Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşeyyeni e-konomi
İmdat TÜRKAY
04 Ocak 2017İmdat TÜRKAY
229OKUNMA

Varlık Barışının Süresi Uzatıldı

Kamuoyunda “Varlık Barışı” olarak da adlandırılan, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7. maddesinde yer alan “Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması” düzenlemesi ile yurt içi ve yurt dışında bulunan bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması amaçlanmıştır.

6736 sayılı Kanunun 7. maddesinin uygulanmasına ilişkin açıklamalara 1 seri no.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin 4. bölümünde yer verilmiştir. 4 seri no.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde ise “Yurt Dışından Türkiye’ye Getirilen Varlıklar”a ilişkin ilave açıklamalara yer verilmiştir.

Daha sonra, 12/12/2016 tarihli ve 2016/9608 sayılı 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7. Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar ile 6736 sayılı Kanunun 7. maddesinde yer alan 31.12.2016 tarihine kadar olan süreler, 30/06/2017 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.

Bilindiği üzere, 6736 sayılı Kanunda yer alan bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin düzenlemeye göre;

 • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıkların serbestçe tasarruf edilebilmesi,
 • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin 31/12/2016 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilmesi,
 • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, 31/12/2016 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlere kaydedilebilmesine, söz konusu varlıkların da vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilmesi,

İmkanı getirilmişti. İşte yukarıda yer alan süreler (31.12.2016 tarihi) 12/12/2016 tarihli ve 2016/9608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 30/06/2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre, uygulama kapsamındaki gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan varlıkları; para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 6736 sayılı Kanunun 7. maddesi hükümleri çerçevesinde 30.06.2017 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından varlıkların yurda getirilmesinden maksat 30/06/2017 tarihine kadar (bir veya birden fazla seferde) fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi; Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi veya menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracı kurumlara bildirilmesidir. Ayrıca yurt dışı varlıklar, Türkiye’ye getirilmeden yurt dışından kullanılmış kredi borçlarının 30/06/2017 tarihine kadar ödenmesinde kullanılabilecek veya işletmeye dahil edilebilecektir.

Düzenleme kapsamındaki gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yurt içinde sahip olunan varlıklar ise; para, döviz, altın, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazlardır. Bu varlıkların 30/06/2017 tarihine kadar işletme kayıtlarına dahil edilmesi gerekmektedir.

Yurt dışı ve/veya yurt içi varlıkların Türkiye’ye getirilmesi veya işletme kayıtlarına dahil edilmesi halinde;

 • Yurt dışından Türkiye’ye getirilen veya yurt içinde olup kanuni defterlere kaydedilen varlıklar nedeniyle, madde hükmünden yararlananlar ve bunların kanuni temsilcileri hakkında, başkaca bir neden ile gerekli olması hali saklı kalmak üzere sırf bu işlemin yapılmış olmasından dolayı ve bu işlemden hareket edilerek, hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezaları kesilemeyecektir.
 • Varlıkların yurt dışından Türkiye’ye getirilmesi veya yurt içinde olup kanuni defterlere kaydedilmesi işlemleri devlet tarafından veya devlet güvencesinde tutulan kayıt ve siciller, yurt dışında veya yurt içindeki banka, banker, aracı kurumlar ve benzeri mali kurumlar, posta idaresi, noter gibi kurum ve kuruluşların kayıt, makbuz ve belgeleri, Vergi Usul Kanununun ikinci kitabının üçüncü kısmında yer alan belgeler ve muadili belgeler ile bilgi değişiminde bulunulan yabancı ülkelerde yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik ya da konsoloslukları, yoksa mahallindeki Türk menfaatini koruyan ülkenin aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgeler ile diğer her türlü doğrulanabilir belge ile tevsik edilebilecektir.

Sonuç olarak Varlık Barışı kapsamında, Türkiye’ye getirilen ve/veya kanuni defterlere kaydedilen varlıklar;

 • Vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacak,
 • Beyan edilen veya bildirilen varlıklar üzerinden belli bir oranda vergi ödenmeyecek,
 • Vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak,
 • Herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmayacak,
 • Soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak,
 • Vergi cezası ve idari para cezaları kesilmeyecek,
 • Söz konusu varlıkların kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ortaklara dağıtılması durumunda; kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak, gerçek ve tüzel kişi ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar vergilendirilmeyecek ve
 • İşletmeye dâhil edilen varlıklar kar dağıtımı sayılmaksızın işletmeden çekilebilecektir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor