Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Ahmet Metin AYSOY
28 Eylül 2014Ahmet Metin AYSOY
187OKUNMA

SGK, Torba Kanunla İlgili Beklenen Genelgeyi Yayınladı

SGK, 6552 sayılı Torba Kanunu’nun nasıl uygulanacağına dair, 25.09.2014 tarih ve 2014-26 sayılı Genelgeyi yayımladı. Bu Genelgeye göre dikkat çeken önemli hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1-Son başvuru tarihine dikkat!

  • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacaklar ile sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilerek yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar için en geç 31/12/2014 tarihine kadar,

  • 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan genel sağlık primi alacakları yönünden en geç 30/4/2015 tarihine kadar, başvuruda bulunulması gerekmektedir.

2-Hak ve alacak hacizlerinin kaldırılması

SGK’ya olan borçlarından dolayı üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına (maaş, aylık veya gelir, kira, mevduat, istihkak, hakediş vb.) 6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre haciz konulmuş olan borçluların, söz konusu borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacaklar üzerine konulan hacizler;

a- Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, borcun tamamının ödenmesinin,

b- Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise, ilk taksitin ödenmesinin, ardından kaldırılacaktır.

3- Müteahhit ve ihale almış işverenler için önemli husus

Geçici 60 ıncı madde kapsamına giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek üzere başvuruda bulunmuş olan ihale konusu işyeri ve özel nitelikteki inşaat işyeri işverenlerine, kapsama giren borçları ile birlikte kapsama girmeyen diğer borçlarının tamamını ödemeleri kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Hal böyle olmakla birlikte, geçici kabulü noksansız olarak yapılmış ihale konusu işler veya bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar için, gerek geçici 60 ıncı madde kapsamına giren, gerekse girmeyen borçlarını karşılayacak miktarda, bankalar ve özel finans kurumlarından alınmış teminat mektuplarının ya da Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin teminat olarak verilmesi halinde, yeniden yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.

4- Hakkın kaybedilmesi

Taksitle ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlularca, ilk taksit ödeme süresinin sona erdiği ayda ödenmesi gereken primlerden başlanılarak, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin, genel sağlık sigortası primlerinin ve/veya işsizlik sigortası primlerinin, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya yasal süresi dışında ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde, kalan taksitler için bahse konu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor