Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 15yeni e-konomi

Google Ads

Vergi

Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Fatura Düzenleme Amaçlı Kurulan Firmaların Durumu ve Vergi İdaresi Uygulamaları

Vergi daireleri 213 sayılı VUK’nun 160. maddesine göre  işi bırakma bildiriminde bulunmayan  bir mükellefin işi bıraktığı konusunda  tespitler yapması halinde mükellefiyet kayıtlarını resen silebilmektedir.  Yine aynı şekilde mükellefin adresinde yapılan yoklama işlemleri sonucunda  adresinde bulunmadığı tespit  edilmesi durumunda  vergi daireleri resen mükelleflerin  mükellefiyet kayıtlarını silebilmektedirler.

E-Tebligat Zorunluluğu Bulunan Mükelleflere Kesilen Cezaların Kanuniliği

Bilindiği üzere vergi ile ilgili işlemlerimizde temel kanun, Vergi Usul Kanunudur. Vergisel bir işlemin(vergi/ceza ihbarnamesi, ödeme emrinin vs) tebliğ işlemleri bu kanuna göre gerçekleşir. Vergi Usul Kanunumuzun 93 ila 107. maddeleri arasında tebligatın usul ve esasları anlatılır. Bu kapsamda kanunumuzun 107. maddesinde elektronik tebligattan,456 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde de e- tebligat kullanma zorunluluğu getirilen mükelleflerden bahsedilmiştir.

1 Ekim’den İtibaren Türkiye Genelinde Muhtasar Beyanname ile SGK Prim ve Hizmet Belgesi Birleştirildi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ilk olarak, bizim de Gelir İdaresi Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak koordinasyonundan sorumlu olduğumuz, 2008-2010 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planıyla gündeme gelen ve 23 no.lu eylem olarak “Muhtasar beyanname ile SSK bildiriminin birleştirilmesine ilişkin mevzuat ve tebliğ çalışmaları” ile başlamış bir projeydi.

Eski Köye Yeni Vergi Adetleri

Dünya geliştikçe vergi politikaları da bu doğrultuda gelişecektir. Gelişim konularına göre çeşitlenecek veya yeniden şekillenecektir. Hızla gelişen bu dünyada ülkemiz de vergisel gelişimin zamansal takibini iyi sağlamalıdır. Bu vergisel gelişimin amaçları şu şekildedir: vergi gelirini artırmak, vergi adaletini sağlamak, sosyal devlet ilkesinin gereklerini yerine getirmek vb. Bu doğrultuda aşağıda yer alan vergisel çeşitlendirmeler ve şekillendirmeler hayata geçirilebilir.