Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 12yeni e-konomi

Vergi

KDV Beyanname Çeşitlerinden 3 No.lu KDV Beyannamesi

Yakın zamanda vergi mevzuatında ihtiyaç duyulan alanlarda değişiklikler peş peşe gelmektedir.

Elektrikli Motosiklet ve Otomobil Sahiplerine MTV Geldi

VERGİALGI’da yayınlanan yazılarımızı takip eden okuyucularımız hatırlayacaktır.

Hayat/Şahıs Sigorta Primlerinin Ne Kadarı Ücret Matrahından İndirilir?

İşverenlere tabi olarak çalışan milyonlarca ücretliye, her ay ücret ve ücret kapsamında değerlendirilen ödemeler yapılmaktadır. Ücret gelirinin çalışana nakten veya hesaben ödenmesi anında genellikle tevkif suretiyle vergilendirme yapılmaktadır.

İnternet Üzerinden Satışlarda Mükellefiyet

Ülkemizde elektronik ticaret gittikçe yaygınlaşan bir pazar olmaya başladı. Yükselen işyeri kiraları, müşteri potansiyelinin sınırlı olması ve müşterinin artık dışarıda mağazaları gezmektense internet ortamından dilediği mağazayı gözden geçirebilme imkânına sahip olması gibi faktörlerden dolayı fiziksel mağazalar yerine sanal mağazalar daha fazla tercih edilmeye başladı.

Tam Tasdik Yaptırmak Vergi İncelemelerinde Bir Ayrıcalık mıdır?

Vergi incelemeleri, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca, Vergi Usul Kanunu ve Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilir.

7103 Sayılı Torba Kanunda Yer Alan Vergisel Düzenlemeler

Birçok Kanun ilgili düzenlemeleri öngören torba tasarı 7103 numarasını alarak kanunlaşmış bulunmaktadır.

Genç Girişimcilere Yeni Bir Teşvik

Ekonomilerinin önündeki önemli olguların başında, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve bu büyüme sürekliliğini yakalarken işsizliği azaltmak sonuç olarak gelir dağılımını daha da adaletli hale getirmek geldiğini söyleyebiliriz.

Yapay Zekâ ve İşletmelerde Vergi Fonksiyonu

Bu yazımızda öncelikle yapay zekânın kısa bir tanımı ardından işletmelerdeki vergi fonksiyonunun tanımını yaparak yapay zekâ alanındaki gelişmelerin bu fonksiyonu nasıl etkilediğini ve nasıl bir yönelim içinde olduğunu irdelemeye çalışacağız.

Hasılat Esaslı KDV Sistemi Neler Getiriyor?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 535 sıra sayılı raporla kabul edilen Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında (1/926) en önemli iki yenilik devreden katma değer vergisinin (KDV) iadesine olanak tanınması ve hasılat esaslı vergilendirme düzenlemesidir.

Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren İşletmelerde Vergisel Uygulamalar

Gerek uluslararası alanda ülke ekonomisinin güçlü hale getirilmesi gerekse yatırımların ve istihdamın genişletilmesi amacıyla çeşitli mevzuat hükümleri ve ticari uygulamalar bulunmaktadır.

Fatih’in Sorunu Nedir?

İsmi Fatih, ülkemizde vergi müfettişi olmak isteyen binlerce arkadaşımızdan birisiydi.

KDV’de Değişikler Öngören Tasarıda Yer Alan Düzenlemeler

Katma Değer Vergisi Kanununda değişikleri öngören Kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunmaktadır. Tasarı uygulamada karşılaşılan birçok soruna çözüm getirdiği gibi yeni birtakım müesseseleri de öngörmektedir. Ayrıca Tasarı ile KDV istisnalarının kapsamı da genişletilmektedir.

KDV Tasarısı Madde Madde Ne Getiriyor?

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü tarafından 27.12.2018 tarihli ve 31853594-101-1521-74 sayılı yazı ekinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında Katma Değer Vergisi Kanununda yapılması teklif edilen değişikliklerin ilgili maddelere işlenmiş hali aşağıdaki gibidir.

29. Vergi Haftası Kutlu Olsun

Harcama, tasarruf, yatırım gibi işlemlerle beyannameli ya da beyanname vermeksizin v ergi veren vergi ödeyicilerinin,

Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor.

Yatırımlara Yeni Teşvikler

Son yıllarda yapılan vergi düzenlemelerinin büyük bölümünün yatırımların teşvikine ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin olduğunu söylemek mümkün.