Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 35yeni e-konomi

Google Ads

Vergi

İşi Bırakan Mükellefler Devreden KDV’lerini İndirebilirler mi?

Adı üzerinde; işi bırakmış olan birinin vergiye tabi herhangi bir faaliyeti, dolayısıyla da, üzerinden KDV hesaplayacağı herhangi bir işlemi kalmadığından, işi bırakmasından itibaren Hes. KDV’si olmayacak; bu nedenle de, varsa, öteden beri biriktiregeldiği ve Devreden KDV hesabında izlemekte olduğu KDV yüklenimlerini mahsup edebileceği, yani indirim konusu yapabileceği herhangi bir KDV söz konusu olmayacaktır.

1 Temmuz’dan İtibaren Sermaye Artırmak Artık Daha Avantajlı

Şirketlerde finansmanın iki temel yolu bulunmaktadır. Birisi girişimcinin borç alması diğeri ise girişimcinin kendi kaynaklarını sermaye olarak koymasıdır. Bu iki finansman şeklinin yaratacağı vergisel sonuçlar farklıdır. Borçlanarak finansmanda borcu veren yani finansmanı sağlayan, faiz getirisi elde etmekte ve bu faiz borç alan için vergiye tabi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmaktadır.

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı ve Ödenen Ücretin Gelir Vergisinden İstisna Edilmesi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Ek 9. maddesinde; 01/04/2015 tarihinden itibaren ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az veya 10 gün ve daha fazla çalışanların sigortalılığı ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumunca konuya ilişkin açıklamalar, 01/04/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğde yapılmıştır. Söz konusu kişilerin elde ettiği ücret gelirlerinin vergi kanunları karşısındaki durumu hakkında ise, Gelir İdaresi Başkanlığı yayınlamış olduğu 07.04.2015 tarihli ve GVK-98/2015-1 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Sirkülerinde gerekli açıklamalarda bulunmuştur.

Avukatlık Vekâlet Ücretlerinin Vergi Yasaları Karşısındaki Durumu

Mahkeme kararına istinaden veya icra takibi neticesinde avukatların elde ettikleri vekâlet ücretlerinin mahiyeti ve vergi mevzuatı karşısındaki durumu uygulamada uzunca zamandır duraksamaya neden olan bir konudur. Gelir İdaresince yayınlanan Genel Tebliğler, mükelleflere verilen özelgeler duraksamayı gidermemiş sorunun hukuki düzlemde doğru olmayan bir düzlemde oluşmasına neden olmuştur. Vergi incelemeleri ise sorunun denetimden yargıya taşınmasına neden olmuştur.

“Geçici Vergi Kaldırılmalı”

Geçtiğimiz günlerde DÜNYA Gazetesindeki Küresel Bakış Köşesinde Murat Yülek, yüksek enflasyonlu dönemin mirası olan geçici vergi uygulamasının kaldırılması gerektiği önerisinde bulundu. Yülek yazısında üstü kapalı olarak işletmelerin dönem sonlarında amortisman yoluyla vergi planlaması yapmak amacıyla, ihtiyaçları olmadığı halde yabancı menşeli araç almak durumunda kaldıklarını, tahakkuk etmesine rağmen tahsil edemedikleri gelirleri nedeniyle de bankadan kredi almak suretiyle vergilerini ödediklerini belirtiyordu.

Sorular ve Cevaplarla Nakit Sermaye Teşviki

Her seçim dönemi öncesinde artık alıştığımız üzere, yeni bir torba yasamız daha oldu. Çocuk sahibi olacaklara doğum yardımından tutun, evleneceklere çeyiz yardımı, atanamayan öğretmenlere kadro, belediyelerin borçlarına ödeme kolaylığı sağlanmasına kadar torbanın içinde yok yok. Ancak, bu defa vergi hukukumuzda hiç görülmemiş yepyeni bir uygulama geliyor. Sermaye şirketlerinin nakit sermaye artışları üzerinden hesaplanacak faiz tutarının, kurum kazancından indirimine olanak sağlanıyor.