Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

03 Eylül 2020
3100OKUNMA

Yeni Yatırım Teşvik Düzenlemeleri-2

21 Ağustos 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Yatırımlarda Devlet Yardımları mevzuatında yapılan düzenlemelerin vergi indirimine ilişkin kısmından Pazar günü bahsetmiştim. Bugün yapılan diğer düzenlemelerin önemli gördüğüm bir kısmını özetlemeye çalıştım.

Bazı illerin bölgesi değişti

Cumhurbaşkanı Kararı’yla, teşvik uygulamasında esas alınan bölgeler yeniden düzenlendi. 12 ilin bölgesi değişti. Bölgesinde değişiklik yapılan iller ve değişim aşağıdaki tabloda.

Buna göre, iki il bir alt bölgeye geçerken, on il bir üst bölgeye geçmiş oluyor.

Bir veya iki alt bölge desteğinden yararlanacak ilçeler

Yeni kararla 2012/3505 sayılı Karar’a 7 numaralı yeni bir tablo eklenmiş, tabloda sayılan ilçelerin alt bölge desteklerinden yararlanması öngörülmüş.
Düzenlemeye göre, Ek-7’de sayılan;

 • Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölge illerinin 247 ilçesinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden; söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden,
 • Beşinci bölge illerinin 16 ilçesinde gerçekleştirilecek yatırımlar altıncı bölgeye sağlanan bölgesel desteklerden,

yararlanabilecek.

Düzenlemeyle ayrıca yeni değişiklik kapsamında gerçekleştirilecek yatırımların sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanmaması öngörülmüş.

İmalât sanayiine yönelik iyileştirilmiş teşviklerin uygulama süresi

29 Aralık 2019 tarih ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla, imalat sanayiine yönelik olarak düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırım harcamaları için, bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulamasının 2019 sonu itibariyle bitecek süresi 2021 sonuna kadar uzatılmıştı.
Yeni kararla 1950 sayılı Karar’la yapılan düzenleme 2012/3305 sayılı Karar’a taşındı.

Stratejik yatırımlar kapsamında değişiklik

Yeni kararla;

 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek yatırımların stratejik yatırım olarak teşviklerden yararlanmasının önü açılmış,

Altına dayalı entegre madencilik yatırımlarının ise stratejik yatırım kapsamında değerlendirilemeyeceği hükme bağlanmış.

Öncelikli yatırım konularında değişiklikler

Yeni kararla;

 • Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları,
 • Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç),
 • Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları

öncelikli yatırım konularından çıkarılmış,

 • Demiryolu yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,
 • OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları,
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansı’na tabi yatırımlar,
 • Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları,

öncelikli yatırım konuları arasına alınmış.

Kararla ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, enerji verimliliğine yönelik yatırımlardan mevcut durumuna göre en az %20 istenilen enerji tasarrufu oranı %15’e düşürülmüş; yine bu yatırımlardan beklenilen sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olması zorunluluğu kaldırılmış.

Faiz veya kâr payı desteği

2846 sayılı Karar’la;

 • Entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik faiz veya kâr payı desteği uygulamasına son verilmiş,
 • Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın Ar-Ge ve çevre yatırımlarında 1.000.000 liradan 1.800.000 liraya yükseltilmiş.

Orta-yüksek teknolojili yatırım konularında değişiklik

2846 sayılı Kararla, Kararın EK-6 sayılı “4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek Teknolojili Yatırım Konuları” başlıklı tablosu değiştirilerek;

 • 31 koduna giren tüm makine ve cihazlar ile
 • 359 koduna giren tüm ulaşım araçları imalatı

4. Bölge desteklerinden yararlanabilecek yatırım konuları kapsamına alınmış.

Teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları

2846 sayılı Karar’la, kararın EK-4 sayılı “Teşvik Edilmeyecek Veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” başlıklı tablosu değiştirilerek;

 • Tütün ürünleri imalatı yatırımları,
 • Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar,
 • Doğal asfalt, bitüm, petrol bitümü, mineral katran veya zift esaslı, bitümlü karışımlar üretimine yönelik yatırımlar,

teşvik edilmeyecek yatırım konularına eklenmiş.

Kararla ayrıca, spor tesisi yatırımlarında aranan asgari sabit yatırım tutarı 10 milyon liradan 15 milyon liraya çıkartılmış.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor