Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 36yeni e-konomi

Google Ads

Vergi

Serbest Meslek Erbabı Yenileme Fonu Ayırabilir mi?

Özelge; mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından, kendilerince açık olmayan ve tereddüt ettikleri konular hakkında yazılı olarak açıklama talebinde bulunmaları üzerine yetkili makamlarca kendilerine verilen yazılı görüşü ifade etmektedir. Vergi Usul Kanunu’nun “mükelleflerin izahat talebi” başlıklı 413. maddesinde; mükelleflerin, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan veya bu hususta yetkili kılacağı makamlardan, vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında yazı ile izahat isteyebilecekleri ifade edilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı, mükellefler tarafından kendisinden istenecek izahat taleplerini özelge ile cevaplandırabileceği gibi, aynı durumda olan tüm mükellefler bakımından uygulamaya yön vermek ve açıklık getirmek üzere sirküler de yayımlayabilecektir.

Sorumlu Sıfatı İle Ödenen Vergilerde Davacı Kim Olacak?

Bilindiği üzere KDV Kanununun 9. maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği belirtilmiştir. Buna istinaden de 26.04.2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama Genel Tebliğinin 2.1. bölümünde KDV tevkifatına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Kimin İçin Çalıştığını Söyle Sana Vergini Söyleyeyim

Kimin için çalışıyorsunuz? Bu, ücretinizin Türkiye’de vergilendirilmesi bakımından önemli bir soru. Türk vatandaşı olabilirsiniz. Türkiye’de çalışıyor olabilirsiniz. Türkiye’de, ülkede sağlanan güvenlik, hukuk, eğitim, sağlık, ulaşım gibi kamu hizmetlerinden yararlanıyor olabilirsiniz. Ama eğer patronunuz yabancı ise ve size ücretinizi döviz olarak ödüyor ise kamu hizmetleri için katkıda bulunmanıza yani vergi ödemenize gerek yok.

Okey, Tavla, Satranç vb. Oyunların ÖTV Uygulamasındaki Yeri ve Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi

ÖTV; Belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Bu vergi ilk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile (12/06/2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi gazete ile) kabul edilmiştir. Avrupa Birliğince bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (kıymetli taş, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin lpg vb.) mallara uygulanır.