Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 34yeni e-konomi

Vergi

KDV ve ÖİV Karada Var, Havada Yok

Türk Hava Yolları ile yurtdışına giderken uçaklar 10.000 ft yüksekliğe ulaştığında TTNET tarafından sunulan wifi internet hizmeti alırsak ne KDV ne de ÖİV ödeyeceğiz.

Sorumlu Sıfatı İle Ödenen Vergilerde Davacı Kim Olacak?

Bilindiği üzere KDV Kanununun 9. maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği belirtilmiştir. Buna istinaden de 26.04.2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama Genel Tebliğinin 2.1. bölümünde KDV tevkifatına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Kimin İçin Çalıştığını Söyle Sana Vergini Söyleyeyim

Kimin için çalışıyorsunuz? Bu, ücretinizin Türkiye’de vergilendirilmesi bakımından önemli bir soru. Türk vatandaşı olabilirsiniz. Türkiye’de çalışıyor olabilirsiniz. Türkiye’de, ülkede sağlanan güvenlik, hukuk, eğitim, sağlık, ulaşım gibi kamu hizmetlerinden yararlanıyor olabilirsiniz. Ama eğer patronunuz yabancı ise ve size ücretinizi döviz olarak ödüyor ise kamu hizmetleri için katkıda bulunmanıza yani vergi ödemenize gerek yok.

Nakdi Sermaye Artırımına Teşvik Geliyor

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen bir yasa ile sermaye şirketlerinde nakdi sermaye artırımları cazip hale getiriliyor. Yasanın 9. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun kurum kazancından yapılacak diğer indirimleri düzenleyen 10. maddesine (ı) fıkrası ekleniyor.

Vergi ve Ticaret Hukukunun %5’lik Birinci Temettü Mücadelesi

Yaklaşım Dergisi’nin Mart-2013 sayısında yazdığımız “Yüzde 5 Oranında I. Temettü Dağıtmak Zorunlu Hale Geldi” isimli makalemiz sonrasında ticaret hukuku ve vergi hukuku uygulamaları konusunda bir tartışma ortaya çıktı ve konu pek çok açıdan irdelendi.

Akıllı Telefon ve Tablet Bilgisayarlara İndirilen Uygulamalarda KDV Tevkifatı Sorunsalı

Akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar artık gündelik yaşamımızın bir vazgeçilmezi haline geldi. Onları kullanmadığımız bir gün bir saat neredeyse yok. Telefon artık sadece iletişim görevi gören bir cihaz olmanın çok ötesine geçmiş durumda.

Okey, Tavla, Satranç vb. Oyunların ÖTV Uygulamasındaki Yeri ve Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi

ÖTV; Belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Bu vergi ilk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile (12/06/2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi gazete ile) kabul edilmiştir. Avrupa Birliğince bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (kıymetli taş, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin lpg vb.) mallara uygulanır.

Sözleşmelerin Süresinde Meydana Gelen Değişikliklerin Damga Vergisine Etkisi

Kamu gelirleri arasında önemli bir yere sahip olmasa da, damga vergisinin uygulama alanı son derece geniş bir mükellef kitlesini kapsamaktadır. Damga Vergisine tabi kağıtlar içerisinde önemli bir yeri olan sözleşmeler ise yalnızca belli bir parayı ihtiva etmesi durumunda Damga Vergisine tabidir.

Geçici Vergi İade Talepleri İçin İdari Düzenleme Gereksinimi

Yine bir mart ayı ve beyan dönemi geldi çattı. Bu ay gelir vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini verecek ve vergilerini tahakkuk ettirerek ödemeye başlayacaklar. Tabi yine yıl içinde adlarına yapılan vergi kesintileri ile ödedikleri geçici vergileri de beyanname üzerinden mahsup edecek kalan tutar olması halinde de eğer isterlerse diğer vergi borçlarına mahsup talep edebilecekler ya da belirli şartlar dahilinde nakden iadesini alabilecekler.

Ev Sahipleri Dikkat!

Mart, baharın ilk ayı olmasının yanında vergi mükellefleri için beyanname verme ayı olarak da öteden beri iyi bilinir. Bu ayda tüm gerçek kişiler yıllık gelir vergisi beyannamesini verirler. Ticari zirai veya mesleki kazançları için öteden beri mükellef olanlar için geçici vergi uygulaması başladığı tarihten bu yana mart ayının önemi nispeten azalmıştır. İşyeri kira geliri elde edenler açısından da benzer bir durum söz konusudur.

Özel İletişim Vergisinde İçerik - İletim Sorunu

Katma değerli hizmet kapsamında işletmeler film, müzik gibi içerikleri veya herhangi bir başka bilgiyi abonelere veya kullanıcılara iletebilmektedir. Çoğu zaman abone veya kullanıcı bu iletim hizmet bedeliyle birlikte kendisine iletilen içerikler için de bir bedel ödemektedir. İletim ve içerik için ödenen bedelin her ikisinin de özel iletişim vergisine tabi tutuluyor olması uygulamada önemli karışıklıklara yol açmaktadır. Bu yazımızda bu karışıklığa ve çözüm önerilerine yer vermekteyiz.

Menkul Kıymet Gelirlerinin Beyanı

Gelir Vergisi Kanununa göre, tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının bir kısmı yıl içinde tevkifata tabi tutulduğu için tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecek ve diğer gelirler nedeniyle verilen beyannameye de dahil edilmeyecektir.

Kiracı Olan ve Konutlarını Kiraya Veren Mükelleflerin Kira Bedellerine İlişkin İndirim

Gayrimenkul Sermaye İradı elde eden mükelleflerin beyanname verirken gerçek gider yöntemini seçmeleri halinde safi iradın tespitinde gayrisafi irattan indirecekleri giderler Gelir Vergisi Kanunu’nun 74. maddesinde sayılmıştır. Bunlardan biri olan ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 74. maddesinin birinci fıkrasının 10 numaralı bendinde sayılan “Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedellerine” ilişkin gider hakkında birçok özelge ve Danıştay kararı bulunmaktadır.

Kişisel Gelirler İçin Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başlıyor!

Mart ayı kişisel gelir elde edenler için beyanname verme dönemi. Belli şartlar dâhilinde elde ettikleri gelirleri beyan etmek zorunda olanlar 25 Mart akşamına kadar gelir vergisi beyannamelerini vermek zorundalar.

Sahte veya Yanıltıcı Belgeden Suçlusun Suçlu!

Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde; vergi kaçakçılığı suçunda hem suçun faillerine hem de iştirak edenler bakımından bir yandan ceza kanununa göre yaptırım teşkil eden hapis cezası diğer yandan idari para cezası teşkil eden üç kat (iştirak edenler için bir kat) vergi ziyaı cezası uygulanması öngörülmüştür.

Özel Sektör Yap-İşlet-Devret Yatırımlarında Vergilendirme

Arsası olan, buna karşın finansal durumu iyi olmayan gerçek kişilerin arsalarını işyeri yapmak amacıyla ve/veya vergi planlaması yapmak amacıyla ilişkili veyahut ilişkisiz şirketlere belli bir süre bedelsiz olarak kullandırdıkları durumlar bulunmaktadır. Mesela, bir arsa sahibi, bir şirkete karşılığında plaza, AVM, fabrika, okul, hastane vb işyeri yapması için arsasını 10-15, 20 yıl için bedelsiz verebilmektedir.