Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 28yeni e-konomi

Vergi

Kanuni Sultan Süleyman’ın Vergi Adaleti

“Mısır valisi Hadım Süleyman Paşa bu vilayetin vergisini “Mısır Hazinesi” ismiyle İstanbul’a göndermeye başlayan ilk validir. Gönderdiği vergi miktarı senede “800.000 duka altını” tutmaktadır.

Nedir Bu Berry Oranı?

Çok basitçe anlatmak gerekirse, transfer fiyatlandırması müessesesi; ilişkili şirketlerin birbirleri ile olan işlemlerinde, işlemin ilişkisiz kişiler arasında olması halinde geçerli olacak fiyat veya bedeli uygulamasını gerektiren “emsallere uygunluk” ilkesine dayanır.

2016 Yılı Yurtiçi Gündelik Ödemelerinin Vergilendirilmesi

Bilindiği üzere, 2016 yılında üç aylık geçici bütçenin ardından 9 Mart 2016 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 1.1.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 2016 Yılında 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre verilecek yurt içi gündelik miktarları ise, Bütçe Kanununa ekli (H) Cetvelinde belirtilmiştir.

Hurda Teslimlerde KDV Düzeltme, İstisna ve Vazgeçme

Hurda teslimlerde istisna uygulaması, teslimi yapan firmanın hurda olarak satışı yapılan ürünün ilk iktisabında indirdiği KDV tutarının da düzeltilmesi işlemini beraberinde getirmektedir. Uygulamada mükellefler tarafından bu işlemin atlandığı sık görülmektedir.

Sözleşmelerdeki Verginin Üzerinden Damga Vergisi Hesaplanır mı?

Damga vergisi, Merkezi Yönetim Bütçesi içerisinde önemli gelir kalemlerinden biri. Geçen yıl gerçek kişi ve tüzel kişi olarak toplamda yaklaşık 12 milyar liralık damga vergisi ödedik. Bir diğer ifadeyle bütçe gelirlerinin %2,6’sı, vergi gelirlerinin %2,96’sını hep birlikte ödemiş durumdayız.

Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele

Birçok tanımı olan kayıt dışı ekonomi en genel anlamıyla, bilinen istatistiki yöntemlerle tahmin edilemeyen ve GSMH hesaplarına yansımayan mal ve hizmet üretimini ifade etmektedir. Ülkemizde son on yılda uygulanan iki adet Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plânı (2008-2010/2011-2013 dönemleri) ile alınan önlemlere ve kaydedilen aşamalara rağmen kayıt dışı ekonomi, Ülkemiz açısından halen önemli sorunlardan birisi olmaya devam etmektedir.

Personele Ödenen Seyahat Giderleri Damga Vergisine Tabii Midir?

Bilindiği üzere işletme bünyesinde çalışan personellere, işletmenin ticari faaliyetleri dolayısıyla gerçekleştirmiş oldukları şehir dışı veya yurt dışı geziler söz konusu olduğunda, yeme ve yatma giderlerine karşılık olarak belirli tutarlar ödenmektedir. Söz konusu tutarlar ise GVK' nın 40/4. maddesi uyarınca ticari kazançtan indirilebilmektedir. Hatta söz konusu tutarlar seyahati gerçekleştiren personel açısından GVK' nın 24/2. maddesi uyarınca vergiden müstesna tutulmuştur. Peki 24. Madde bize ne söylemektedir?

Dar Mükellef Kurumlar, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e Hükmünden Yararlanabilir mi?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun "İstisnalar" başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (e) bendi ile kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı, kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Expat’larda Vergilendirme Nasıl Olmalı?

Bildiğiniz üzere günümüzde küreselleşme sermayenin hareket alanını çok genişletmiş, mal ve sermayenin sınır ötelerine geçişi çok hızlanmıştır. Bununla birlikte iş gücünün de ülkeler arasında dolaşımı oldukça yaygın olarak görülmeye başlamıştır. Bu hızın etkisiyle uluslararası şirketler yatırım yaptıkları ülkelerdeki ofislerine sınır ötesinden yönetici ataması oldukça sık rastlanan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu şirketlerin kendi ülkesinin dışında çalışan yöneticileri için "expat" ifadesi kullanılmaktadır.

Kendinden Kopyalı (Otokopili) Kâğıtlarda Damga Vergisi

Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri içerisinde damga vergisi oldukça önemli bir yere sahiptir. Rakamsal olarak ifade etmek gerekirse; Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl 12 milyar Lira damga vergisi tahsil edilmiş olup bu yılın bütçe hedefi ise 13 milyar 738 milyon lira.

Savcılığa Bildirilecekler Hakkında Mütalaa Vermeye Gerek Var Mı?

Geldiğimiz nokta itibariyle gerek yok artık diye düşünüyorum. Neden mi? İzah etmeye çalışacağım.

AVM’lerde, Mağazalarda Fatura ve Fiş Verme Zorunluluğu Kalktı mı?

Son günlerde alışveriş merkezlerine (AVM) ya da mağazalara gittiğinizde “Artık e-faturaya geçtik, fatura ya da fiş veremiyoruz, bize e-posta adresinizi ya da cep telefonu numaranızı vermeniz lazım. Faturanızı elektronik ortamda size ileteceğiz” cümlesiyle karşılaşmış olabilirsiniz. Hem de satıcıların kendinden emin bir tavrıyla..

Bayiler Dikkat! Yeni Nesil ÖKC Kullanmaya Başladınız mı?

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı son yıllarda elektronik uygulamaları ile gerçekten baş döndürücü bir hızla yeniliklerine devam etmektedir. Haliyle Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çok önceleri IT sistemlerine yapılan çok önemli yatırımların bir sonucu olarak öncelikle kayıtışını önlemek amacına ilaveten mükellefin ödevlerini daha kolaylıkla yerine getirilmesi de bu uygulamaların hayata geçirilmesinin, hedeflenmekte olduğu açıktır.

Kurumların Yurt Dışında Bulunan Taşınmazlarını Elden Çıkarmalarından Sağladıkları Kazançlar İstisnadan Yararlanabilir mi?

Küreselleşen dünyada bir ülkenin mukimi olan mükellefler sadece kendi ülkelerinde değil; başka ülkelerde de iktisadi faaliyetlerde bulunmaktadır. Mükellefler, faaliyette bulunulan ülkelerin kanunlarının müsaade etmesi halinde kendi mukimi oldukları ülkeler dışında da taşınmaz iktisap edebilmektedirler.

Kur Farkları ve KDV Uygulaması

Bu köşede çoğu zaman dile getirdiğimiz temel bir gerçek var; o da vergi işin esası değil, işin sonucudur. Ancak ticari hayatı da en çok etkileyen unsurlardan biridir vergi. Zaten bu nedenle Anayasamızda, “vergi kanunla konulur ve kaldırılır” hükmü konulmuştur. Uygulamada ise zaman zaman ikincil mevzuatla adeta verginin konulduğu veya vergiye tabi olması gereken bir durumun vergi dışı bırakılabildiği görülmektedir.

Vergi Mahkemesinde Dava Açanın Yürütmeyi Durdurma Talebinde de Bulunmasına Gerek Var mı?

Hayır, gerek yok. Yapılan tarhiyata karşı ilk derece yargı mercii olarak vergi mahkemesinde dava açılmasıyla birlikte söz konusu vergilerin tahsil işlemi de kendiliğinden duruyor çünkü.