Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi

Vergi

Bülent TAŞ
25 Aralık 2019Bülent TAŞ
1810OKUNMA

Yeni Vergilerin Kamuoyuna Anlatılması ve Vergi Konseyi’ne Düşen Görev

7194 sayılı Kanun Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Kanun özetle;

 • Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi ve Değerli Konut Vergisi olarak üç yeni vergi ihdas etmekte,
 • Gelir vergisi tarifesine bir dilim daha ekleyerek en yüksek oranı %40 a yükseltmekte,
 • Ticari ve mesleki kazancın tespitinde indirilebilecek giderlere kazancın elde edilmesi ve idamesi ile doğrudan ilgili olsa bile sınırlandırma getirmekte,
 • Yüksek ücret gelirlerinin beyan edilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bunların yanı sıra vergi usul uygulamaları bakımından bazı iyileştirici düzenlemeler de söz konusudur.

Tüm bu düzenlemeler hem teknik açıdan hem de geniş kitleleri etkileyebilecek boyutları nedeniyle topluma iyi anlatılması gerekmektedir. Bunu kim yapacaktır?

Akla ilk gelen Vergi Konseyi olmalıdır. Oluşumu bize Konseyde böylesi bir kapasitenin olması gerektiğini işaret etmektedir. Zaten bu Vergi Konseyinin görevleri arasında da sayılmıştır.

Konseyin Oluşumu

İlgili Yönetmelikte Konseyin üyeleri aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır.

 • Doğal üyeler: Bakanın görevlendireceği Bakan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkanı, Vergi Denetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekreter.
 • Temsilci üyeler: Kurumlarınca seçilen veya görevlendirilen vergi, ekonomi, finans, hukuk veya maliye alanlarında birikim ve deneyim sahibi kişilerden oluşmak üzere;
  • Sivil toplum grubu: Bakan tarafından belirlenecek kamu kurumu niteliğindeki meslek birlikleri, esnaf ve sanatkârlar konfederasyonu, işçi ve işveren konfederasyonları, dernek, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşlarınca görevlendirilecek birer temsilci üye,
  • Kamu kesimi grubu: Bakan tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarını temsilen en az genel müdür yardımcısı düzeyinde birer üye.
 • Seçilmiş üyeler: Başkanın önerisi üzerine Bakan tarafından seçilen; vergi, ekonomi, finans, hukuk veya maliye ile ilgili alanlarda uzmanlık ve kariyere sahip kişilerden veya sanayi, işletme, ticaret, finans veya hizmetler alanında temayüz etmiş müteşebbislerden (en az üçte biri üniversitelerden olmak üzere) yeterli sayıda üye.

Konseyin Görevleri

Yönetmelikte Konseyin, vergi ve diğer mali yükümlülüklerle ilgili konulardaki araştırma ve çalışmalarını, toplumun çeşitli kesimleri ve gelir politikalarını belirleyen kurumlarla paylaşmak, uluslararası gelişmelerin ışığında ekonomi ile uyumlu, adil, etkin, hukukun üstünlüğüne ve toplumsal uzlaşmaya dayalı çağdaş bir vergi sisteminin oluşturulmasına katkı yapmak üzere, görevlerinin aşağıdaki gibi olduğu belirtilmiştir.

 • Türk vergi sisteminin, vergi idaresinin ve vergi denetim işlevinin geliştirilmesi ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak ve gerektiğinde bu öneriler doğrultusunda mevzuatla ilgili çeşitli taslaklar hazırlamak, sistemde aksayan ve uygulamada sorun yaratan konularda toplumun çeşitli kesimlerinin beklentilerini de tespit etmek suretiyle, çözüm önerileri getirmek ve bunları ilgili birimlere aktarmak.
 • Vergi hukuku, vergi politikası ve vergi teorisine ilişkin çağdaş ve uluslararası gelişmelerle ve yargı kararlarını izleyerek bu maddede belirlenen amaçlara uygun bir vergi sistemi oluşturulması için önerilerde bulunmak, bu amaçla ulusal ve uluslararası panel ve benzeri toplantılar ve yarışmalar düzenlemek, üniversitelerle iş birliği içinde ortak projeler geliştirmek, ilgili kuruluşlar ile iş birliği yapmak suretiyle vergi araştırmaları ile ilgili organizasyonlar oluşturmak.
 • Bakan tarafından incelenmesi istenilen kanun teklifleri ile diğer düzenleyici işlemlere ilişkin çalışma, araştırma ve incelemelerde bulunarak görüş bildirmek.
 • Talep edildiği takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında görüş bildirmek. 
 • Yukarıdaki hususlarda belirlenen görüş ve önerileriyle ilgili olarak yapılan çalışmaları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve gerektiğinde yaptığı çalışmaları yayımlamak.

Konseyin görevleri arasında kamuoyunu bilgilendirmek net bir şekilde ifade edilmiştir.

Konseyin Misyonu

Ulusal ve uluslararası gelişmeler ışığında;

 • Ekonomi politikaları ile uyumlu,
 • Büyümeyi gözeten,
 • Mükellef haklarına değer veren,
 • Güçlü ve etkin vergi idaresine ve denetimine katkı sağlayan,
 • Adil ve hukukun üstünlüğünü esas alan,

çağdaş ve etkin bir vergi sisteminin oluşturulmasına“ ortak akıl ve uzlaşma” ya dayalı katılımcı bir anlayışla katkı sağlamaktır.

Konseyin Vizyonu

Vergi politikalarını oluşturan birimlerle mükellef arasında köprü vazifesi görerek tüm tarafların temsil edildiği toplumsal bir mutabakat platformu olmaktır.

Konseyin Temel Değerleri

 • Ülkemizin çıkarlarını ve toplumsal yararı gözetim
 • Ulusal ve uluslararası gelişme ve değişimlere duyarlılık
 • Etik değerlere bağlılık
 • Tarafsızlık ve bağımsızlık
 • Güvenilirlik ve saygınlık
 • Ortak akla saygılı, katılımcı ve sonuç odaklı çalışma kültürü

Sonuç

Vergi Konseyinin kendisine verilen görevler, misyon, vizyon ve temel değerleri çerçevesinde yeni yürürlüğe giren vergi düzenlemeleri ile ilgili olarak daha teklif aşamasında oluşturduğu ve vergi politikası oluşturan birimlere sunduğu görüşünün ne olduğunu, yürürlüğe giren Kanun ile ilgili olarak,

 • Vergi teorisi ve vergilendirme ilkeleri bakımından,
 • Vergi politikası, özellikle nihai vergi yüküne katlanacak kesimlerin belirlenmesi bakımından,
 • Mükellef hakları bakımından,
 • Vergi idaresi uygulamaları ve vergi yargısı bakımından

yaratacağı sonuçlar konusunda kamuoyunu bilgilendirmesi gerekir.

Yorumlar

 • İsmail CAN
  2000'li yılların başında Vergi Konseyinin bir üyesi olarak görüşlerinize katılıyorum. Günümüzde Konseyde yer alan geniş bir kesim bulunması nedeniyle, düzenlemelerin olumlu ve olumsuz yönleri ve etkileri "teklif" öncesinde ortaya konulabilecektir. Örneğin "Değerli Konut Vergisi" çok yönlü Konseyde değerlendirilmiş olsa idi, bugünkü tartışmaların ortaya çıkmayacağını düşünüyorum. İyi günler dileklerimle selamlar.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor