Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 52

Google Ads

Vergi

Basit Usulde Beyanın Son Günü 25 Şubat!

Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükelleflerin 2015 yılında elde etmiş oldukları kazançlarına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 1 Şubat-25 Şubat 2016 tarihleri arasında vermeleri gerekiyor. Verile bu beyanname üzerinden hesaplanacak gelir vergisininse 2 eşit taksitte ödenmesi gerekiyor. Birinci taksit 29 Şubat 2016 tarihine kadar, ikinci taksit ise 30 Haziran 2016 tarihine kadar.

Vergi İncelemesinde ‘Yapılması Muhtemel İşlemler’ Nelerdir?

Bilindiği üzere 06.11.2015 tarih ve 29524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile Yönetmeliğin ‘İnceleme Tutanakları’ başlıklı 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir:

2016’da Yürürlüğe Giren İki Yeni ÇVÖA: Meksika ve Kosova

Türkiye’nin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) macerası 1970’li yıllara dayanmaktadır. Türkiye’nin taraf olarak imzaladığı ilk ÇVÖA ise 1970 yılında imzalanan Türkiye Avusturya ÇVÖ Anlaşmasıdır. Günümüze geldiğimizde 2014 sonu itibariyle 80 adet yürürlükteki ÇVÖA ile Türkiye’nin çok önemli bir anlaşma ağına sahip olduğunu söyleyebiliriz. 2016 yılı başlarken de iki yeni anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle bu sayının 82 ye ulaştığını görmek son derece mutluluk vericidir.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince verilen yıllık beyannamede hesaplanan gelir/kurumlar vergisinden, yıl içinde ödenen geçici vergi ve tevkifatların mahsubu sonrasında kalan tutarın iadesi konusunda gerekli bilgi ve belgelerin elektronik ortamda gönderilmesini sağlayan yeni bir otomasyon sistemi oluşturularak iade süreci hızlandırılmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’ndaki 2016 Yılı Maktu Had ve Tutarları

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123. maddesinde yer alan hüküm gereğince; Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103. maddelerinde yer alıp, 2015 yılında uygulanan had ve tutarlar, 2015 yılı için %5,58 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle 2016 yılı için belirlenmiştir. 25.12.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan 2016 takvim yılında uygulanacak olan maktu had ve tutarlar şöyledir.