri de; birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, kazancı basit usulde tespit edilenlere, defter tutmak zorunda olan çiftçilerle, serbest meslek erbabına ve vergiden muaf esnafa, 1.1.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 7.000 TL’nin üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını banka, özel finans kurumları ya da PTT kanalıyla gerçekleştirmelerini öngören uygulamadır.

Ön Ödemeli Mobil Telefon Abonelerine ÖİV İadesi Başlıyor

VERGİALGI internet sitesini takip edenler hatırlayacaklardır. Sitemizde Eylül ayında yayımlanan yazımızda “Ön Ödemeli Mobil Telefon Aboneleri İnternet İçin Neden Daha Fazla Vergi Ödüyorlar?” sorusunu sormuştuk. Özel İletişim Vergisini baştan %25 oranında ödeyen ön ödemeli abonelerin neden %5 oranında vergi ödemediğini veya fazla ödediği vergiyi neden iade alamadığını gündeme getirmiştik.

İlk Beş Ayda Vergi İadeleri Vergi Gelirlerinden Daha Hızlı Arttı

2016 yılının ilk beş ayı ile ilgili bütçe gerçekleşmeleri açıklandı. Buna göre iadeler düşülmeden önceki vergi gelirleri ilk altı ayda %12,5, vergi dışı gelirler ise %48 oranında artmıştır. Bununla birlikte vergi iadeleri, asgari geçim indirimi iadesi ve vergi dışı iadeler de önemli artış olmuştur.

Gencim, Girişimciyim, Kazanç İstisnasından Yararlanabilir miyim?

Yazının başlığına bakıp kimse benim genç ve girişimci olduğumu düşünmesin. 30’lu yaşlarda hayatını sürdüren biri olarak aslına bakarsanız 292 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre genç sayılmıyorum. Girişimci olduğum da pek söylenemez. Ancak 29 yaşının altında olup girişimci olan siz saygıdeğer okuyuculara gelir vergisi avantaşlarınız ile ilgili detaylar vermeye çalışacağım.

Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları Açısından Sabit Kıymet Alımında Katlanılan Faiz Giderinin Ve Kur Farkının Değerlendirilmesi

Muhasebe bilgi sisteminin sonucu olan finansal tablolara ihtiyaç duyan kesimlerin başında hissedarlar ile devlet gelmektedir. Hissedarlara muhasebe sisteminden bilgi aktarımı Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) yöntemleriyle olurken, devlete bilgi aktarımı yöntemi ise vergi kanunları ve uygulamaları olmaktadır.

ÖİV’de İçerik-İletim Karmaşasına Son!

Günümüzün en hızlı değişen, en kompleks ve en yenilikçi sektörünü yani iletişim sektörünü tek bir yasa maddesiyle, vergilendirebilir misiniz?

Ücretlerin Bankadan Ödenmesinde Çalışan Sınırı Değişti

Kayıt dışıyla mücadele kapsamında işverenler tarafından çalışanlarına resmi kayıtlarının dışında ücret ödenmesine engel olmak, işverenler ile çalışanları arasında oluşabilecek ihtilaflara engel olmak vb. amacıyla 2008 yılında 5754 sayılı Kanunun 85. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun 32. maddesinde işverenlerin çalıştırdıkları hizmet erbabının ücretlerini mutlaka 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankalar aracılığıyla ödemeleri konusunda düzenleme yapılmıştı.

Personele Verilen Yolluk ve Gündeliklerin Gider Yazılması Durumu

Seyahat ve ikamet giderlerinin otel faturası, uçak, tren bileti gibi belgelerle kanıtlanması ve seyahat amacının gerektirdiği süreyi aşmaması gerekmektedir. Turistik mahiyetteki gezi harcamaları ile eşle çıkılan iş seyahatlerinde yapılan harcamaların eşe isabet eden kısmı ise gider olarak dikkate alınmaz.

Tapu Harcı Matrahına KDV Dâhil Edilecek mi?

Yaz döneminin gelmesiyle beraber inşaat sektöründe yaşanan hareketlilik artmaktadır. Buna müteakipte, mükellefler vergilendirmeye ilişkin çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bunlardan bir tanesi de satışa konu olan gayrimenkul dolayısıyla ödenecek olan tapu harcı matrahına, hesaplanan KDV tutarının dahil edilip edilmeyeceğidir. Gelelim sorunun cevabına…

Kanuni Sultan Süleyman’ın Vergi Adaleti

“Mısır valisi Hadım Süleyman Paşa bu vilayetin vergisini “Mısır Hazinesi” ismiyle İstanbul’a göndermeye başlayan ilk validir. Gönderdiği vergi miktarı senede “800.000 duka altını” tutmaktadır.

Nedir Bu Berry Oranı?

Çok basitçe anlatmak gerekirse, transfer fiyatlandırması müessesesi; ilişkili şirketlerin birbirleri ile olan işlemlerinde, işlemin ilişkisiz kişiler arasında olması halinde geçerli olacak fiyat veya bedeli uygulamasını gerektiren “emsallere uygunluk” ilkesine dayanır.

2016 Yılı Yurtiçi Gündelik Ödemelerinin Vergilendirilmesi

Bilindiği üzere, 2016 yılında üç aylık geçici bütçenin ardından 9 Mart 2016 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 1.1.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 2016 Yılında 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre verilecek yurt içi gündelik miktarları ise, Bütçe Kanununa ekli (H) Cetvelinde belirtilmiştir.

Hurda Teslimlerde KDV Düzeltme, İstisna ve Vazgeçme

Hurda teslimlerde istisna uygulaması, teslimi yapan firmanın hurda olarak satışı yapılan ürünün ilk iktisabında indirdiği KDV tutarının da düzeltilmesi işlemini beraberinde getirmektedir. Uygulamada mükellefler tarafından bu işlemin atlandığı sık görülmektedir.

Sözleşmelerdeki Verginin Üzerinden Damga Vergisi Hesaplanır mı?

Damga vergisi, Merkezi Yönetim Bütçesi içerisinde önemli gelir kalemlerinden biri. Geçen yıl gerçek kişi ve tüzel kişi olarak toplamda yaklaşık 12 milyar liralık damga vergisi ödedik. Bir diğer ifadeyle bütçe gelirlerinin %2,6’sı, vergi gelirlerinin %2,96’sını hep birlikte ödemiş durumdayız.

Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele

Birçok tanımı olan kayıt dışı ekonomi en genel anlamıyla, bilinen istatistiki yöntemlerle tahmin edilemeyen ve GSMH hesaplarına yansımayan mal ve hizmet üretimini ifade etmektedir. Ülkemizde son on yılda uygulanan iki adet Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plânı (2008-2010/2011-2013 dönemleri) ile alınan önlemlere ve kaydedilen aşamalara rağmen kayıt dışı ekonomi, Ülkemiz açısından halen önemli sorunlardan birisi olmaya devam etmektedir.

Personele Ödenen Seyahat Giderleri Damga Vergisine Tabii Midir?

Bilindiği üzere işletme bünyesinde çalışan personellere, işletmenin ticari faaliyetleri dolayısıyla gerçekleştirmiş oldukları şehir dışı veya yurt dışı geziler söz konusu olduğunda, yeme ve yatma giderlerine karşılık olarak belirli tutarlar ödenmektedir. Söz konusu tutarlar ise GVK' nın 40/4. maddesi uyarınca ticari kazançtan indirilebilmektedir. Hatta söz konusu tutarlar seyahati gerçekleştiren personel açısından GVK' nın 24/2. maddesi uyarınca vergiden müstesna tutulmuştur. Peki 24. Madde bize ne söylemektedir?