Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 41yeni e-konomi

Vergi

Vergi Barışı Kanunu Hükümlerinden Hala Yararlanılabilir mi?

Yasadan yararlanmak için vergi mükelleflerine belirli bir süre tanındı. Sürenin dolması ile artık mükelleflerin bu yasadan yararlanma hakkı kalmadı.

Vergi Mükelleflerinin 8 bin Lirayı Aşan Ticari İşleri Bankadan Zorunlu. Ya Diğerlerinin Ödemeleri?

Kayıt dışılık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de en önemli problemlerinden. Bazı ülkelerde tahammül edilebilir bir düzeyde olan kayıt dışılık oranı, ülkemizde Dr. Friedrich Schneider’in hesaplamalarına göre GSYH’nın üçte biri oranınd

2013 Beyanname Dönemi Başladı

2012 yılı gelirleri ve kazançları üzerinden gerçek ve tüzel kişilerin beyannamelerini verecekleri beyanname dönemi başladı.

Hangi Ülkenin Vergi Mevzuatı Daha Sade?

Türkiye’de vergi yasaları çok karmaşık. Diğer ülkelerde de sistem bu kadar anlaşılmaz bir halde mi?

Şirketlerin Neredeyse Yarısı Zarar Beyan Ediyor

Acaba son yıllarda beyan edilen kâr tutarı ne kadar arttı” sorusuna bir cevap arıyorsanız bu bilgiyi vergi mükelleflerinin beyannamelerinden çıkarmak mümkün.

E-defter Tutma ve e-fatura Düzenleme Bir Çok Şirket İçin Zorunlu Hale Geldi

Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulması zorunlu olan defterlerden, www.edefter.gov.tr internet adresinde format ve standardı yayımlanan defterlerin, elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar 13 Aralık 2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1) ile belirlenerek elektronik defter kullanımına izin verilmişti.

Düşük Bedelli Fatura Düzenlemek Hiç Düzenlememekten Daha Tehlikeli

Vergi İdaresinin ve Kanun koyucunun temel hedefi vergiye konu işlemleri kayıt altına almak ve belge düzenini sağlamaktır. Bununla birlikte bazı durumlarda kayıt düzeninden tamamıyla uzaklaşmak, kısmen kayıt düzeninin içinde kalmaya nazaran olumlu sonuçlar doğurabilmektedir.

Herkes Elektronik Defter Tutmak Zorunda Kalabilir

Vergi Usul Kanunu’nun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden çıkarılan 421 Seri No’lu Genel Tebliğ ile elektronik defter tutma ve fatura düzenleme zorunluluğu getirilen firmalar belirlenmiştir.

Sağlık ve Vergi Açısından İşyerlerindeki Otomatik Satış Makineleri

Son yıllarda teknoloji geliştikçe sanki zaman daha hızlı akar hale geldi. İleri teknoloji ürünler bize daha fazla zaman kazandırıyor gibi olsa da sanki insanoğlunun kendisine ayırdığı zaman daha da azalmaya başladı. Azalan zaman içsel beslenme gibi temel gereksinimlerin daha çabuk ve kolay yöntemlere karşılanması sonucunu doğuruyor.

Faturalar ve defterler bulutların üstünde

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 14 Aralık 2012 günü Resmi Gazete’de yayımlanan 421 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-vergi ve e-muhasebe alanında yeni bir dönemi başlatmış oldu.

Elektronik defter ve fatura uygulaması genişliyor

Mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amacıyla, elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğunun getirilmesine yönelik olarak 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 14.12.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

İnşaat Sektörü Ne Kadar Kurumlar Vergisi Ödüyor?

GİB önemli bir adım attı. Beyanname veren mükelleflerin “Mükellef Bilgileri Bildirimi” sistemiyle her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında kendilerine ait bilgileri ve özellikle de faaliyette bulundukları sektörlere ilişkin bilgileri NACE 6’lı kodlarıyla güncellemelerini sağladı.

Huzur Hakkı Ödemesi Alanlar Fatura Düzenleyecek mi?

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayatımızda daha önce yeri olmayan birçok uygulama getirilmiş olup, bunlardan biri de tüzel kişilerin şirket müdürü ve yönetim kurulu üyesi olarak atanabilmeleridir.

E- Yayıncılık Köstekleniyor mu?

Günümüzde, mobil cihazların günlük hayatın bir parçası olmasıyla insanların alışkanlıkları değişmiş, yayıncılık faaliyeti de dönüşüme uğramış ve e-yayıncılık bir zaruret haline gelmiştir.

Duran Araç İçin İlerleme Raporu

Yapılan araştırmalarda AB sürecinde kamuoyunun inancının en düşük seviyelere indiği bir ortamda, şaşırtıcı olmayacak bir şekilde, AB katılım sürecinde gelinen noktada sürecin kendisi kadar ilgi görmekteyse rapor da halktan o kadar ilgi gördü.

Uşak’ta vergi mükellefi olmak

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından 11 Ekim 2012 tarihinde Ankara’da düzenlenen 15. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı’na kamuyu temsilen katılan iki kurumdan biri Maliye Bakanlığı Uşak Defterdarlığı oldu.