Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Fatih Mehmet BAL
11 Nisan 2018Fatih Mehmet BAL
2088OKUNMA

Aracın Hurda Vaziyette, Çalıntı veya Kayıp Olduğu Durumlarda MTV Mükellefiyetinden Kurtulma İmkanı

Elimizdeki araç hurda vaziyette, motorlu taşıt vasfını yitirdi, çalıntı, kayıp gibi sorunlarımız varken tahakkuk eden ve araç sahibini zora sokan motorlu taşıtlar vergisi, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezası ve plakaya kesilen bazı idari para cezalarından kurtulmamız için yürürlükte olan bir uygulama mevcut.

18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bize verilmiş bir düzenleme var ve bu düzenlemeden yararlanmak için son tarih 31/12/2018.

Söz konusu düzenleme ile 7020 sayılı Kanuna eklenen geçici 1. Madenin (1). fıkrasında, trafik sicillerinde adınıza kayıtlı bulunan 1997 model ve daha eski motorlu taşıtlarınızı, bu yıl sonuna kadar tescillerinin silinip, hurdaya çıkarılması suretiyle;

  • İl Özel İdarelerine,
  • Büyükşehir Belediyelerine,
  • Makine ve Kimya Endüstri Kurumu Hurda Müdürlüklerinden herhangi birine

bedelsiz olarak teslim ederseniz, yıl sonuna kadar tahakkuk etmiş Motorlu Taşıtlar Vergisi ile buna ait gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ile 31/12/2016 tarihine kadar plakaya kesilen idari para cezalarının kaldırılacağı hüküm altına alınmıştır.

İlgili geçici maddenin (2). fıkrasında, noter satış senedi le aldığınız fakat adınıza trafik sicillerinde tescil işlemi yaptırmadığınız motorlu taşıtınızı ise bu yıl sonuna kadar adınıza tescil işlemini gerçekleştirip madde hükmünden faydalanabileceğinize değinilmiştir.

(4). fıkrası ise maddenin yürürlüğü girdiği 18/05/2017 itibari ile elinizde mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olan 2005 ve daha eski model araçlarınızın durumlarının belgelerle tespit edilmesi halinde araçlara ait motorlu taşıtlar vergisinin 1/4'ünün yıl sonuna kadar ödenmesi koşuluyla, kalan MTV, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve plakaya kesilen idari para cezalarının tamamından tahsilinden vazgeçileceği ifade edilmiştir.

Adınıza kayıtlı bulunan araçların mevcut olmadığını ya da motorlu taşıt vasfını yitirdiğini nasıl belgelendirebilirsiniz? Söz konusu Kanun ile ilgili olarak yayınlanmış bulunan 48 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde;

Trafik tescil kuruluşları tarafından, taşıta ilişkin olarak içinde bulunulan takvim yılından önceki beşinci yılın 1 Ocak tarihinden itibaren;

- Taşıta (taşıtın tescil plakasına veya taşıtın sürücüsüne) ait tebliğ edilmemiş trafik idari para cezası karar tutanağı bulunmadığının,

- Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) kayıtlarına göre zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılmamış olduğunun,

- Taşıtın tescil kayıtlarında herhangi bir işlem (teknik değişiklik, renk değişikliği, zayi veya yıpranma nedeniyle belge yenileme, şahsi hal ve adres değişikliği gibi) yapılmamış olduğunun,

- Taşıtın ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan trafik kazasına karışmadığının,

- Taşıtın fenni muayenesinin yaptırılmamış olduğunun,

tespiti halinde taşıtın mevcut olmadığı kabul edilecektir. Taşıtın mevcut olmadığının kabulünde yukarıda yer alan tespitlerin tamamının varlığı aranacaktır.

Öte yandan,

- Taşıtın mevcut olmadığının mahkeme kararıyla tevsik edilmesi,

- Taşıtın yurt dışına çıktığının ve çeşitli nedenlerle (müsadere, çalınma, yanma, trafik kazası, tahrip edilme gibi) tekrar giriş yapmadığının belgelenmesi veya bu hususun Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıyla tevsik edilmesi,

- Taşıtın kaza, yanma, tahrip edilme gibi nedenlerle 27/5/2017 tarihi ve öncesinde motorlu taşıt vasfını kaybettiğinin mahkeme kararı veya resmi kurumlarca düzenlenmiş belgelerle (itfaiye tutanağı, polis veya jandarma birimlerince düzenlenen tespit tutanağı gibi) tevsik edilmesi

durumlarında ibraz edilen belgeler taşıtın mevcut olmadığına veya taşıt vasfını kaybettiğine ilişkin kanaat verici belge olarak kabul edilerek, yukarıda sayılan diğer şartların aranılmayacağı belirtilmiştir.

Son olarak ilgili genel tebliğde belirtilenlere göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri, motosikletler ile minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzeri, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtların söz konusu madde kapsamına girdiği anlaşılmaktadır.

Piyasada hali hazırda çok sayıda bu vaziyetlerde bulunan motorlu taşıt bulunduğu düşünüldüğünde söz konusu düzenlemenin ne kadar isabetli olduğu anlaşılmaktadır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.