Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 29yeni e-konomi

Google Ads

Vergi

Ön Ödemeli Mobil Telefon Abonelerine ÖİV İadesi Başlıyor

VERGİALGI internet sitesini takip edenler hatırlayacaklardır. Sitemizde Eylül ayında yayımlanan yazımızda “Ön Ödemeli Mobil Telefon Aboneleri İnternet İçin Neden Daha Fazla Vergi Ödüyorlar?” sorusunu sormuştuk. Özel İletişim Vergisini baştan %25 oranında ödeyen ön ödemeli abonelerin neden %5 oranında vergi ödemediğini veya fazla ödediği vergiyi neden iade alamadığını gündeme getirmiştik.

Gencim, Girişimciyim, Kazanç İstisnasından Yararlanabilir miyim?

Yazının başlığına bakıp kimse benim genç ve girişimci olduğumu düşünmesin. 30’lu yaşlarda hayatını sürdüren biri olarak aslına bakarsanız 292 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre genç sayılmıyorum. Girişimci olduğum da pek söylenemez. Ancak 29 yaşının altında olup girişimci olan siz saygıdeğer okuyuculara gelir vergisi avantaşlarınız ile ilgili detaylar vermeye çalışacağım.

Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları Açısından Sabit Kıymet Alımında Katlanılan Faiz Giderinin Ve Kur Farkının Değerlendirilmesi

Muhasebe bilgi sisteminin sonucu olan finansal tablolara ihtiyaç duyan kesimlerin başında hissedarlar ile devlet gelmektedir. Hissedarlara muhasebe sisteminden bilgi aktarımı Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) yöntemleriyle olurken, devlete bilgi aktarımı yöntemi ise vergi kanunları ve uygulamaları olmaktadır.

Ücretlerin Bankadan Ödenmesinde Çalışan Sınırı Değişti

Kayıt dışıyla mücadele kapsamında işverenler tarafından çalışanlarına resmi kayıtlarının dışında ücret ödenmesine engel olmak, işverenler ile çalışanları arasında oluşabilecek ihtilaflara engel olmak vb. amacıyla 2008 yılında 5754 sayılı Kanunun 85. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun 32. maddesinde işverenlerin çalıştırdıkları hizmet erbabının ücretlerini mutlaka 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankalar aracılığıyla ödemeleri konusunda düzenleme yapılmıştı.

Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele

Birçok tanımı olan kayıt dışı ekonomi en genel anlamıyla, bilinen istatistiki yöntemlerle tahmin edilemeyen ve GSMH hesaplarına yansımayan mal ve hizmet üretimini ifade etmektedir. Ülkemizde son on yılda uygulanan iki adet Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plânı (2008-2010/2011-2013 dönemleri) ile alınan önlemlere ve kaydedilen aşamalara rağmen kayıt dışı ekonomi, Ülkemiz açısından halen önemli sorunlardan birisi olmaya devam etmektedir.

Personele Ödenen Seyahat Giderleri Damga Vergisine Tabii Midir?

Bilindiği üzere işletme bünyesinde çalışan personellere, işletmenin ticari faaliyetleri dolayısıyla gerçekleştirmiş oldukları şehir dışı veya yurt dışı geziler söz konusu olduğunda, yeme ve yatma giderlerine karşılık olarak belirli tutarlar ödenmektedir. Söz konusu tutarlar ise GVK' nın 40/4. maddesi uyarınca ticari kazançtan indirilebilmektedir. Hatta söz konusu tutarlar seyahati gerçekleştiren personel açısından GVK' nın 24/2. maddesi uyarınca vergiden müstesna tutulmuştur. Peki 24. Madde bize ne söylemektedir?

Dar Mükellef Kurumlar, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e Hükmünden Yararlanabilir mi?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun "İstisnalar" başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (e) bendi ile kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı, kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.