Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 2

Google Ads

Vergi

Nakdi Sermaye Artırımında Faiz İndiriminin Uygulanması ve Özellik Arz Eden Hususlar

Sermaye artırımının temelinde şirketlerin yeni sermaye oluşturma isteği yatmaktadır. Şirketin bu sermaye ile yapabileceği olası yatırımlar da sermaye artırımının hedefleri arasındadır. 6637 Sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde değişiklik yapılarak, şirketlerin sermaye artırımını teşvik etmek amacıyla sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarında belli şartları sağlanması durumunda Kurumlar Vergisi matrahında indirim imkanı tanınmıştır.

Maliye’nin Koronavirüs Tedbirleri

Korona virüsün iktisadi ve sosyal hayatımızı esir almasıyla beraber Devletin çeşitli birimleri alınması gereken tedbirleri ihtiyatlı da olsa almaktadır. Devlet tarafından peyderpey açıklanan tedbirlerin bu köşede bir süredir dile getirdiğim önerilerin bir çoğuyla paralel olduğunu söyleyebilirim. Ancak atılması gereken daha çok adım bulunmaktadır. Bu yazımda Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından açıklanan ve uygulamaya konulan tedbirleri paylaşacağım.

65 Yaş ve Üzeri SM, SMMM ve YMM’ler İkilemde Kalmayacaklar, Evde Kalacaklar

VERGİALGI’da yazılarımızı takip eden okuyucularımız hatırlayacaklardır. Pazar günü (22 Mart 2020) günü yayınlanan yazımızda; 65 yaş ve üzeri vatandaşların, Bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanların ve Bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların

Mücbir Sebep Halleri ve Sonuçları

Beyana dayalı vergi sisteminin sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için mükellefler, vergilendirme ile ilgili olarak bazı yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Vergi Usul Kanunu’nun 153.- 257. maddeleri arasında yer alan “Mükellefin Ödevleri” başlığı altında (1); işe başlama, adres değişiklikleri, işi bırakmayı bildirme, defter tutma ve tasdik ettirme, kayıt nizamı, defter ve belgelerin muhafaza ve ibrazı vb. gibi hususlar sıralanmıştır.

Değerli Konut Vergisi’nde Mutlu Son (mu?)

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile hayatımıza giren vergilerden bir tanesi de Emlak Vergisi Kanunu’na monte edilen Değerli Konut Vergisi idi. Söz konusu Kanun ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından belirlenen değer veya Emlak Vergisi Kanunu’nda tanımlanan bina vergi değerinden birisinin 5 milyon Türk lirasını aşan mesken nitelikli taşınmazlardan binde 3-10 oranlarında vergi alınması düzenlenmişti.

Hasılat Esaslı Kazanç Tespitinin Uygulama Esasları, Sisteme Eleştiriler ve Öneriler

Yazımızda; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 7186 sayılı Kanunun (1) 1 inci maddesiyle yeniden düzenlenen 113 üncü maddesiyle şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri vergiye tabi kazançlarının hasılat esaslı kazanç tespiti yoluyla belirlenmesine ilişkin açıklamalara, eleştiri ve önerilere yer verilmiştir.