Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 51

Google Ads

Vergi

2015’te 29.000 TL’yi Geçen Kâr Payı Aldıysanız Beyanname Vermeniz Gerekiyor

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, tam/dar mükellef gerçek kişiler tarafından 2015 yılında elde edilen yedi gelir unsuruna ilişkin gelirler, kanunda aksine bir düzenleme olmadığı sürece 1-25 Mart/2016 döneminde Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecektir. Gelir Vergisi Kanununda sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde edilen kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar, menkul sermaye iradı olarak tanımlanmıştır.

Kira Gelirinin Beyanı ve İndirilecek Giderler

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Yedi gelir unsurundan biri olan Gayrimenkul Sermeye İradı ise kira gelirine konu olan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlardır.

Menkul Sermaye İratlarının Beyanı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde edilen kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar, menkul sermaye iradı olarak tanımlanmıştır. 2015 Yılında menkul kıymetler üzerinden menkul sermaye iradı elde eden kişiler, bu yıl ilk defa Hazır Beyan Sistemini (www.gib.gov.tr) kullanarak internet ortamında kolay ve hızlı bir şekilde beyanname verebileceklerdir.

GMSİ Beyanında Mükelleflerin Gerçek Gider Fobisi

Malumunuz mart ayına girdik mart ayı da gelir vergisi mükellefleri (geliri sadece basit usul tespit edilen mükellefleri hariç) için gelir vergisi beyan dönemidir. Gelir Vergisi Kanununun(GVK) en önemli gelir unsurlarından biri de Gayrimenkul Sermaye İradıdır(GMSİ). Gelir Vergisi Kanununda gayrimenkul sermaye iradı beyan edilirken iki tür gider yöntemi belirlenmiş olup bu yöntemlerden biri gerçek gider yöntemi bir diğeri ise götürü gider yöntemidir.

Kentsel Dönüşümde veya Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Yapılan Kira Yardımları Vergiye Tabi mi?

Mülk sahiplerinin sahip olduğu mülklerin yenilenme işlemleri, kendiliğinden kat karşılığı inşaat işlemleri ile olabileceği gibi, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 73 üncü maddesi uyarınca kentsel dönüşüm kapsamında veya 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve buna ilişkin mevzuat kapsamında yapılabilmektedir.

Hazır Beyan Sistemi ile Beyanname Vermek Çok Kolay

Maliye Bakanlığı-Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kira gelirlerinin beyanı için 2012 yılından bu yana uygulanmakta olan önceden hazırlanmış kira beyanname sisteminin kapsamı genişletilmiş ve gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin, bu gelirlerine ilişkin beyannamelerinin önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanan Hazır Beyan Sistemi 1 Mart 2016 tarihinde uygulamaya geçirilmiştir. Konu hakkında gerekli açıklamalar 25/02/2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 470 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılmış bulunmaktadır.

2016’da Yıllık Beyanname Verilmesi Gereken Ücret Gelirleri Nelerdir?

93 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, 2015 yılında elde edilen yedi gelir unsuruna ilişkin olarak beyan edilmesi gereken gelir toplamı aksine bir düzenleme yoksa 1-25 Mart 2016 tarihlerinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. 25/02/2016 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 470 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeye göre; 2015 Yılında gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin, bu gelirlerine ilişkin beyannamelerini önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanan Hazır Beyan Sistemini (www.gib.gov.tr) kullanarakvermeleri mümkün bulunmaktadır.