Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 10yeni e-konomi

Vergi

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

6 Mayıs 2018 tarihli 1.Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği ile;

Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Hizmet Prim Beyannamesinin Türkiye Genelinde Birleştirilmesi 1 Ekim 2018’e Ötelendi

Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Sıra Nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğiyle beyannamelerin birleştirilmesinde Türkiye Genelindeki uygulama tarihi 1 Ekim 2018’e ötelendi.

499 Sıra No.lu VUKGT Ne Getiriyor?

Hatırlanacağı üzere geçen yıl yapılan düzenleme ile serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükelleflerin yasal defterlerini elektronik ortamda tutmaları GİB tarafından “Defter Beyan Esası” getirilmişti.

Bir Günde Yayımlanan Beş VUKGT ve Bir KVKGT Ne Getiriyor?

Geçtiğimiz hafta Cuma günü (25 Mayıs 2018) Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından beş adet Vergi Usul Kanunu ve bir adet Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

73 Yaşındaki Hesap Uzmanları Kurulu’nun Kuruluş Yasasına Ait 1945 Tarihli Meclis Tutanakları

29 Mayıs Türk tarihinde iki açıdan önemli bir tarihtir. Birincisi II. Mehmed’in yani Fatih Sultan Mehmet’in Bizans’ı fethidir.

Vergi Ödeyenlerin ve Toplayanların Sükûnu

Geçtiğimiz hafta Türk Mali Tarihinin yeni bir af yasası yürürlüğe girdi. Ekonomik krizlerden sonra bozulan dengelerin yerine oturması için mazur görülen mali aflar, artık Türk Vergi Sisteminin bir klasiği haline geldi.

Gelir İdaresinden VEGAS Projesi

Günümüzde bilgisayar sistemlerinin ve elektronik uygulamaların yaygın olarak kullanılmasıyla, vergi mükelleflerinin beyan ve bildirimleri ile bu mükelleflere ilişkin harici kaynaklardan alınan verilerin doğru ve güvenilir şekilde saklanmasının yanında güvenli veri erişim sistemleri sayesinde veriye sağlıklı, hızlı, kolay erişim ile veri değerlendirme ve yorumlanması da büyük önem kazandı.

Ramazan Erzak Kolilerini Kimler Hangi Durumlarda Vergiden İndirebilir?

Hayırlısıyla bir Ramazana daha kapı araladık. Yoğun bir manevi iklimin hüküm sürdüğü Ramazan aylarında insanımızdaki yardımlaşma hislerinde de büyük bir artış meydana gelmektedir.

Parlamenter Sistemin Son Torba Yasasından Taşınmazlara Enflasyon Düzeltmesi

Türk ekonomisi 2000’li yılların başına kadar yüksek enflasyonla yaşanan bir sürece sahne oldu. Bu dönem boyunca iş dünyasının beklentisi, enflasyon muhasebesine geçilmesi ve enflasyondan yani parasal şişmeden kaynaklanan ve reel anlamda gelir ya da kazanç olmayan unsurların vergi dışı bırakılması olmuştu.

VDK, Lüks Oto İthalatı Sırasında ÖTV’yi Aşındıranları Tespit Etti

Vergi Denetim Kurulu (VDK) 2017 Faaliyet Raporunda belirtildiği üzere lüks araç ithalini/satışını gerçekleştiren mükelleflerden bazılarının ithalat işlemi sonrasında ticari ilişki içerisinde olduğu diğer mükellefler tarafından araçların yurt içinde birden fazla satışı yapılarak, ÖTV matrahının aşındırma durumunun bulunup bulunmadığı analiz edilmiş ve söz konusu duruma ilişkin riskler araştırılmış.

Vergi Denetiminde Yeni Bir Model: Evden Çalışma

“Kaç kişi evden çalışmak ister? veya evden çalışma sistemine sıcak bakılıyor mu?” şeklindeki sorulara araştırmacılar cevap arayıp dururken, teknolojinin ilerlemesi ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte, bu durumdan etkilenen toplumlar için evden çalışma (homeworking) daha fazla tercih edilen bir model halini almıştır.

Varlık Barışında Yenilikler ve Takvim

Yaygın ifadesiyle, varlık barışı. Diğer adıyla kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılması. Daha önce defalarca benzeri uygulama yapıldı; 2008 yılında 5811 sayılı Kanun’la, 2013 yılında 6486 sayılı Kanun’la, 2016 yılında 6736 sayılı Kanun’la.

Arabuluculuk Faaliyetinin / Ücretinin Vergilendirilmesi

25.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile iş mahkemelerinin yargılama usulü yeniden düzenlenmiş ve mevcut 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ise yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca Kanun kapsamında; 1.1.2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu gereğince bireysel veya toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan işçi ve işveren alacak ve tazminatı ile işe iade taleplerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartı olarak getirilmiştir.

Seçilmiş Güncel Danıştay Kararları

Vergi mahkemeleri ve Danıştay tarafından verilen kararlar vergi hukukçuları ve uygulayıcıları için önemli. Yargı kararları olayına özgü kararlar. Ancak benzer işlemler açısından hem kararların kendisi hem de gerekçeleri yol gösterici olabiliyor.

Vergilendirmede Kanunilik, Öngörülebilirlik ve Adalet İlkeleri Kapsamında AİHM Kararlarına Bakış

Vergilendirme ilkeleri, Devletlerin vergi koyarken, değiştirirken veya kaldırırken uyması gerekli olan ilkeleri ifade etmektedir.

Bir Türk Vergi Sistemi Klasiği: Dönme Dolap Vergi Afları

Lunaparklardaki kendi etrafında dönen, içindekileri bir yerden bir yere ulaştırmayan, aynı sürede hep aynı noktadan geçen dönme dolaplar, gençler ve çocuklar için cazip eğlence araçları arasında yer alır.