Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 29yeni e-konomi

Vergi

İşverenlerce Çalışanlara Sağlanan Yemek Bedelinde Gelir Vergisi İstisnası

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Merhum Şen Kasap Akif Amcanın 1998’den Kalan Vergi Borcu

Akif amca 1995 yılında bir kasap dükkânı açar ve gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirir. Ancak işler umduğu gitmez üç yıllık çabanın sonunda elindekini avucundakini kaybederek 1998 yılında işyerini kapatır.

VergiAlgı International Artık ‘TurkishTaxNews.com’ Oldu.

Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, doğrudan yabancı sermayenin yönünü Türkiye’ye çevirmek, Türkiye’de çalışan yabancıların bilgi sahibi olmasını sağlamak gibi amaçlarla yayın yapan “VergiAlgı International” isimli sitemiz artık “Turkish Tax News” olarak yayın hayatına devam edecek.

Yatırım Ortaklıklarından Elde Edilen İştirak Kazançları

Herkesin genel olarak bildiği konu yatırım ortaklıklarının elde ettiği kazançların kurumlar vergisinden istisna olduğudur. Bu durum 2005 yılında yürürlüğe giren yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (KVK) böyledir. Yatırım ortaklıklarının kazançlarının kurumlar vergisinden istisna edilmesindeki temel amaç sermaye birikiminin geliştirilmesidir. Bu nedenle bu istisna neden var diye tartışmak doğru değildir. İstisnaya ilişkin hüküm KVK 5/1-d bendinde yatırım ortaklığı türleri belirtilmek suretiyle sayılmıştır.

Vergi Kaçıranı Devlete Haber Verenlere 2015’te Ödenen İhbar İkramiyesi 6.045.626 Lira

Anayasamızın “Vergi Ödevi” başlıklı 73. maddesine göre herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. 2015 Yılında gerçek kişiler tarafından elde edilen gelirlerin beyan dönemi olan Mart/2016 ayı da geride kaldı. 2015 Yılında elde edilen kurum kazançları için kurumlar vergisi beyanname verme süresi ise 1 Nisan 2016 tarihinde başladı ve mükelleflerin beyannamelerini elektronik ortamda 25 Nisan 2016 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

Genç Girişimciye GVK’dan Destek

Altmış dördüncü Hükümet Programında yer alan hususları hayata geçirmek amacıyla hazırlanan 6663 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 10 Şubat 2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile vergi kanunları ve çalışma hayatına ilişkin bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Derneğin Teslim ve Hizmetlerinde KDV İstisnası

Ülkemizin en önemli yardım kuruluşu olan Kızılay’ın faaliyetini daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürebilmesinin sağlanması maksadıyla vergi kanunlarımızda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin en sonuncusu ise 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile tesis edilmiştir.

Toki Müteahhitlerinden İş Alan Taşeronların Damga Vergisi Sorunu

İnşaat, ülkemizin en önemli sektörlerinden birisidir. Birçok şirket ve onların çeşitli alt yüklenicileri bu alanda faaliyet göstermektedirler. Bu alanda faaliyet gösteren müteahhitlerin sayısı yüzlerle taşeron denilen alt yüklenicilerin sayısı ise binlerle ifade edilmektedir. İnşaat alanındaki kamu ihalelerinin çoğunu da bilindiği üzere ağırlıklı olarak taşeronlar yapmaktadırlar.

Şirketler E-Faturaya Nasıl Geçebilirler?

İş dünyasında ve gündelik hayatta önemli bir yere sahip olan faturaya ilişkin temel açıklamalar iki ayrı Kanun’da yer alır. Bunlardan birincisi Türk Ticaret Kanunudur. Bu Kanuna göre; ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir.

Kat Karşılığı İnşaat İşinin Devrinde Belge Düzeni ve Kdv Oranı

Vergi uygulaması genellikle mantık çerçevesinde çözüm üretebilmeyi mümkün kılar. Bazen de artık çözüm üretebilecek bir yol kalmaz. Zira o işlemi yapıyorsanız işlemin mahiyeti değişeceği için farklı bir vergi yükü ile karşı karşıya kalınması gerekebilir.

İş Yeri Kira Geliriniz İçin Hala Beyanname Vermediyseniz Bir Daha Düşünün!

Diyelim ki bir gayrimenkulünüz var ve onu 2015 yılında iş yeri olarak, aylık 400,00TL’ye, berber gibi küçük çaplı faaliyeti olan bir esnafa kiraya verdiniz.

2015’te 29.000 TL’yi Geçen Kâr Payı Aldıysanız Beyanname Vermeniz Gerekiyor

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, tam/dar mükellef gerçek kişiler tarafından 2015 yılında elde edilen yedi gelir unsuruna ilişkin gelirler, kanunda aksine bir düzenleme olmadığı sürece 1-25 Mart/2016 döneminde Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecektir. Gelir Vergisi Kanununda sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde edilen kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar, menkul sermaye iradı olarak tanımlanmıştır.

Eski Özelgeler Çöpe mi?

Yaşları 30 ile 40’ların üzerinde olanlar bir çorap reklamını hatırlayacaklardır: “Atın… Atın… Atın. Eski çoraplarınızı atın! Jill Türkiye’de”.

Gerçek Kişiler 2015 Yılında Elde Ettikleri Hangi Gelirler İçin Beyanname Vermeyecek?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1. maddesine göre, gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabi olup, gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Aynı Kanunun 2. maddesinde gelirin kapsamına giren yedi gelir unsuru (kazanç ve iratlar) şöyledir.

Teknokentlerde Gelir Vergisi Stopaj Teşvikinin Kaybı ve Yeniden Kazanılmasının Hikâyesi

Herkes için çok önemli bir konu olan “istikrar” yatırım yapanlar açısından daha da önemli. Öz kaynaklarınızla ya da dış finansman yoluyla elde ettiğiniz kaynaklarla bir yatırım kararı aldınız, personel istihdam etmeye başladınız. İşinize gücünüze odaklandınız ve beşinci yılın sonunda yatırımın size geri döneceğini hesapladınız.

Kira Gelirinin Beyanı ve İndirilecek Giderler

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Yedi gelir unsurundan biri olan Gayrimenkul Sermeye İradı ise kira gelirine konu olan mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlardır.