Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Mükellef Hakları

Nazmi KARYAĞDI
25 Kasım 2013Nazmi KARYAĞDI
714OKUNMA

İdare, Haciz ve İhtiyati Hacizde Mahkeme Kararlarını Hemen Uygulayacak

Hukuk devleti ilkesinin en temel özelliklerinde biri idarenin tüm işlemlerini hukuka bağlı olarak yerine getirmesidir. Bunu sağlamanın bir yolu da idarenin her türlü eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olmasıdır.


Nitekim vergi dairesince mükellef hukukunu ilgilendiren bir alanda işlem yapılmışsa mükellef idari yollarla çözemediği sorununu, bu işlemin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla yargı yerinde, hakkını arama yoluyla çözme imkanına sahiptir.


Vergi mükellefi bir uyuşmazlığı yargı yerine götürmüş ve idare ve vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay mükellef lehine esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin bir karar vermişse, idare bu kararın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde karar lehinde işlem tesis etmek zorundadır (İdari Yargılama Usulü Kanunu Md.28, 1.fıkrasının 1. bendi).

Belirtilen bu düzenlemeye 1994 yılında hukuk devleti, hak arama özgürlüğü, temel hak ve hürriyetlerin korunması, mülkiyetin korunması ve kuvvetler ayrılığı ilkelerine aykırı şekilde bir istisna getirilmişti.

Buna göre; hakkınızda haciz ya da ihtiyati haciz işlemi uygulanmış ve siz de bu işlemin hukuka aykırı bir şekilde tesis edildiği iddiasıyla vergi mahkemesine gitmişseniz vergi mahkemesi de işlemi hukuka aykırı görüp yürütmenin durdurulması ya da esasa ilişkin işlemin iptali yönünde karar vermişse İdare bu kararı uygulamayarak, tüm hukuk yolları tüketilip karar kesinleştiğinde nihai kararı uygulama imkanına sahip olmaktaydı (İdari Yargılama Usulü Kanunu Md.28, 1.fıkrasının 1. bendi son cümle).

İdare tarafından, yaklaşık 20 yıl “kanunlara uygunluk” perspektifinde uygulanan ancak özünde “hukuka, mükellef haklarına, insan haklarına ve Anayasaya” aykırı olan bu düzenleme 22 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildi.

Artık diğer idari işlemler gibi haciz ve ihtiyati haciz işlemlerinde mükellef lehine bir yargı kararı varsa idare bu kararı uygulamak zorunda.

Darısı mükellef haklarına aykırı diğer düzenlemelerin başına…

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor