Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
Özkan AYKAR
15 Ekim 2017Özkan AYKAR
253OKUNMA

Vergi Konseyi’nin Üye Sayısı 57’ye Çıkarıldı

Vergi Konseyi, Maliye Bakanlığına vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulmuş olup, tarafsız bir yaklaşımla ve objektif esaslara göre görüş ve önerilerini oluşturan bir danışma organıdır.

Vergi Konseyinin oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esasları 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33/A maddesine dayanılarak 22 Mart 2005 tarihli ve 25763 sayılı Vergi Konseyi Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.

Ancak 13 Ekim 2017 Tarihli ve 30209 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Vergi Konseyi yapısında birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Vergi Konseyinin başlıca görevleri arasında; vergi ve diğer mali yükümlülüklerle ilgili konulardaki araştırma ve çalışmalarını, toplumun çeşitli kesimleri ve gelir politikalarını belirleyen kurumlarla paylaşmak, uluslararası gelişmelerin ışığında ekonomi ile uyumlu, adil, etkin, hukukun üstünlüğüne ve toplumsal uzlaşmaya dayalı çağdaş bir vergi sisteminin oluşturulmasına katkı yapmak üzere,

a) Türk vergi sisteminin, vergi idaresinin ve vergi denetim işlevinin geliştirilmesi ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak ve gerektiğinde bu öneriler doğrultusunda mevzuatla ilgili çeşitli taslaklar hazırlamak, sistemde aksayan ve uygulamada sorun yaratan konularda toplumun çeşitli kesimlerinin beklentilerini de tespit etmek suretiyle, çözüm önerileri getirmek ve bunları ilgili birimlere aktarmak,

b) Vergi hukuku, vergi politikası ve vergi teorisine ilişkin çağdaş ve uluslararası gelişmelerle ve yargı kararlarını izleyerek bu maddede belirlenen amaçlara uygun bir vergi sistemi oluşturulması için önerilerde bulunmak, bu amaçla ulusal ve uluslararası panel ve benzeri toplantılar ve yarışmalar düzenlemek, üniversitelerle işbirliği içinde ortak projeler geliştirmek, ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapmak suretiyle vergi araştırmaları ile ilgili organizasyonlar oluşturmak,

c) (Değişik: 13/10/2017- 30209 R.G) Bakan tarafından incelenmesi istenilen kanun teklifleri ile diğer düzenleyici işlemlere ilişkin çalışma, araştırma ve incelemelerde bulunarak görüş bildirmek,

d) Talep edildiği takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında görüş bildirmek,

e) Yukarıdaki hususlarda belirlenen görüş ve önerileriyle ilgili olarak yapılan çalışmaları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve gerektiğinde yaptığı çalışmaları yayınlamak.

gibi birtakım görevler bulunmaktadır.

Yönetmelikte yapılan yeni değişiklik kapsamında; Konseyin yıllık çalışma programına artık Maliye Bakanı onayı gerekecek ve yapılan çalışmalar yılsonunda raporlanarak kamuoyuna sunulacaktır.

Vergi Konseyinin Yapısı

Vergi Konseyinin onursal başkanı, Maliye Bakanıdır.

Vergi Konseyi Başkanı, Maliye Bakanı tarafından üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir.

Vergi konseyi; doğal üyeler, temsilci üyeler ve seçilmiş üyelerden oluşmaktadır.

Vergi Konseyi, aşağıda belirtilen üç grubu temsilen 50 üyeden oluşmaktadır. Doğal üyeler dışındaki üyelerin görev süresi üç yıldır. Ancak 13 Ekim 2017 Tarihli ve 30209 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 22 Mart 2005 tarihli ve 25763 sayılı Vergi Konseyi Yönetmeliği’nde değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu değişiklik ile Vergi Konseyinin Doğal Üyeleri; Bakanlık Müsteşarı, Gelir İdaresi Başkanı, Vergi Denetim Kurulu Başkanı, Gelir Politikası Genel Müdürü ile Sekreterya hizmetlerini yürüten üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşmaktadır.

Vergi Konseyinin Temsilci Üyeleri içerisinde yer alan “Kamu Kesimi Grubu” ise; Maliye Bakanlığını temsilen iki üye ile Adalet Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını temsilen birer üye olmak üzere 14 üyeye çıkarılmıştır.

Vergi Konseyinin Seçilmiş Üyelerinin sayısı ise; Vergi Konseyi Başkanının önerisi üzerine Maliye Bakanı tarafından seçilen; ekonomi, maliye ve vergi ile ilgili alanlarda uzmanlık ve kariyere sahip kişilerden veya sanayi, işletme, ticaret, finans veya hizmetler alanında temayüz etmiş müteşebbislerden oluşan (en az 9 üye üniversitelerden olmak üzere) toplam 18 üyeden 20 üyeye çıkarılmıştır.
Tablo-1: Vergi Konseyi Üyeleri

VERGİ KONSEYİ ÜYELERİ
DOĞAL ÜYELER
(5 ÜYE)
TEMSİLCİ ÜYELER SEÇİLMİŞ ÜYELER
(20 ÜYE)
Sivil Toplum Grubu:
(18 ÜYE)
Kamu Kesimi Grubu:
(14 ÜYE)
Maliye Bakanlığı MüsteşarıKamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Birlikleri, Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, İşçi ve İşveren Konfederasyonları, Dernek, Vakıf ve Diğer Sivil Toplum Kuruluşlarınca görevlendirilecek birer temsilciden oluşmak üzere toplam 18 üye,Maliye Bakanlığı (2 üye)Vergi Konseyi Başkanın önerisi üzerine Maliye Bakanı tarafından seçilen; ekonomi, maliye ve vergi ile ilgili alanlarda uzmanlık ve kariyere sahip kişilerden veya sanayi, işletme, ticaret, finans veya hizmetler alanında temayüz etmiş müteşebbislerden (en az 9 üye üniversitelerden olmak üzere) toplam 20 üye.
Gelir İdaresi BaşkanıAdalet Bakanlığı (1 üye)
Vergi Denetim Kurulu BaşkanıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (1 üye)
Gelir Politikası Genel MüdürüÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (1 üye)
Sekreterya hizmetlerini yürüten üyeEkonomi Bakanlığı (1 üye)
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (1 üye)
 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (1 üye)
  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (1 üye)
  Kalkınma Bakanlığı (1 üye) 
  Hazine Müsteşarlığı (1 üye) 
  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (1 üye) 
  Sermaye Piyasası Kurulu (1 üye) 
  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (1 üye) 

Vergi Konseyi Üyelerinde Aranacak Nitelikler

Vergi konseyi üyesi olarak seçilecek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Ekonomi, maliye ve vergi hukuku veya politikası dallarında öğretim üyeliği yapmış veya yapmakta olmak,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında ekonomi, maliye ve vergi konularıyla ilgili olarak en az daire başkanı düzeyinde görev yapmış veya yapmakta olmak,
c) Vergi yargısı alanında üye, tetkik hakimi veya savcı sıfatıyla en az 10 yıl görev yapmış olmak,
d) En az 10 yıllık deneyime sahip yeminli mali müşavir veya avukat sıfatına sahip olmak,
e) Mali işlerden sorumlu görevlerde birinci derece imza yetkisini haiz olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,
f) (Ek: 13/10/2017- 30209 R.G) En az 10 yıl yönetim kurulu başkanlığı veya üyeliği tecrübesine sahip sanayi, işletme, ticaret, finans veya hizmetler alanında temayüz etmiş müteşebbis olmak,

Temsilci üyeler birden fazla kurum veya kuruluşu temsil edemez. Konsey çalışmalarında bütün üyeler eşit oya sahiptir.

Kaynaklar:

-22 Mart 2005 tarihli ve 25763 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Konseyi Yönetmeliği
-13 Ekim 2017 Tarihli ve 30209 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yorumlarınızı Bize Yazınız
Soru SorYazarlarımızın güncel sorulara cevap verebildiğini göz önünde bulundurarak, lütfen makalenin yayımı tarihten itibaren en geç bir ay içinde sorunuzu yöneltiniz.