Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

2019 Beyanname İlk Yardım Masası

1944OKUNMA

2018’de Elde Edilen Menkul Sermaye İratlarının 2019’da Beyan Durumu Nasıl Olacak?

Gerçek kişilerce 2018 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının bir kısmı GVK’nın geçici 67. maddesine göre tevkifata tabi olduğundan tutarı ne olursa olsun beyan edilmezler. Bir kısmı ise beyan edilecek gelir toplamının 2018 yılı için 34.000 TL’yi aşması halinde, diğer bir kısmı ise vergi kesintisine ve istisnaya tabi olmadıkları için 1.800 TL’yi aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edilecektir.

Bu konuda, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından (www.gib.gov.tr/Rehberler) yayınlanan Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberinde yer alan mükelleflerin menkul sermaye iratları dışında, beyanı gereken başka gelirlerinin olmadığı varsayıldığında, menkul sermaye iradının türüne göre beyan durumunu gösteren aşağıdaki özet tablo son derece açıklayıcı bulunmaktadır.

Tabi, kişinin menkul sermaye iradından başka gelirlerin de olması durumunda GVK’nın 85 ve 86. maddelerinde yer alan gelirin toplanması ve beyanı ile toplama yapılmayan haller hükümlerine göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

MENKUL SERMAYE İRADININ TÜRÜBEYAN DURUMUÖZELLİKLERİ
Mevduat faizleriBeyan DışıVergi kesintisine tabi tutulmuştur. Tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyeceklerdir.
Özel Finans Kurumlarınca (Katılım Bankası) Ödenen Kâr PaylarıBeyan Dışı
Repo GelirleriBeyan Dışı
01/01/2006 tarihinden itibaren ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarının faiz gelirleriBeyan Dışı
01/01/2006 tarihinden itibaren yurt içinde ihraç edilen özel sektör tahvillerinin faiz gelirleri (Yurt içinde ihraç edilen kira sertifikaları dahil)Beyan Dışı
Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarlarıBeyan DışıTutarı ne olursa olsun beyan edilmeyeceklerdir.
Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarlarıBeyan DışıTutarı ne olursa olsun beyan edilmeyeceklerdir.
Kurumların kârlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kâr dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kâr paylarıBeyan DışıTutarı ne olursa olsun beyan edilmeyeceklerdir.
Kurumlar vergisi mükelleflerince 31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı halinde, gerçek kişilerce elde edilen kâr paylarıBeyan Dışıİstisna
01/01/2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilen hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller1.800 TL’yi aşması halinde tamamı beyan edilecektir.Tevkifat ve istisna uygulanmayan gelirlere ilişkin 1.800 TL’lik beyan haddinin aşılması halinde beyan edileceklerdir.
İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar1.800 TL’yi aşması halinde tamamı beyan edilecektir.Tevkifat ve istisna uygulanmayan gelirlere ilişkin 1.800 TL’lik beyan haddinin aşılması halinde beyan edileceklerdir.
Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri
Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri
Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kâr payı v.b.)
Her türlü alacak faizleri
01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilen her türlü tahvil ve Hazine bonosu faiz gelirleri (TL cinsinden)İndirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir. 
01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilen her türlü tahvil ve Hazine bonosu faiz gelirleri (dövize, altına veya başka bir değere endeksli)İndirim oranı uygulanmayacak
olup, toplam tutarı 34.000 TL’yi aşıyorsa beyanda bulunulacaktır.
Tevkifat uygulanan gelirlere ilişkin 34.000 TL’lik tutarı aşması halinde beyan edilecektir.
Eurobondlardan elde edilen faiz gelirleriİndirim oranı uygulanmayacak olup, toplam tutarı 34.000 TL’yi aşıyorsa beyanda bulunulacaktır.
Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahviller ve tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerToplam tutarı 34.000 TL’yi aşıyorsa beyanda bulunulacaktır.
1999-2002 tarihleri arasında sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar vergisinden istisna kazançlar ile yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançların dağıtımı halinde gerçek kişilerce elde edilen kâr paylarıElde edilen kar payının net tutarına bu tutarın 1/9’u eklenerek bulunacak tutarın yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar 34.000 TL’yi aşıyorsa beyanda bulunulacaktır.
Her türlü hisse senetlerinin kâr paylarıElde edilen kâr payının brüt tutarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar 34.000 TL’yi aşıyorsa beyanda bulunulacaktır.
İştirak hisselerinden doğan kazançlar
Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kâr payları

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor