Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Nazmi KARYAĞDI
29 Ocak 2018Nazmi KARYAĞDI
686OKUNMA

Dükkânın Vitrinine Asılan Afiş, Dağıtılan El Broşürü İlan ve Reklam Vergisine Tâbi midir?

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da GSM bayiliği yapan bir arkadaşım telefonda büyük bir hayret içinde ve haksızlığa uğramış olduğunu söyleyerek;

Üstadım böyle bir şey olabilir mi? Geçen hafta belediyeden gelen zabıtalar mağazamın camına yapıştırdığım kampanya afişlerini mezura ile ölçtü. Müşterilere vermek üzere basılmış olan el broşürlerini saydı ve bunlar için vergi ödememişsiniz. Size yoklama fişi düzenleyeceğiz, dediler. Böyle bir şey olur mu üstad? Hangi çağda yaşıyoruz? Bu nasıl bir vergidir? Zabıtalar ne zaman vergi müfettişi oldular?”

Arkadaşımızı kızdıran vergi, Belediyelerin tahsil ettiği İlan ve reklam vergisiydi.

1948’de yürürlüğe konan Belediye Gelirleri Kanununda İlân ve Reklâm Resmî olarak yer alan düzenleme, 29 Mayıs 1981’den beri yürürlükte olan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda da yer alıyor.

Yasaya göre Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabi tutuluyor.

İlan ve reklam vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve  reklamlar da dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan  veya yaptıran gerçek veya tüzel kişiler.

Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı yarım metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar vergiden müstesna oluyor (Alanı yarım metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden vergiye tabi).

Vergiye tabi ilan ve reklamlarda;

  • İlan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından,
  • İlan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20'nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilmesi gerekiyor.

Beyannameler, yazımızın sonunda yer alan vergi tarifesinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. bentlerinde yazılı ilan ve reklamlarda bunların yayınlandığı dağıtıldığı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine veriliyor.

İlan ve Reklam Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödeniyor. Şu kadar ki belediye meclisleri vergi tarifesinin 1, 2 ve 4. bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.

Söz konusu verginin bu şekilde yapılan beyan esas alınarak süreklilik arz eden ilan ve reklamlar için ayrıca yeniden beyanname verilmeksizin (değişiklik beyanları hariç) her yılın Ocak ayı itibariyle tarh ve tahakkuk ettirilmesi ve bu süre içerisinde de ödenmesigerekiyor.

Son olarak 10.2.2014 tarih ve 2014/5896 sayılı BKK ile belirlenen ilan ve reklam vergisi tarifesi şöyle:

  • Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak 20 ila 60 TL arasında,
  • İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar vb.nin her biri için 1 kuruş ila 12 kuruş
  • Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden 3 kuruş ila 25 kuruş arasında bir bedeli ödemek zorundadırlar.

Örneğin eczane vitrinlerine asılan ürün tanıtımı içermeyen, kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıyan ilanlardan ve Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik gereğince eczanelerin dış cephesine zorunlu olarak asılan "E" logolu ışıklı levhalardan ilan vergisi alınmaması gerekiyor (İstanbul Vergi Dairesinin 14.9.2015 tarih ve 97895701-175.02[14-2015/7.1.1-172736]-80960 sayılı özelgesi)

Öte yandan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/1- (g), büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yolları, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayıldığından bu alanlardaki ilan ve reklam vergisinin Büyükşehir Belediyelerine ödenmesi gerekiyor.

Alışveriş Merkezlerinin (AVM') iç ve dış alanında yer alan her türlü ilan ve reklam (ortak alanda yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın), ilan ve reklam vergisinin konusunu teşkil etmekte; bu ilan ve reklamları kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişiler de ilan ve reklam vergisinin mükellefi oluyorlar.

İşyerinin içine veya dışına asılan, iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı yarım metrekareyi aşmayan ışıksız levhalardan ise ilan ve reklam vergisi aranılmayacak olup bu nitelikli ilan ve reklamların birden fazla olması halinde de  yalnızca bir tanesinin yarım metrekaresinden  ilan ve reklam vergisi alınmıyor. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 20.9.2017 tarih ve 64597866-175[02/12-2016]-16622 sayılı özelgesi).

Ocak ayı sonuna kadar İlan ve Reklam Verginizi ödemeyi unutmayınız!

İLAN VE REKLAM VERGİSİ TARİFESİ
(10/2/2014 TARİHLİ VE 2014/5896 SAYILI KARARNAMENİN EKİ)

İlan ve Reklamın Türü Belediye Grubu / Verginin Tutarı (TL)
12345
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak6023222120
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak30111098
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak103322
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak8031 313030
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar vb.nin her biri için0,120,030,030,020,01
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden0,250,070,060,050,03

Vergi tarifesinin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

  1. Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamamlanır.
  2. Herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır.
  3. Çok cepheli ilan ve reklamlarda metrekare hesabı her cephe için ayrı ayrı nazara alınır.
  4. Vergi tarifesinin 1, 2 ve 4'üncü bentlerinde belirtilen ilan ve reklamların süresi 6 aydan; 3'üncü bendinde belirtilen ilan ve reklamın süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alnır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirleri de tam hafta sayılır.
  5. Vergi tarifesinin 5 ve 6'ncı bentlerinde yer alan ve çok nüsha olarak basılan ilan ve reklamlar üzerinde basımevinin ticari ünvanı, adresi ve kaç nüsha olarak basıldığı ayrıca belirtilir.
Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.