Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

04 Temmuz 2016
891OKUNMA

Vergi Hukukunda Sahte Fatura ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge

Ömür ILICA, Zeynel ILICA

Adalet Yayınları, 2016 Mayıs, Ankara
Sayfa Sayısı: 162

"Vergi hukuku ve vergi yargısı kendine özel ilke, usul, kavram ve kurumları olan bağımsız bir hukuk dalıdır. Bu özellikleri sebebiyle uygulama birliği tam sağlanamamış sürekli mevzuat değişiklikleri yapılmış ve halen yapılmaktadır. Son dönemlerde sık sık mevzuat değişiklikleri ile uygulamalar farklılaşmış, mahkemeler tarafından çelişkili karar verilmiş ve komplike bir hal almıştır. Bu nedenle konuları anlayabilmek için bilgi ve tecrübeye gereksinim hat safhadadır.

Kitabımızda vergi hukuku olduğu kadar ceza hukukunu da ilgilendiren bir konu olan Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı belgeyi irdeledik. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı belge konusunda vergi hukukuyla ilgilenen, avukat, vergi mükellefleri, muhasebeci, mali müşavir, vergi ile ilgili uyuşmazlıklara bakan hakim ve savcılar, öğrenci için yararlı bir eser olacağına inanıyoruz.

Vergi yargısında 44 yıllık bir tecrübe ve bilgi birikimine sahip karar mercii hakim ile vergi hukuku ve idare hukuku davaları ile ilgilenen ve pratiğin içerisinde yıllardır savunma görevini üstlenen avukatın olaylara farklı bakışlarını son güncel Yargıtay ve Danıştay kararları ile birlikte anlatmaya çalıştık.

Kitap, başlıca üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde, faturaya genel bir bakış yapılarak fatura ile ilgili bilgiler verilmiş ikinci bölümünde sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ile ilgili bilgiler verilmiş son bölümünde ise Yargıtay ve Danıştay kararları ışığında sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeden korunma yollarından bahsedilmiştir.

Amacımız, tecrübemizi Danıştay, Yargıtay içtihatları ile harmanlayarak aktarmak ve tartışma ortamı sağlamak olup vergi hukukuna kazanımlar sağlamaktır. Gelecek eleştiriler önümüzü aydınlatacak bundan sonraki çalışmalarımızda konuyu tekrar gözden geçirmemizi sağlayacaktır." (Önsözden)


İçindekiler

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • FATURA
 • I. -HUKUK DÜNYASINDA FATURA-1
 • A. -TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE FATURA-1
 • B. -VERGİ USUL KANUNU ÇERÇEVESİNDE FATURA-3
 • 1. -Faturanın Tanımı, Şekli, Nizamı, Kullanma Mecburiyeti-3
 • 2. -Vergi Usul Kanunu’na göre Fatura Yerine Geçen Belgeler-8
 • a. -Perakende Satış Vesikası (m 233)-8
 • b. -Gider Pusulası (m 234)-9
 • c. -Müstahsil Makbuzu (m 235)-9
 • d. -243 Seri Nolu Genel Tebliği’ne Göre Düzenlenecek Belgeler-10
 • aa. -Bankalar Tarafından Düzenlenecek Belgeler-10
 • bb. -Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Tarafından Düzenlenecek Belgeler-13
 • dd. -İkrazatçılar Tarafından Düzenlenecek Belgeler-15
 • II. -FATURA ÇEŞİTLERİ-16
 • A. -Genel Olarak Fatura-16
 • B. -İrsaliyeli Fatura-17
 • C. -İade Faturası-21
 • D. -Proforma Fatura-22
 • E. -Numune Fatura-22
 • F. -İhracat İçin Düzenlenen Fatura-23
 • G. -Açık Kapalı Fatura-24
 • H. -Sahte Fatura-24
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • TÜRK VERGİ HUKUKUNDA SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE
 • I. -HUKUK DÜZENİNDE BELGE KAVRAMI-29
 • II. -TÜRK VERGİ HUKUKUNDA SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KAVRAMI-33
 • A. -Türk Vergi Hukukunda Sahte Belge Kavramı-33
 • B. -Türk Vergi Hukukunda Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kavramı-35
 • II. -TÜRK VERGİ HUKUKUNDA SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEMEK VE KULLANMAK-40
 • A. -Düzenlemek ve Kullanılmasının Amacı-40
 • B. -Bir Belgenin Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olup Olmadığının Tespitinde İpuçları (Sahte Fatura Karineleri)-41
 • 1. -Mükellefin Bilinen En Son Adresinde Bulunamaması-44
 • 2. -Mükellefiyet ile İlgili Ödevlerin Yerine Getirilmemesi-48
 • 3. -Beyan ve İfadeler-51
 • 4. -Mutad Olmayan Ödeme İlişkileri-53
 • 5. -Mükellefin Alış Faturalarının Sahte Olması-56
 • 6. -Mükellefin Mevcut Durumu-58
 • C. -Faturanın Gerçek Bir Ticari İlişkiye Dayandığının İspatı-61
 • 1. -Mal Hareketleri ile İspatı-62
 • 2. -Para Hareketleri ile İspat-62
 • D. -Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme ve Kullanmanın Doğurduğu Sonuçlar-63
 • 1. -Vergi Hukuku Yönünden Doğurduğu Sonuçlar-63
 • a. -Resen Vergi Tarhı-63
 • b. -Vergi Ziyai Cezası-65
 • c. -Usulsüzlük Cezası-69
 • aa. -Genel Usulsüzlük Cezası-70
 • bb. -Özel Usulsüzlük Cezası-71
 • d. -Uzlaşma Müessesi-72
 • e. -Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi-73
 • 2. -Vergi Ceza Hukuku Yönünden Doğurduğu Sonuçlar-81
 • a. -Vergi Suçu-81
 • b. -Kaçakçılık Suçu-82
 • c. -Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek veya Kullanmak Suçu-84
 • d. -Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçu-89
 • e. -Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Suçlarında Özellikle Belirtilmesi Gereken Durumlar-92
 • aa. -Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme ve Kullanma Suçundan Farkı-92
 • bb. -Tüzel Kişilerde Sorumluluk-94
 • cc. -Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçunun Kovuşturulmasında Usul-98
 • dd. -Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçunda Vergi Zıyainın Fonksiyonu-101
 • ee. -Sahte Fatura Konusunda Mahkemelerin Yapması Gerekenler-102
 • f. -Sahte ve MİYB Düzenleme ve Kullanma Suçlarında Birleşme-103
 • g. -Sahte ve MİYB Düzenleme ve Kullanma Suçlarında Tekerrür-105
 • h. -Sahte ve MİYB Düzenleme ve Kullanma Suçlarında İştirak-108
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • YARGI KARARLARI IŞIĞINDA SAHTE VE MUTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGEDEN KORUNMA YOLLARI
 • I. -YARGITAY KARARLARI-111
 • II. -DANIŞTAY KARARLARI-130
 • KAYNAKÇA-161

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor