Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 16yeni e-konomi

Vergi

Roaming Hizmetlerinde KDV ve ÖİV

Torba tasarı yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yayınlanan Kanunun 42. maddesi ile KDV Kanununa bir istisna daha eklendi.

7061 Sayılı Torba Yasa Kime Ne Getiriyor?

Resmi Gazete’de 5 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 7601 sayılı torba yasa (Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) yürürlük maddesi dahil olmak üzere 124 maddeden oluşuyor.

1.404,06 TL ile Bunun Altına Düşen Tutar Arasındaki Farkın İlave Asgari Geçim İndirimi Yoluyla Telafisine Yönelik 299 Seri Nolu GVGT Yayımlandı

6 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 299 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yazılı tarife nedeniyle net ücretlerin ...

Türkiye İçinde Taşıma Hakkı Bulunmayan Yabancı Bayraklı Gemilerin Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetlerinde KDV’nin %50’sinin İadesinde Döviz Tevsik Belgesi İstenmeyecek

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 15 Seri nolu tebliğ 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Yeni Vergi Düzenlemelerinin Yürürlük Tarihi

Bir süredir TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve çok sayıda vergi düzenlemesini de içeren torba tasarı geçtiğimiz Salı günü kabul edilerek yasalaştı. Aralık ayı içinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandığında yasama süreci tamamlanacak.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 13 Seri Nolu Tebliğ Yayımlandı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendinde, gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiş olup, bu istisna düzenlemesi esas itibarıyla gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklardan oluşan bir portföyü işleten gayrimenkul yatırım fon veya ortaklıklarının kazançlarını kapsamaktadır.

Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar.

Torba Yasa TBMM’de Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi.

Vergi İle İlgili Hükümler İçeren Torba Yasa Tasarısının TBMM Sürecinde Tasarının Tümünün Oylanmasına Gelindi

23 Kasım 2017 Çarşamba günü TBMM Genel Kurulda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın bütün maddeleri kabul edildi ancak daha önce alınan karar nedeniyle tasarının tümü oylanmadı.

Labirent Yasa 2017’de Bir Varmış Bir Yokmuş

Prof.Dr. Güven Sak hocam, Dünya Gazetesinde geçen haftalarda yayınlanan makalesinde “torba yasa labirenti” kavramını kullanarak Türk Hukuk literatürüne yeni bir söylem kazandırdı. Hocamın ve siz değerli okuyucuların izniyle ben de şu anda TBMM’de yasalaşma süreci devam eden, “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”u “Labirent Yasa 2017” olarak adlandıracağım.

Taşınmaz Satışında Sekiz Defa Gelen, Yedi Defa Giden İstisna

TBMM gündeminde olan Torba Tasarı'da yer alan ve taşınmaz satışından elde edilen kazançlarda istisna oranını yüzde 75’den yüzde 50’ye indirmeyi öngören düzenleme, bu istisnayı yeniden tartışmaya açtı.

Transfer Fiyatlandırması Tebliğ Taslağının Öngördüğü Düzenlemeler

Tebliğ taslağı, “6.6.2. Peşin fiyatlandırma anlaşmasının geçmişe uygulanması” başlığı altında,

Otomobil Değerlerinin ÖTV Oranında Dikkate Alınmasının Otomotiv Pazar Yapısına ve Bütçeye Etkisi

2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (1) ile binek otomobillere uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları 25/11/2016 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. Söz konusu Karar ile otomotiv üzerinden alınan ÖTV oranları yeniden belirlenmiş, otomotivin vergilendirilmesinde motor silindir hacminin yanında araç değerlerininde dikkate alnıcağı yeni bir vergileme politikası benimsenmiştir.

KDV Reformunun Olmazsa Olmazları

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu 1984’te kabul edilip, 1985’te yürürlüğe girdiği günden beri en çok tartışılan vergi kanunlarından birisi. Otuziki yıllık KDV uygulaması, bize verginin getirilmesindeki amaçlardan ciddi bir biçimde sapıldığını gösteriyor. Reform çabası da temel motivasyonunu bu noktadan alıyor.

Komisyon Sonrası Torba Tasarı

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmesi tamamlanmış olup Tasarıda öngörülen bazı düzenlemeler Komisyonda kabul görmeyerek Tasarı metninden çıkarılmış ayrıca Komisyon tarafından bazı önemli düzenlemeler de Tasarıya eklenmiştir. Tasarıdan çıkarılan ve eklenen düzenlemelere aşağıda ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Kâr Payı Avansı Dağıtımında Vergileme

Şirketlerin varlık nedeni kâr elde etmek ve ortaklara dağıtmak. Kâra en erken ulaşmanın yolu da avans kâr payı dağıtmak. Avansa kâr payı dağıtımının önünde yasal bir engel yok. Ancak çeşitli nedenlerle yaygın olarak yapıldığını zannetmiyorum.