Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ersin KAPLAN
05 Ekim 2015Ersin KAPLAN
165OKUNMA

Vergide E-tebligat Dönemi Başlıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, 1 Ocak 2016’dan itibaren elektronik tebligat uygulamasına geçilecektir. 27.08.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 456 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile uygulamaya ilişkin ayrıntılar belirlenmiştir. Mükelleflerin, söz konusu Genel Tebliğ’de yer alan ve uygulamaya ilişkin aşağıda açıklanan gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir. 

VUK’a göre tebliğ yapılacak kimselere, olağan (taahhütlü posta ve ilanen) tebliğ usulleriyle bağlı kalınmaksızın, elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. Tebliği gereken evrak, elektronik tebligat sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilir.

Elektronik tebligat zorunluluğu getirilen mükellefler

Tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar şunlardır:

a) Kurumlar vergisi mükellefleri,

b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefleri (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç),

c) İsteğe bağlı olarak talep edenler.

Bu mükellefler belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır.

Ancak, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (malmüdürlükleri) mükellefleri henüz uygulama kapsamında değildir.

Elektronik tebligat adresi edinme işlemleri

Kurumlar vergisi mükelleflerinin ve isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin, 1.1.2016 tarihine kadar; daha sonra mükellefiyet tesis ettirenlerin ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir. 

Kapsama giren gelir vergisi mükelleflerinin, 1.1.2016 tarihine kadar internet vergi dairesinde elektronik ortamda veya vergi dairesine başvurarak elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. E-tebliğ uygulamasının başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri ise, mükellefiyet tesisi sırasında elektronik tebliğ adresi almak zorundadır.

İsteğe bağlı gerçek kişi muhataplar, internet vergi dairesi aracılığıyla başvurarak veya ilgili vergi dairesine doğrudan başvurarak sistemi kullanabilirler.

Elektronik tebligatın gönderilmesi

Elektronik Tebligat Sistemi, VUK hükümlerine göre tebliğ edilecek evrakı düzenleyen idareler tarafından kullanılacak olup, elektronik tebligat adresi vasıtasıyla tebligat yapılacaktır. Bu adres, GİB tarafından internet vergi dairesi bünyesinde oluşturulmuştur. Sisteme internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir. 

VUK hükümlerine göre tebliği gereken evrak, elektronik imza ile imzalanacak ve tebligatı yapan idare adına GİB tarafından tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir. Elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. Olay kayıtları, arşivlerde otuz yıl saklanacaktır.

Elektronik tebligat sisteminden çıkış

Elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir.

a) Tüzel kişiliğin ticaret sicil kaydının silindiği tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılır.

b) Tüzel kişilerin nevi değişikliği ve birleşme hallerinde, tescil tarihini takip eden 15 gün içerisinde bildirimde bulunulması zorunludur. 

c) Elektronik tebligat sistemine dâhil gerçek kişilerin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda veya mirasçıların başvurması halinde ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi kapatılır.

Mükelleflerin sorumluluğu ve ceza hükümleri

Muhataplar, elektronik tebligat talep bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak beyan etmek, bu bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmek, belirtilen tüm şartlara ve sisteme ilişkin şifre ve benzeri bilgilerin güvenliğine riayet etmekle yükümlüdür.

Yukarıda yer verilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlar mükellefin sorumluluğunda olup tüm bildirimler vergi dairesine ulaştığı anda sonuç doğurur.

Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan, belirtilen bildirimlerde bulunmayanlar için VUK’da yer alan bilgi vermemeye ilişkin özel usulsüzlük cezası uygulanır. Ceza uygulaması sonrasında re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi muhataba tebliğ edilir ve elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanılır. 

Elektronik tebligat uygulaması, 1 Ocak 2016 tarihinde başlayacaktır.

Ancak bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilir.

(Dünya Gazetesinde 3.10.2015 tarihinde yayınlanmıştır.)

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.