Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Bülent TAŞ
01 Aralık 2018Bülent TAŞ
120OKUNMA

Yeni Bir Torba Kanun Teklifi

Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen bir Kanun teklifi ile birçok konuda düzenleme yapılmak istenmektedir. Teklifte yer alan vergi düzenlemeleri aşağıda özetlenmektedir.

 • Varlık Finansmanı Fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar BSMV den istisna edilmektedir.
 • Türk Hava Kurumu ve Türkiye mukimi özel hava yolu şirketlerinde görevli pilotlar ve kabin memurlarının vergiye tabi ücret matrahlarının %70’i vergiden istisna edilmektedir. Cumhurbaşkanı istisna oranını %100 kadar artırabilecektir. Daha önce sadece uçuş hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler ve zamlar vergiden istisna edilmekteyken ana ücret ödemesi vergiye tabi tutulmaktaydı. Teklif ile ücret niteliğindeki tüm ödemeler istisna kapsamına alınmıştır. Karayolu taşımacılığı yapan otobüs, kamyon sürücü ve yardımcıları, demiryolu taşımacılığı yapan trenlerin makinist ve kabin memurları ücretlerinin tamamı üzerinden vergi vermeye devam edecekler.  
 • Lisanslı depoculuk kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlara uygulanan ve uygulama süresi 2018 sonunda bitecek olan gelir vergisi istisnasının süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmaktadır.
 • Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna edilmektedir.
 • Kur farklarının KDV matrahına dahil olduğu kanun hükmüne bağlanmaktadır. Bu şekilde yargının kur farklarının KDV ye tabi olmadığı yönündeki kararı sonuçsuz bırakılmaktadır.
 • 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemlerini katma değer vergisi, damga vergisi ve tapu harcından müstesna eden ve yine bu taşınmazların Hazineye devrinden dolayı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazanç oluşmuş sayılmayacağı yönündeki geçici 35. madde hükmünün uygulama süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmaktadır.
 • İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;
  • Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2019 yılında yüklenilen ve 2019 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,
  • 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2019 yılında yüklenilen ve 2019 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin izleyen yıl içerisinde,
  • talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilebilecektir. Bu düzenleme daha önce sadece 2017 ve 2018 yılı için öngörülen uygulamanın 2019 yılını da kapsayacak şekilde uzatılmasını sağlamaktadır. Ayrıca yeni düzenleme uyarınca Cumhurbaşkanı uygulamanın süresini beş yıla kadar uzatmaya yetkili kılınmaktadır.
  • Şalgam suyu, gıda kodeksine göre çeşnili ve aromalı içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar özel tüketim vergisinden istisna edilmektedir. Ayrıca istisna hükmünün bir nevi geriye doğru uygulanması sağlanarak bu ürünlerle ilgili özel tüketim vergisi tarhiyatı yapılamayacağı, yapılan vergi tarhiyatları ve uygulanan cezaların silineceği yönünde de düzenleme yapılmaktadır.
  • Mükelleflerin 2019 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yatırıma katkı oranı olarak belirlenen "%55", "%65" ve "%90" şeklindeki oranlar sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve (c) bendinde "%50" şeklinde yer alan ve indirimli kurumlar vergisi oranının diğer gelirlere uygulanması için getirilmiş olan üst sınırın "%100" e kadar yükseltilebilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir. 2017 ve 2018 yılları için geçici olarak uygulanan oranların böylece 2019 yılı için de uygulanması sağlanmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanı bu süreleri beş yıla kadar uzatmaya da yetkili kılınmaktadır.

Değerlendirme
Teklifin özellikle uçuş personeline sağladığı gelir vergisi istisnası hava ulaşım sektöründe çalışanlar arasında bir ayrımcılık yarattığı gibi diğer sektörlerde çalışanlar bakımından da ayrımcı bir nitelik taşımaktadır.

Ayrıca kur farklarının KDV matrahı içinde sayılacağı yönündeki düzenleme yargı kararının uygulanmaması sonucunu doğuracaktır.

Anlaşılan Hazine ve Maliye Bakanlığı yargının “KDV Kanunu’nun 26’ncı maddesi de dikkate alındığında, mal veya hizmetin karşılığını teşkil eden bedelin döviz ile hesaplanması halinde döviz, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile gerçekleşen vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihteki cari kur üzerinden Türk parasına çevrilerek, bu yolla bulunan tutar katma değer vergisinin matrahını oluşturacak olup bedelin farklı zamanlarda ödenmesi nedeniyle zaman içinde oluşabilecek kur farklarının matraha ilave edilmesi mümkün değildir.” yönündeki gerekçesine çok fazla itibar etmemiş daha çok uygulamaya kanuni bir dayanak oluşturmak istemiştir. Umarız bu düzenleme 26. madde ile çelişki yaratıyor yönünde yeni bir tartışmayı başlatmaz.

Bakalım konular Mecliste nasıl şekillenecek.