Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
22 Mart 2015
263OKUNMA

Geçici Vergi İade Talepleri İçin İdari Düzenleme Gereksinimi

Yine bir mart ayı ve beyan dönemi geldi çattı. Bu ay gelir vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini verecek ve vergilerini tahakkuk ettirerek ödemeye başlayacaklar. Tabi yine yıl içinde adlarına yapılan vergi kesintileri ile ödedikleri geçici vergileri de beyanname üzerinden mahsup edecek kalan tutar olması halinde de eğer isterlerse diğer vergi borçlarına mahsup talep edebilecekler ya da belirli şartlar dahilinde nakden iadesini alabilecekler.

Bu iade ve mahsup taleplerini de eğer elektronik beyanname verme zorunluluğu kapsamında olan mükelleflerden iseler iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden ya da mahsuben yapacakları iade taleplerini 429 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 1 Kasım 2013 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi üzerinden önceden oluşturulmuş standart dilekçeler kullanılmak suretiyle yapacaklar. (Bknz. Yusuf Yalçın GÖKTÜRK’ün sitemizde 27.10.2013 tarihinde yayınlanan “Vergi İade Talepleri Elektronik Ortamda Yapılacak” başlıklı yazısı) 

Ancak tam da bu noktada 252 seri nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin (06.04.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) geçici vergilerle ilgili hala yürürlükte bulunan “Ödenen geçici vergi tutarının, geçici verginin ilgili olduğu döneme ilişkin olarak verilen beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden fazla olması halinde, mahsup edilemeyen tutar mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir.

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesi hükmü uyarınca, mahsup işleminin yapılabilmesi için yazılı başvuru şartı aranmaz. Söz konusu mahsup işlemi 6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesi hükmü de dikkate alınarak ilgili vergi dairesince re'sen yapılır.

Mahsup işlemi yıllık beyannamenin verildiği tarih esas alınarak yerine getirilir. Mahsubu yapılacak vergi borçları için vade tarihinden, yıllık beyannamenin verildiği tarihe kadar gecikme zammı uygulanır. Dolayısıyla bu tarihten sonra söz konusu vergi borçları için gecikme zammı uygulanmaz.

Mahsup sonucu iadesi gereken miktarın bulunması ve bu tutarın beyannamenin ilgili tablosuna yazılmış olması mükellefçe yazılı olarak yapılmış iade talebi olarak kabul edilir. Yıllık beyannamenin ilgili tablosunda/satırında gösterilmeyen geçici verginin mahsuben veya nakden iade edilebilmesi için o yılın sonuna kadar yazılı olarak başvurulması gerekir.

Geçici verginin gerek mahsuben gerekse nakden iadesinde herhangi bir tutar sınırlaması olmayıp, geçici verginin ödenmiş olması yeterlidir. Geçici vergiye ilişkin iade taleplerinde teminat ve inceleme raporu aranmaz.” hükümleri gereğince ödenmiş ve mahsup etme imkanı bulunan geçici vergilerin yıllık gelir vergisi beyannamesinin ilgili tablosuna yazılmış olması halinde yine de 429 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında dilekçe verilip verilmeyeceği konusunun ele alınması gerekmektedir.

İki Genel Tebliğdeki hükümlerin uygulamada yol açabileceği bazı sorunlar

Burada karşımıza çıkan önemli husus aynı iade talebi için farklı usuller belirlenmesidir.

Dolayısıyla;

Vergi idaresi 429 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükteyken 6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesi hükmünü dikkate alınarak re’sen mahsup işlemi yapabilir mi ?

Vergi mükellefleri 252 seri nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel tebliğine göre işlem yapılacağını düşünerek elektronik ortamda dilekçe göndermezse ihtilaf halinde sonuç ne olur?

252 seri nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği mahsup sonucu iadesi gereken miktar bulunması halinde bu tutarın beyannamenin ilgili satırına yazılmasını yeterli bulurken 429 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin bunu bir şekil şartına bağlayarak iade talebinin yapılmamış sayması zamanaşımı açısından nasıl bir sonuç doğurur, gibi çok değişik sorularla karşılaşılabilir.

Bir öneri

Her iki Genel Tebliğin hükümleri hali hazırda yürürlükte olduğundan, vergi mükellefleri açısından bir hak kaybı yaşanmaması ve doğabilecek ihtilafların önüne geçilebilmesi için bu kapsamdaki iade talepleri ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir düzenleme yapılması yerinde olacaktır.

Bu amaçla;

  • Geçici vergi iade talepleri 429 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği dışında bırakılabilir.
  • 429 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine aykırı hüküm barındıran Genel Tebliğlerin uygulanmayacağı konusunda bir düzenleme yapılabilir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor