Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 11yeni e-konomi

Vergi

Vergi Size Engel Olmasın! Engelliler İçin Vergisel Avantajlar Nelerdir?

10-16 Mayıs tarihleri arası Engelliler Haftası.  Fiziki, akli ve ruhî ve dezavantajları nedeniyle gündelik hayata katılmada zorluk çeken kişilerin, sadece bir hafta değil, sürekli toplumun gündeminde olması gerekiyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Mülkiyet Hakkı ve Vergilendirme

Mülkiyet hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek 1. Protokolünün 1. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddede mülkiyet hakkına yönelik olarak yapılacak müdahalelere karşı koruma yer almaktadır. Bu düzenleme kişilerin Devlet karşısında korunmasını kapsamaktadır. Kişilerin birbirlerinin mülkleri üzerinde yapmış oldukları müdahaleler Sözleşme koruması dahilinde değildir.

Vergi Affı Reformu

Vergi affı kanunları neredeyse altı ayda bir çıkmaya başladı. Hepsi de hemen hemen aynı formatta çıkıyor. Af kanun tasarılarının hazırlanması Maliye Bakanlığında, bunların kanunlaştırılması Türkiye Büyük Millet Meclisinde gereksiz bir çalışma yoğunluğuna ve önemli bir zaman kaybına yol açmaktadır. Ayrıca gereksiz yere ülke gündemi de işgal edilmekte, mükelleflerde heyecan yaratılarak işlerine odaklanmaları engellenmektedir.

Vergi Barışında Ne Yeni, Ne Değil?

Geçtiğimiz günlerde TBMM’ye sevk edilen, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili tasarının kısa sürede yürürlüğe gireceği anlaşılıyor. Süreç onu gösteriyor.

Kredi Kartı İle Yapılan Satışlarda Fatura Farklı Kişi Adına Düzenlenebilir mi?

Bu yazımızda, kredi kartı ile yapılan satışlarda çeşitli nedenlerle adına fatura düzenlenen kişi ile ödemeyi yapan kişinin farklı kişiler olması halinde, söz konusu uygulamanın mevzuat açısından uygunluğu değerlendirilerek, konu hakkında birtakım açıklamalara yer verilecektir.

Turizm Geliri İlk Çeyrekte Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre %31,3 Arttı

Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %31,3 artarak 4 milyar 425 milyon 237 bin $ oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %76,1’i yabancı ziyaretçilerden, %23,9’u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Akaryakıt Pompalarının Verdiği ÖKC Fişi Fatura Yerine Geçer mi?

Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257. maddesi ile Maliye Bakanlığı’na (Gelir İdaresi Başkanlığı’na) tanınan yetki çerçevesinde 3100 sayılı Kanunla ilgili olarak yayımlanan 58 Seri No.lu Genel Tebliğin 1/d bölümünde, vergi mükelleflerinin; ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları akaryakıt bedeli karşılığında düzenlenecek ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi uygun görülmüş durumdadır.

İrsaliye Kalkmalı Derken, Hoş Geldin E-İrsaliye

Sevk İrsaliyesi ve Taşıma İrsaliyesinin mali hayatımıza girişi, ortaokul yıllarımda yaz tatillerinde ve ara dönem tatillerinde ilçemizin üniversite (Akademi) mezunu tek mali müşaviri olan Ahmet Abinin yanına meslek öğrenmek için gittiğim yıllarda gerçekleşmişti.

Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar.

İnteraktif Vergi Dairesinde Neler Yapılabilir?

Gelir İdaresi'nin mükellef hizmetleri kapsamında yaptığı faaliyetlerden birisi geçtiğimiz şubat ayı sonunda uygulamaya girdi. Özetle, birçok vergisel işlemin elektronik ortamda yapılabilmesine, beyanname, bildirim, dilekçe ve benzeri belgelerin elektronik ortamda verilebilmesine olanak sağlayan bu uygulamaya İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması denmiş.

E- İrsaliye Uygulaması ve Uygulamaya Geçiş Süreci

Bilindiği üzere, 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 487 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde elektronik belge biçiminde oluşturulmuş sevk irsaliyesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

E-Fatura İrsaliye Yerine Geçer mi?

Bu yazımızda, e-faturanın kağıt çıktısının "İrsaliye Yerine Geçer" ibaresi eklenmek ve firma yetkilisi tarafından imzalanarak süratiyle alıcıya telsim edilmesi veya e-faturayla birlikte malın kargoya teslim edilmesi halinde, söz konusu uygulamanın yasal mevzuat açısından uygunluğu değerlendirilerek konu hakkında birtakım açıklamalara yer verilecektir.

Ticari Plaka Satışlarında Yeni Düzenleme

Aksine, 7104 sayılı Kanunun 21. Maddesinde bu konuya ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. Söz konusu maddede “2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı Tarifenin “I. Değer ve Ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasına son paragraftan önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

Nihai Tüketiciye Düzenlenecek Fatura İçin T.C. Kimlik Numarası Kullanmak Zorunlu mu?

Nihai tüketicilerin, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kimlik numaralarını, vergi kimlik numarası olarak kullanmaları veya nihai tüketiciye yapılan satışlar için tanzim edilen faturalarda T.C. Kimlik Numarasının bulunup bulunmayacağı hususu, mükellefler tarafından sıkça sorulan sorular ve tereddüt edilen konular arasında yer almaktadır.

Hacizlerin Kaldırılma Sürecinde Yeni Düzenleme: 6183 Sayılı Kanun 74/A

7.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 2. maddesi ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 74. maddesinden sonra gelmek üzere 74/A maddesi eklenmiştir.

Aracın Hurda Vaziyette, Çalıntı veya Kayıp Olduğu Durumlarda MTV Mükellefiyetinden Kurtulma İmkanı

Elimizdeki araç hurda vaziyette, motorlu taşıt vasfını yitirdi, çalıntı, kayıp gibi sorunlarımız varken tahakkuk eden ve araç sahibini zora sokan motorlu taşıtlar vergisi, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezası ve plakaya kesilen bazı idari para cezalarından kurtulmamız için yürürlükte olan bir uygulama mevcut.