Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Fatih Mehmet BAL
16 Nisan 2018Fatih Mehmet BAL
416OKUNMA

Hacizlerin Kaldırılma Sürecinde Yeni Düzenleme: 6183 Sayılı Kanun 74/A

27.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 2. maddesi ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 74. maddesinden sonra gelmek üzere 74/A maddesi eklenmiştir.

Bu madde, üzerinde haciz bulunan malların hacizlerinin bazı durumlarda kaldırılabileceğini konu etmiştir.

Kısaca değinmek gerekirse Maliye Bakanlığı’nın tahsil daireleri tarafından 6183 Sayılı Kanunun 62. maddesine istinaden mallar üzerine uygulanan hacizlerin aynı Kanunun 74/A maddesi uyarınca belirlenmiş bazı şartların sağlanması halinde kaldırılacağı kanunlaştırılmıştır.

Söz konusu şartları inceleyecek olursak;

  1. Hacizli malın; ilgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına dayanarak haczedilen menkul ve gayrimenkul mallardan olması gerekmektedir.
  2. Hacizli mala biçilen değer ile %10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine ödenmesi istenmiştir. Burada ödenen tutarın, Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine olan ödeme zamanı gelmiş, tecil edilmiş veya vadesi geçmiş olan borçların toplamından fazla olamayacağı kararlaştırılmıştır.
  3. Yukarıda hesaplanan ve ödenmesi gereken tutar haricinde hacizli mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi istenmiştir.
  4. Son olarak da haciz işlemine karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca, hacizli mala tahsil dairesince 6183 Sayılı Kanunun 74/A maddesi kapsamında haciz kaldırma işlemi tatbik edilirse, Kanunun ihtiyati haciz gerekçeleri hariç olmak üzere, haczin kaldırıldığı tarihten itibaren 3 ay boyunca aynı mala haciz işlemi uygulanamayacaktır.

6183 Sayılı Kanunun 74/A maddesi kapsamında haciz kaldırma işlemleri için ödemiş olduğunuz tutar ise malın aynından doğan motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye bağlı fer’i alacaklar ile vergi cezalarına kapatılacaktır. Kalan tutar, hacizli mala haciz tatbik etmiş tahsil dairelerinin sırasıyla; takip konusu olan, vadesi geçmiş hale gelmiş bulunan, ödeme zamanı gelmiş henüz vadesi geçmemiş olan ve tecil edilmiş bulunan alacaklarına, haciz sırasına göre mahsup edildikten sonra haciz tatbik etmemiş dairelerin bu fıkrada belirtilen alacaklarına garameten dağıtılacaktır.

Söz konusu düzenleme ile malları haczedilmiş borçlu mükellefler ile alacaklı tahsil daireleri arasında ihtilafa düşülmeden, birbirini zor durumda bırakan davranışlardan kaçınarak orta yol bulabilecekleri bir metot sağlanmış oldu.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.