Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
31 Mayıs 2018
62OKUNMA

499 Sıra No.lu VUKGT Ne Getiriyor?

Hatırlanacağı üzere geçen yıl yapılan düzenleme ile serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükelleflerin yasal defterlerini elektronik ortamda tutmaları GİB tarafından “Defter Beyan Esası” getirilmişti.

Konuyla ilgili olarak yayımlanan 486 sıra no.lu VUKGT’nin 16. maddesiyle;

  • Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 1/1/2018,
  • Diğer mükellefler ise 1/1/2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018) tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacakları

hükmolunmuştu.

Temel kural; Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları idi.

Ancak aynı Genel Tebliğin Geçici 1. maddesiyle 31.12.2017 tarihine kadar Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular

  • Serbest meslek erbapları tarafından 31.1.2018,
  • Basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 30.6.2018

olarak değiştirilmişti.

29.5.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 499 sıra No.lu VUKGT ile basit usule tabi mükellefler için süre 30.6.2018’den 30.6.2018’e ertelenmiş durumdadır.

486 sıra no.lu Genel Tebliğin Geçici 2. maddesinde yer alan basit usule tabi mükelleflerin 30.4.2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üç aylık kayıtlar 31.7.2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebilecekleri yönündeki hüküm de;

“30.4.2018 ve 31.7.2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtları 31/10/2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebilecektir” şeklinde değiştirilmiştir.