Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 30yeni e-konomi

Vergi

Menkul Sermaye İratlarının Beyanı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde edilen kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar, menkul sermaye iradı olarak tanımlanmıştır. 2015 Yılında menkul kıymetler üzerinden menkul sermaye iradı elde eden kişiler, bu yıl ilk defa Hazır Beyan Sistemini (www.gib.gov.tr) kullanarak internet ortamında kolay ve hızlı bir şekilde beyanname verebileceklerdir.

GMSİ Beyanında Mükelleflerin Gerçek Gider Fobisi

Malumunuz mart ayına girdik mart ayı da gelir vergisi mükellefleri (geliri sadece basit usul tespit edilen mükellefleri hariç) için gelir vergisi beyan dönemidir. Gelir Vergisi Kanununun(GVK) en önemli gelir unsurlarından biri de Gayrimenkul Sermaye İradıdır(GMSİ). Gelir Vergisi Kanununda gayrimenkul sermaye iradı beyan edilirken iki tür gider yöntemi belirlenmiş olup bu yöntemlerden biri gerçek gider yöntemi bir diğeri ise götürü gider yöntemidir.

Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretlerin Vergilendirilmesi

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesinde ücret “bir işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir” diye tanımlanmıştır ve ücretin unsurlarının var olup olmadığına bakılmaksızın aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılmaktadır

Kentsel Dönüşümde veya Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Yapılan Kira Yardımları Vergiye Tabi mi?

Mülk sahiplerinin sahip olduğu mülklerin yenilenme işlemleri, kendiliğinden kat karşılığı inşaat işlemleri ile olabileceği gibi, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 73 üncü maddesi uyarınca kentsel dönüşüm kapsamında veya 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve buna ilişkin mevzuat kapsamında yapılabilmektedir.

Hazır Beyan Sistemi ile Beyanname Vermek Çok Kolay

Maliye Bakanlığı-Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kira gelirlerinin beyanı için 2012 yılından bu yana uygulanmakta olan önceden hazırlanmış kira beyanname sisteminin kapsamı genişletilmiş ve gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin, bu gelirlerine ilişkin beyannamelerinin önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanan Hazır Beyan Sistemi 1 Mart 2016 tarihinde uygulamaya geçirilmiştir. Konu hakkında gerekli açıklamalar 25/02/2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 470 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılmış bulunmaktadır.

2016’da Yıllık Beyanname Verilmesi Gereken Ücret Gelirleri Nelerdir?

93 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, 2015 yılında elde edilen yedi gelir unsuruna ilişkin olarak beyan edilmesi gereken gelir toplamı aksine bir düzenleme yoksa 1-25 Mart 2016 tarihlerinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. 25/02/2016 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 470 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeye göre; 2015 Yılında gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin, bu gelirlerine ilişkin beyannamelerini önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanan Hazır Beyan Sistemini (www.gib.gov.tr) kullanarakvermeleri mümkün bulunmaktadır.

Okuduğum Kitaplardan Seçmeler

Değerli ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, kişisel bloğu www.mahfiegilmez.com sitesinde yazdığı ‘Okuduğum Kitaplardan Seçmeler’ başlıklı yazısında, yazarımız Nazmi Karyağdı’nın Vergi Satan Adamlar isimli kitabı hakkında bakın şu değerlendirmeyi yapmış

Hayaller ve İstisnalar

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla beraber, girişimcilerin zihninde yeni fikirler uçuşmaya başlamış olabilir. Yaz denince akla deniz ve deniz sporlarının gelmesi de bu fikir uçuşmalarını bu tarz bir girişime yönlendirebilir. Özellikle son yıllarda parasailing (deniz paraşütü), jet-ski, rafting ve yelkenlilerle yapılan su sporları tatilcilerin vazgeçilmezi.

27. Vergi Haftası 22-28 Şubat 2016 Tarihleri Arasında Kutlanıyor!

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında yer alan habere göre, 27. Vergi Haftası bu yıl 22-28 Şubat 2016 tarihleri arasında tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Basit Usulde Beyanın Son Günü 25 Şubat!

Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükelleflerin 2015 yılında elde etmiş oldukları kazançlarına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 1 Şubat-25 Şubat 2016 tarihleri arasında vermeleri gerekiyor. Verile bu beyanname üzerinden hesaplanacak gelir vergisininse 2 eşit taksitte ödenmesi gerekiyor. Birinci taksit 29 Şubat 2016 tarihine kadar, ikinci taksit ise 30 Haziran 2016 tarihine kadar.

Vergi İncelemesinde ‘Yapılması Muhtemel İşlemler’ Nelerdir?

Bilindiği üzere 06.11.2015 tarih ve 29524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile Yönetmeliğin ‘İnceleme Tutanakları’ başlıklı 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir:

İnternetten Satışlarda Fatura Düzeni

Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Yirmi sene öncesi ile bugünü kıyasladığımızda yaşantımızda pek çok şeyin değiştiğini daha fazla bilgi ve iletişim toplumu haline geldiğimizi görmekteyiz.

Yıllık Beyannamede Beyan Edilen Gelirden Neler İndirilebilir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek kişi tam/dar mükellefler tarafından 2015 yılında elde edilen yedi gelir unsuruna ilişkin kazanç ve iratlar toplanarak, aksine bir düzenleme olmadığı sürece 1-25 Mart/2016 ayında Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecektir. Yıllık Beyanname üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi ise iki eşit taksitte Mart ve Temmuz aylarında ödenecektir.

2016’da Yürürlüğe Giren İki Yeni ÇVÖA: Meksika ve Kosova

Türkiye’nin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) macerası 1970’li yıllara dayanmaktadır. Türkiye’nin taraf olarak imzaladığı ilk ÇVÖA ise 1970 yılında imzalanan Türkiye Avusturya ÇVÖ Anlaşmasıdır. Günümüze geldiğimizde 2014 sonu itibariyle 80 adet yürürlükteki ÇVÖA ile Türkiye’nin çok önemli bir anlaşma ağına sahip olduğunu söyleyebiliriz. 2016 yılı başlarken de iki yeni anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle bu sayının 82 ye ulaştığını görmek son derece mutluluk vericidir.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince verilen yıllık beyannamede hesaplanan gelir/kurumlar vergisinden, yıl içinde ödenen geçici vergi ve tevkifatların mahsubu sonrasında kalan tutarın iadesi konusunda gerekli bilgi ve belgelerin elektronik ortamda gönderilmesini sağlayan yeni bir otomasyon sistemi oluşturularak iade süreci hızlandırılmıştır.

Zayi Olan Malların KDV’sinin İndirim Konusu Yapılamamasının Mantığı Nedir?

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30/c maddesinde, zayi olan malların alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağına dair bir hüküm bulunmaktadır.