Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 54

Google Ads

Vergi

Vergi Müfettişleri Tarafından Düzenlenen Raporlar Nelerdir?

Vergi Müfettişleri yaptıkları çalışmalarının sonuçlarını, işlerin özelliğine göre çeşitli raporlarla tespit ederler. Vergi Müfettişleri, yazdıkları raporlarda tespit, görüş ve önerilerin; açık, anlaşılır ve yazım kurallarına uygun bir üslupla yazılmasına; ilgili mevzuata ve inceleme, araştırma, teftiş veya soruşturma sonucu ulaşılan delillere dayandırılmasına özen gösterirler.

Eğitim, Öğretim ve Rehabilitasyon Merkezlerine Tanınan İstisnadan Faaliyete Başlanılan Dönemden Sonra Başvurulup Faydalanılabilir mi?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre; okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usuller çerçevesinde okulların ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren beş hesap dönemi kurumlar vergisinden müstesnadır.